logo nieuwsbrief.001
19-10-2020
Beste [subscriber:firstname | default:lezer], hierbij een uitgebreide nieuwsbrief met diverse onderwerpen van uw bestuur.

Corona

De gevolgen van de maatregelen m.b.t. Covid-19 raken ook onze jachthaven. Als jachthaven en watersportvereniging conformeren wij ons aan deze opgelegde landelijke- en regionale overheidsmaatregelen. Het bestuur verwacht van haar leden en aanhang dat deze maatregelen op onze jachthaven worden gerespecteerd.
Het zijn ook deze maatregelen die ons beletten om een ALV te houden om de leden te informeren aan een veelheid aan ontwikkelen en het nemen van belangrijke besluiten. Tegelijkertijd moeten wij als bestuur verder en dat vraagt verantwoordelijkheid nemen en soms ook afwijken van de spelregels zoals gesteld in onze statuten en huishoudelijk reglement en het nemen van besluiten.

ligplaatstarieven

Het bestuur heeft – n.a.v. de vorige nieuwsbrief inhoudende het onderwerp ligplaatstarieven – een vijftal schriftelijke reacties mogen ontvangen. Dank voor deze inhoudelijke feedback.
Uw bestuur heeft in het belang van onze vereniging en jachthaven en met de beste bedoelingen moeten besluiten om – zonder voorafgaande instemming van de ALV – de liggelden 2021 voor ligplaatshouders met € 1,50/m2 te moeten verhogen. Reden voor dit bestuursbesluit is de scheefgegroeide verhouding tussen inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. Dit besluit is niet onomkeerbaar en biedt de ALV de mogelijkheid om dit bestuursbesluit te heroverwegen en anders te besluiten. Er zal dan met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd. Een verdere stapsgewijze verhoging van de ligplaatstarieven is nog niet besloten en betreft een voorstel van het bestuur aan de ALV. Een presentatie in de vorm van een filmpje op onze website is iets heel anders dan dat deze gegeven wordt in een ledenvergadering in het clubhuis. Er is op deze wijze geen interactie tussen bestuur en leden. Deze presentatie en inhoudelijk discussie over wel of geen verdere verhoging van de ligplaatstarieven i.r.t. te verwachten investeringen houden we dus nog te goed.

Beheer en exploitatie van ons clubhuis

Zoals eerder is vermeld hebben wij als bestuur een commissie (werkgroep) ingesteld om te onderzoeken en het bestuur te adviseren over de toekomst van ons clubhuis en dan met name over de wijze van exploiteren. Deze commissie is intussen voortvarend van start gegaan en we zijn benieuwd naar de uitkomsten in de loop van dit jaar of begin 2021.

Winterwerk

Het winterwerk is inmiddels weer van start gegaan. Zie hierover ook de eerdere nieuwsbrieven. John en Peter coördineren het winterwerk. Ook het winterwerk wordt beïnvloed door de Covid-19 maatregelen met de bijbehorende beperkingen in ons clubhuis. Binnenkort zal te helling tijdelijk buiten gebruik zijn a.g.v. onderhoud aan de hellingwagen.

Fietsenstalling

Het bestuur doet een dringende oproep aan leden / eigenaren van fietsen - welke alleen al op dit moment de helft van het fietsenhok vullen – om deze fietsen vóór zondag 1 november 2020 te verwijderen. Het fietsenhok is geen winterstalling voor ongebruikte (zomer)fietsen. Niet verwijderde fietsen zullen na 1 november a.s. worden afgevoerd.

Onbevoegden op de jachthaven

Recent hebben wij u bericht over onbevoegden op onze haven en gevraagd op te letten. Recent is er door een oplettend lid een onbevoegde op onze jachthaven aangesproken en weggestuurd. Complimenten! Samen zijn we verantwoordelijk om onze eigendommen te beschermen.

Stadshaven

(wij spreken graag over het Scheldedok)

De procedure over de exploitatie van het Scheldedok is nog niet afgerond. Het proces bevindt zich wel in een afrondende fase. Zolang de procedure nog niet volledig is afgerond kunnen en mogen wij er als bestuur niet veel meer over zeggen en schrijven als wat we hier nu doen. Wordt dus vervolgd.

Sanering (isolering)

van de buren (RWS en Provincie)

RWS is bezig met de voorbereidingen om het terrein te isoleren d.m.v. kunststof damwanden. De samenwerking tussen ons en de gemeente gaat voorbeeldig en soepel. Als bestuur moeten we helaas constateren dat de samenwerking met RWS / Rijksvastgoedbedrijf bijzonder moeizaam en stroef verloopt. Communicatie, transparantie en samenwerken zijn zomaar enkele woorden welke niet voorkomen in hun handboek. Bijzonder triest.

Tot slot

Het bestuur vraagt uw begrip dat de communicatie voornamelijk verloopt via nieuwsbrieven. Voorts wensen wij u een ondanks de Covid-19 perikelen een mooie, veilige en gezonde herfst.

Uw bestuur.