logo nieuwsbrief.001
23-03-2019
Beste lezer,
Morgen avond is de jaarlijkse ALV, het bestuur nodigt je hierbij uit tot het bijwonen van de ledenvergadering, te houden op woensdag 14 maart 2018 in het clubgebouw aan de Prins Hendrikweg 4 te Vlissingen.

Aanvang om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stuk(ken)

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering
Betreft: ledenvergadering van 8 mrt 2017

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting.

Het financi├źle jaarverslag van de penningmeester ligt op zaterdag 10 maart ter inzage in het clubhuis.
De penningmeester zal van 10.00 tot 11.00 uur aanwezig zijn t.b.v. de leden.

5. Verslag van de kascommissie

Leden kascommissie : Willem van Ouwerkerk en Ben Kemper sr
Reserve : Jaap Schot
Aftredend : Willem van Ouwerkerk

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7. Aftreden en kiezen van bestuursleden

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:
  • 1ste penningmeester Dick Altena
  • Havencommissaris Rob Besse
Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Havenmeester Co de Lange
  • Vacature: 2de penningmeester
Het bestuur stelt als kandidaat-bestuurslid Peter de Visser voor.
Overige kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur volgens artikel 11 lid 2 van de statuten. Het aantal stemgerechtigde leden 151.

Ter kennisneming het schema van aftredend van zittende bestuursleden:
2019: 1e secretaris en havenmeester
2020: voorzitter, 2de secretaris, 2de penningmeester
2021: 1ste penningmeester en havencommissaris

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

10. Voorstel bestuur: Verhoging liggeld en contributie

11. voorstel bestuur electriciteitsvoorziening op de steiger (walstroom gebruik)

12. Bespreking beleid bestuur

13. Rondvraag en sluiting
d.m.v. de onderstaande knoppen zijn de notulen en de huidige wachtlijst in te zien (voor leden only) Men moet dan wel ingelogd zijn op de site om dit te kunnen zien.
MailPoet