logo nieuwsbrief.001
23-03-2019
Beste lezer,
het laatste winterklusje en iets over het jeugdzeilen....

Winter werk

een van de laatste klusjes is deze dagen afgerond. De kap hangt en de keuken blinkt weer. Dank Rob en Bram voor jullie geweldige inzet.

f17c8c92-0e11-401f-a5e5-6a4c3a37fab1

Jeugdzeilen 2018

De datum's voor het jeugdzeilen staan op de site. Inschrijven is ook al mogelijk, dus doe dit snel.
Het bestuur van de Vereniging Voor Watertoerisme “Schelde” nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op woensdag 14 maart 2018 in het clubgebouw aan de Prins Hendrikweg 4 te Vlissingen
Aanvang om 19.30 uur.

Agenda ALV 14-03-2018

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stuk(ken)

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering
Betreft: ledenvergadering van 8 mrt 2017

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting.
Het financiële jaarverslag van de penningmeester ligt op zaterdag 10 maart ter inzage in het clubhuis.
De penningmeester zal van 10.00 tot 11.00 uur aanwezig zijn t.b.v. de leden.

5. Verslag van de kascommissie
Leden kascommissie : Willem van Ouwerkerk en Hank Perree
Reserve : Jaap Schot
Aftredend : Willem van Ouwerkerk

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7. Aftreden en kiezen van bestuursleden
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:
  • 1ste penningmeester Dick Altena
  • Havencommissaris Rob Besse
Aftredend en niet herkiesbaar:
  • Havenmeester Co de Lange
  • Vacature: 2de penningmeester
Het bestuur stelt als kandidaat-bestuurslid Peter de Visser voor.
Overige kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur volgens artikel 11 lid 2 van de statuten. Het aantal stemgerechtigde leden 151.

Ter kennisneming het schema van aftredend van zittende bestuursleden:
2019: 1e secretaris en havenmeester
2020: voorzitter, 2de secretaris, 2de penningmeester
2021: 1ste penningmeester en havencommissaris

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

10. Voorstel bestuur: Verhoging liggeld en contributie

11. voorstel bestuur electriciteitsvoorziening op de steiger (walstroom gebruik)

12. Bespreking beleid bestuur

13. Rondvraag en sluiting
d.m.v. de onderstaande knoppen zijn de notulen en de huidige wachtlijst in te zien (voor leden only) Men moet dan wel ingelogd zijn op de site om dit te kunnen zien.
MailPoet