Aan alle leden van VVW Schelde

Vlissingen15-12-2022

Geachte dames en heren

Hierbij nodigt het bestuur van VVW Schelde u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering.

Woensdag 11 januari 2023 in ons clubhuis de Klip.

De agenda en stukken zullen u toegestuurd worden per mail . Eveneens zijn de stukken te lezen op onze website.Er zal ook een afgedrukte versie in het clubhuis liggen.

Wij wijzen er u op dat een lid maximaal 3 volmachten kan hebben.

Tijdens de Algemene Leden vergadering op 11-01-2023 zullen de nieuwe statuten in stemming gebracht worden. Conform de huidige statuten dient ¾ van het aantal stemgerechtigden aanwezig te zijn. Mocht dit quorum niet gehaald  worden dan zal de vergadering gesloten worden en aansluitend een nieuwe vergadering geopend worden.De statuten worden dan aangenomen wanneer ¾ van de aanwezige stemmen voor stemt.

Wij verzoeken bij binnenkomst de presentielijst te tekenen en uw volmacht kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet het bestuur VVW Schelde.

Agenda ALV vvw Schelde 11-01-2023,

Locatie clubhuis “De Klip”,

Prins Hendrikweg 4,

Vlissingen.

1. Opening en mededelingen vice Voorzitter.

2. Notulen ALV van 13-04-2022.

3. Gevraagde besluiten: wijziging van de statuten.

4. Presentatie renovatie hellingbaan.

5. Rondvraag en sluiting.

Notulen ALV 13 april 2022

Locatie: ‘De Klip’  

Tijd: 19:30-

 1. Opening en mededelingen voorzitter
 1. Er wordt een minuut stilte gehouden voor Jan Mastenbroek sr
 2. De nieuwe crew van de Klip
 1. Ingekomen stuk(ken)
 1. Bespreking notulen ALV 07 december 2021

Geen op- en aanmerkingen en de notulen worden daarom onveranderd vastgesteld door de ALV. 

 1. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting

Vraag: voor 2022 is voor schoonmaakkosten evenveel begroot. Is dat niet meer met twee havens? Nee, want Esther maakt schoon in de Stadshaven en de uitbaters aan de Prins Hendrikweg. 

 1. Verslag van de kascommissie boekjaar 2021:

Leden kascommissie :  Ferry Kramer en Dik Leer

6 april jl heeft Dik met Ferry en Dick de papieren gecontroleerd. Steven was ook aanwezig. Er zijn wat vragen gesteld n.a.v. de begroting van meneer Reuvers. Die zijn allemaal naar tevredenheid beantwoord. Voor het komende jaar ziet het er goed uit met de Stadshaven erbij. Er zijn voor onderhoud veel kosten gereserveerd, dit heeft te maken met de helling en de mastenkraan. De kascommissie adviseert de ALV decharge te verlenen aan het bestuur.

Reserve :  Steven Steen

Aftredend :  Dik Leer

 1. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

Jan van Zalinge jr biedt aan het nieuwe lid te zijn.

 1. Aftreden en kiezen van bestuursleden 
 1. Aftredend en niet herkiesbaar: 
  1. Kees Groeneweg
  1. Lisa Burggraaff

Het bestuur draagt overeenkomstig statuten en huishoudelijk reglement voor:

 • Gerwin Hament

Gerwin stelt zich voor. Geboren in Vlissingen, sinds 3 jaar met zijn boot in de haven. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen en ontwikkelt projecten voor waterstoffabrieken. 

 • Albert Dijkstra

Albert stelt zich voor. Altijd willen zeilen en sinds een aantal jaren doet hij dat ook, werkte vroeger op het strand en houdt zich nu bezig met veiligheid en bijbehorende trainingen. Er zit nu een survival training in de pijpleiding en Albert houdt zich ook graag bezig met feesten en partijen. 

Rob Besse, Peter de Visser, Kees Groeneweg en Lisa Burggraaff worden bedankt met een bos bloemen. 

 1. Koffie pauze (KNRM bunkerbootje)

Dick legt voorafgaand aan de pauze de stemprocedure uit. Eén bestuurslid en twee leden (John Meijer, Bert Beerman en Joop Verstraten) gaan de stemmen tellen. 

 1. Gevraagde besluiten:

10.1 Er zijn naar aanleiding van deze gevraagde besluiten twee ingekomen stukken ontvangen. Rony Grooten dacht dat het organiseren van een informatieavond voorafgaand aan de ALV beter zou zijn om de leden de gelegenheid te geven tot vragen stellen.

Daarnaast was er een schrijven van Dik Leer waarin werd aangegeven dat de procedure van de voorgestelde wijzigingen niet rechtsgeldig zou zijn. Er is hem uitgelegd dat dit wel het geval is. Daarnaast werd een aantal vragen gesteld dat als het goed is in de presentaties van de onderwerpen zal worden beantwoord. 

Tot slot is in het bestuursbrievenbusje een anoniem stuk gevonden met daarin een aantal punten en commentaren dat alleen kan worden gezien als een motie van wantrouwen jegens het bestuur. Als het bestuur had geweten wie deze stukken heeft opgesteld en verspreid, waren de leden die die stukken hebben opgesteld aan de ALV worden voorgesteld voor royement. 

Voorstel van het bestuur om in te stemmen met nieuwe tarievenstructuur.

Kees geeft een uitgebreide presentatie ter herinnering van wat in december al aan de ALV is voorgelegd.

De werkparticipatie blijft gebaseerd op de vier werkdagen die we nu hanteren. Arie de Groot maakt zich zorgen omdat in het voorstel staat dat het bestuur mag beoordelen of de nieuwe leden de korting ‘verdienen’. Er wordt aangegeven dat het enkel gaat om werkparticpatie, niet om het verschil tussen oude of nieuwe leden. 

Arie de Groot geeft het bestuur ook een compliment om hen te bedanken voor het draaiend houden van de club in coronatijd, het organiseren van wedstrijden in die periode en het vinden van nieuwe uitbaters voor het clubhuis.

Pieter Keus vraagt hoe die grote daling van het entreegeld kan worden geïmplementeerd, lopen we dan niet veel inkomsten mis? Kees geeft aan dat veel leden bij toewijzing van een plaats zich al een tijdje hebben ingezet en daardoor een grote korting hebben verdiend. 

Rony Grooten geeft aan dat hij veel vraagtekens zet bij dit voorstel. Hij vindt het systeem van werkplicht en werkwaardering en de controle daarop is niet meer van deze tijd, en spreekt hiermee ook namens de Commissie 2.0. Daarom is het goed dat het bestuur het systeem herziet, maar niet met een nieuw systeem waarbij wederom wordt geprobeerd iedereen van dienst te zijn en te vriend te houden. 

Wesley Spijkers geeft aan dat hij het ziet als een beloning voor het meewerken, niet als een boete, zoals sommige leden dit nieuwe systeem lijken op te vatten.

Hans Robbers adviseert dat het bestuur transparantie geeft over hoe de werkwaardering wordt beoordeeld. Die weging moet ook voor de leden inzichtelijk zijn. 

59 stemmen voor

21 stemmen tegen

Het besluit is aangenomen en vastgesteld. 

10.2 Kees legt uit dat het concept statuut dat in december aan de leden is gepresenteerd door de notaris was opgesteld. Het bestuur heeft dit op geen enkel punt zelf gewijzigd. 

Tussen het bestuur en de ‘groep Leer’ is ontzettend veel gemaild, gebeld en gesproken. 

Het anonieme stuk dat is verspreid onder een aantal leden is gebaseerd op complottheorieën en lijkt gebaseerd te zijn op het splijten van de vereniging. 

Voorstel van het bestuur om in te stemmen met de gewijzigde statuten.

Kees geeft een uitgebreide presentatie ter herinnering van wat in december al aan de ALV is voorgelegd. Hij spreekt over het opstellen van statuten in het algemeen, en specifiek over de nieuwe WBTR. 

Arie de Groot geeft aan dat alleen tegen een bestuursvoorstel kan worden gestemd als 2/3 van de leden aanwezig is en dan ook 2/3 daarvan tegen is. 

Bert Beerman vindt het goed dat expertise van buitenaf wordt ingewonnen maar is erop tegen dat die persoon dan ook lid van het bestuur wordt. Kees legt uit dat er de mogelijkheid is om iemand aan te stellen van buitenaf, niet dat dit gaat gebeuren. Dit kan enkel na goedkeuring van de ALV.

Jan van Zalinge jr vraagt zich af waarom gezinsleden stemrecht krijgen. Die gezinsleden kunnen dan ook gewoon lid worden toch? Kees legt uit dat het artikel over gezinsleden is toegevoegd om de partners van de leden en ligplaatshouders meer bij de vereniging te betrekken. 

Dik Leer vertelt de ALV dat hij zelf een document heeft opgesteld met wat er is gewijzigd in de concept statuten die zijn gepubliceerd ten opzichte van de concept statuten van december 2021. Er waren zes punten waar grote bezwaren tegen waren. Drie daarvan zijn inmiddels gewijzigd. De andere drie zijn ongewijzigd gebleven en tot slot benoemt Dik dat het statutair niet correct is hoe de concept statuten onder de leden zijn verspreid. 

Dik Leer verzocht heeft aan het bestuur om zijn document (verschillen/vergelijk tussen nieuwe en oude statuten) voorafgaand aan deze ALV aan de leden te sturen. Hij vindt het jammer dat dat niet is gebeurd.

Arie de Groot heeft vragen over het verschil in aantal stemmen tussen leden en leden met een ligplaats. Waarom moet dit onderscheid worden gemaakt? Voelen de ‘gewone’ leden zich dan niet achtergesteld? Kees geeft aan: wij zijn een watersportvereniging, geen koffiedrink vereniging. Slechts de helft van de leden heeft een bootje en de vereniging draait om die watersport. Daarom hebben de leden met een ligplaats meer belang bij de koers van de vereniging. 

Bert Beerman vraagt of hij in het jaar dat hij zijn boot heeft verkocht hij nog wel zijn dubbele stem behoudt? Antwoord: ja. 

Robbert-Jan Hanemaaijer haakt in en geeft aan dat hij vindt dat mensen die hun boot hebben verkocht niet meer mogen stemmen. Dick legt uit dat in de nieuwe statuten de ligplaatshouders een dubbele stem zullen krijgen en hun stem dus inderdaad zwaarder meetelt.

John Dooms vindt het artikel in de concept statuten over de dubbele stemmen voor ligplaatshouders niet meer dan logisch en hij voelt zich daar goed bij, als lid dat zijn boot heeft verkocht en dus nog maar één stem zal hebben ten opzichte van ligplaatshouders.

 1. Bespreking beleid bestuur:

Vernieuwing steigers winter 2022-2023

Havenmeester.

 1. Rondvraag en sluiting.

Rony vraagt of er geïnteresseerden zijn om samen een stukje te gaan varen. Er zal een nieuwsbrief worden verstuurd met een oproep van Rony. 

Jan van Zalinge jr vraagt of het niet gevaarlijk is meteen een tweede vergadering te beleggen. Duwen we dan niet iets door? Sal legt uit dat dit een bekende procedure is in verenigingsland en iedereen nog steeds het recht behoudt tegen te stemmen. 

De uitslag van de stemming van punt 10.2 is bekend:

54 stemmen voor

25 stemmen tegen

Dit betekent 68,4% stemmen voor, en de 75% is dus niet behaald. 

Voorstel aanpassing Statuten, Huishoudelijk reglement en Jachthaven reglement.

Naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) veranderde op 1 juli 2021 de regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting en andere.

Tevens zijn er een aantal artikelen in de statuten aangepast welke specifiek voor onze vereniging van toepassing zijn.

Het bestuur heeft naar aanleiding van de vorige algemene vergadering, na afwijzing door de vergadering, besloten om een brede commissie te vormen om de nieuwe statuten voor te bereiden. Deze commissie bestaat uit 4 leden, waarvan twee leden, Dik en Joost en twee bestuursleden, Jan en Gerwin.

Met de ervaring van vorig jaar waarbij de nieuwe statuten twee keer zijn afgewezen door algemene vergadering heeft de commissie de bestaande statuten, de afgewezen statuten en de statuten van de Arne alsmede de opmerkingen in de laatste AV als uitgangspunten gebruikt. 

Hieruit is gebleken dat de statuten van de Arne het beste uitgangspunt voor onze nieuwe statuten zijn.

VVW. Schelde specifieke zaken zijn aangepast of aangevuld in de nieuwe statuten en vooroverleg met diverse leden heeft plaatsgevonden.

Artikel voor artikel is besproken en is het concept getoetst door de notaris.

Wij brengen hier de nieuwe statuten en hebben een selectie is gemaakt van de meest belangrijke wijzigingen en aanvullingen. 

Artikel 4. Gezinsleden zijn vervallen en student leden zijn toegevoegd.

Artikel 9. Lid 1; nieuwe bestuursleden dienen minimaal een jaar lid van de vereniging te zijn.

Artikel 11. Lid 1;de voorzitter wordt gekozen door de algemene vergadering.

Artikel 15. Lid 4;  we houden vast aan 3 volmachten per lid op de algemene vergadering.

Artikel 18. Lid 4;digitaal vergaderen is in dit artikel geregeld, echter voorkeur blijft fysiek vergaderen.

Huishoudelijk reglement;

Een selectie van de meest belangrijke wijzigingen en aanvullingen;

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen zijn;

Artikel 1;website toegevoegd in het kader van de “nieuwe media” voor het voorzien van informatie en communicatie.

Artikel 4; begunstigers en aspirant-leden aangepast in donateurs, studentleden en jeugdleden. 

Artikel 17 en 18; bestuur samenstelling en aantal bestuursleden aangepast naar huidige situatie en conform de beschrijving in de Statuten.

Jachthaven reglement;

Een selectie van de meest belangrijke wijzigingen en aanvullingen;

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen zijn;

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen in nieuw Jachthaven reglement;

In het nieuwe Jachthaven reglement zijn de wijzigingen en aanvullingen van de Statuten verwerkt. Tevens zijn regels en richtlijnen aangepast en aangevuld op basis van de huidige organisatie en procedures als ook zijn de web site en E-mail correspondentie opgenomen in dit reglement.

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen zijn;

Artikel 2                     omschrijving vereniging aangevuld met Stadshaven.

Artikel 3                     definities toegevoegd voor het verduidelijken van de begrippen. 

Artikel  7, 8 en 9      aanstelling, taken en verantwoording van havenmeester en hulphavenmeester aangepast. Bootsman gewijzigd in hulphavenmeester.

Artikel 13                   tekst voor het toewijzen van vaste ligplaatsen verzameld in één artikel.

Artikel 16                   stalling op de wal; tekst aangevuld met regels en procedures zoals deze nu worden gehanteerd.

Artikel 19                   werkplicht gewijzigd in werkparticipatie met voorwaarden, regels waaronder  korting op havengeld en vrije helling beurt voor vaartuig.

Artikel 20                   aanvullingen en verduidelijking mbt werkparticipatie bij verkoop vaartuig. 

Artikel 32                   tekst elektrische aansluitingen aangepast naar huidige procedure van verbruik en afrekening.

Artikel 34 en 35       Regels voor het op het terrein parkeren en stallen van auto’s, motoren, fietsen ed. beschreven.

Artikel 42                   tekst; doelstelling bescherming milieu toegevoegd.

Leeswijzer;

Bijgaand zijn 6 documenten toegevoegd, nl. 

 1. Orgineel document statuten van de notaris.
 2. Vergelijk van huidige van kracht zijnde statuten en de nieuwe statuten.
 3. Nieuw huishoudelijk reglement
 4. Vergelijk van huidig van kracht zijnde huishoudelijk reglement en het nieuwe huishoudelijk reglement.
 5. Nieuw Jachthaven reglement.
 6. Vergelijk van huidig van kracht zijnde Jachthaven reglement en het nieuwe Jachthaven reglement.

1

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Op @ verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Petronella Heuvelmans, notaris

gevestigd in de gemeente Vlissingen:

@, handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de vereniging: 

de vereniging: V.V.W. “Schelde”, statutair gevestigd te Vlissingen, met adres

4382 NS Vlissingen, Prins Hendrikweg 4, ingeschreven in het handelsregister

onder nummer 22014345 en gemelde vereniging op grond van het bepaalde in

artikel 21 lid 4 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend.

De verschenen persoon verklaarde dat:

– Op negen juni negentienhonderd vierendertig de vereniging is opgericht;

– De statuten bij notariële akte op vijfentwintig april negentienhonderd

negenenzeventig door mr. J.W. Groen, destijds notaris te Amsterdam, werden

gewijzigd;

– De leden het wenselijk hebben geoordeeld, dat de statuten worden aangepast,

zoals blijkt uit de aan deze akte gehechte uittreksel notulen van de op @

gehouden algemene ledenvergadering.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon de statuten

geheel gewijzigd opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam : V.V.W. “Schelde”.

Zij is opgericht op negen juni negentienhonderd vierendertig en aangegaan voor

onbepaalde tijd.

ZETEL

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Vlissingen.

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de

watersport.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van

cursussen, lezingen;

b. het organiseren van wedstrijden en tochten;

c. het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodaties;

d. het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg

hetzelfde doel nastreven;

e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN, ERELEDEN, JEUGDLEDEN, STUDENTLEDEN EN DONATEURS

Artikel 4

1. Leden van de vereniging kunnen zijn; natuurlijke personen, die op de eerste

januari van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.

2. Ereleden zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten op voorstel van het

bestuur tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering,

genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de

uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen

als in de wet en deze statuten aan leden zijn toegekend, met inachtneming

van artikel 8 lid drie.

3. Jeugdleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch

nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.

4. Studentleden zijn zij die aantoonbaar studerend zijn in de leeftijdscategorie

vanaf achttien jaar tot zesentwintig jaar.

5. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten.

TOELATING

Artikel 5

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, studentleden, jeugdleden 

en donateurs. 

Het bestuur houdt een administratie bij, of te wel een ledenregister, waarin de persoonlijke gegevens zijn opgenomen.

2. Bij niet-toelating tot lid, student-lid, jeugdlid of donateur kan de algemene

vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid

van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid, met dien verstande, dat overgang krachtens

erfrecht op echtgeno(o)t(e) of levensgezel is toegelaten;

b. door opzegging van het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de

statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de

vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, handelt, of

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en wordt aan

betrokkene schriftelijk medegedeeld. Opzegging door een lid geschiedt

schriftelijk aan de secretaris.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van

een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap

onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de

datum, waartegen was opgezegd.

5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een¬

lid voorts mogelijk:

a. binnen één maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid bekend is

geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van

toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit,

waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard,

te zijnen opzichte uit te sluiten;

b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in

een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

6. Royement geschiedt door de algemene vergadering.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op de

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na

ontvangst van de kennisgeving van het besluit, de mogelijkheid tot beroep

open op de algemene vergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste

schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Het beroep wordt behandeld tijdens de eerstvolgende algemene vergadering,

onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.

Van het besluit tot royement staat de betrokkene de mogelijkheid tot beroep

open op de algemene vergadering indien de betrokkene niet in persoon

aanwezig is geweest tijdens de vergadering, waarin hij/zij is geroyeerd. Ook dit

beroep wordt tijdens de eerstkomende algemene vergadering behandeld onverminderd

het bepaalde in artikel 14 lid 4.

Een eenmaal geroyeerd lid kan niet meer als lid worden aangenomen.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft

niettemin de jaarlijkse bijdrage en het liggeld voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN,

STUDENTLEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS.

Artikel 7

1. De rechten en verplichtingen van een erelid, een student-lid, een jeugdlid en

van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden

beëindigd, behoudens dat voor de studentleden, jeugdleden en donateurs de

jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft

verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en wordt aan

betrokkene schriftelijk medegedeeld. Opzegging door een erelid, student-lid,

jeugdlid of donateur geschiedt schriftelijk aan de secretaris.

JAARLIJKSE BEDRAGEN EN ENTREEGELD

Artikel 8

1. De leden, de studentleden, de jeugdleden en de donateurs zijn gehouden tot¬

het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal

worden vastgesteld.

Het na een toelating door een lid verschuldigde entreegeld wordt eveneens

door de algemene vergadering vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën

worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te

stellen aantal van ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering

worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, die minimaal één jaar

lid zijn van de vereniging.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende

voordrachten, behoudens het bepaalde in de leden 3 en 4.

Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten

minste vijftien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping

voor de vergadering meegedeeld.

Een voordracht door ten minste vijftien moet vijf dagen voor de aanvang van

de vergadering schriftelijk, per post of per e-mail, bij het bestuur worden

ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met

ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de

algemene vergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering

overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend

karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit

die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING

Artikel 10

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te

allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.

Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit

tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door

het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar,

behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel 9. Wie in een tussentijdse vacature

wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken als bestuurslid.

BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11

1. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur door de algemene

vergadering in functie benoemd.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

Het dient voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een

vervanger aan te wijzen.

Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen

opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en

ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het

oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een

besluit niet beslissend.

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming

indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden

[onderneming of] organisatie. De bestuurder heeft – onverminderd het

bepaalde in de vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van

het bestuur bij te wonen. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste

volzin van dit lid geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan

deelnemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur (inclusief

tegenstrijdig belang) worden gegeven, waarbij geldt dat een bestuurder niet

meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene

vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open

plaatsen aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle

bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste

drie vervangende bestuursleden aan.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden

benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot:

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren

van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een

(bank)krediet wordt verleend;

c. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het

gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.

5. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de

financiële betekenis een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag niet te

boven gaat.

6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de

secretaris samen, dan wel de voorzitter en de penningmeester samen, dan wel

de secretaris en de penningmeester samen.

7. Over hetgeen niet door de wet, statuten of huishoudelijk- en of

jachthavenreglement is geregeld, beslist het bestuur.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en

verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door

de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen

de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van

baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze

stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening

van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen

melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie

van drie personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De

zogenaamde kascommissie bestaat uit minimaal twee leden en één reserve

lid. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het

bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar

bevindingen.

5. De leden van de kascommissie treden volgens een op te maken rooster af en

zijn terstond herkiesbaar.

6. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te

vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

7. De opdracht van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een

andere kascommissie.

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende

de wettelijke termijn te bewaren.

9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels met betrekking tot de

samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de kascommissie worden

gegeven.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 14

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de statuten zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een

algemene vergadering, de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering

komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13

met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde kascommissie voor het

volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping

voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit

wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, per post of op digitale wijze op

een met het lid afgestemde manier, van ten minste een zodanig aantal leden

als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen,

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn

van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig

artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging

gevestigd is, veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het

clubgebouw aanwezige mededelingenbord.

De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de

leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden,

studentleden, jeugdleden en donateurs. Geen toegang hebben geschorst

leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid

toegang heeft tot de vergadering, waarin het besluit tot diens schorsing wordt

behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de

algemene vergadering.

3. Donateurs hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te

voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4. Stemgerechtigd is ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is. leder lid

heeft één stem. Een jeugdlid dat de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet

bereikt heeft is niet gemachtigd. Een gemachtigde kan niet meer dan drie

leden vertegenwoordigen.

5. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht schriftelijke voorstellen, per post of op

digitale wijze op een met het lid afgestemde manier, in te dienen. Deze worden

op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

6. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij

schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch

communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin¬ het

woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het

elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.

7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de stemgerechtigde via het

elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan

uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het

gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit

voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend

gemaakt.

8. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds

voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch

communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn

slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene

vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van

de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slecht toegestaan

nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op

de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag

voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van

deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene

vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht,

kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering

opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft

uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de

vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.

9. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht schriftelijke per post of op digitale wijze,

op een met het lid afgestemde manier, voorstellen in te dienen. Dit recht is ook

van toepassing op ereleden, studentleden en jeugdleden. Deze worden op de

agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als

omschreven in artikel 14 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de

vereniging of zijn plaatsvervanger

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere

bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op

deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering

daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die

door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent

de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van

een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten

van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid

heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen,

die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen

hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de

meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die

tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van

personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde

hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk, per post of per e-mail, aan de adressen van

de leden, ereleden, studentleden, jeugdleden en donateurs volgens het

ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt

tenminste veertien dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,

onverminderd het bepaalde in artikel 19.

3. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van

het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering

kan worden deelgenomen, of stemgerechtigde de bevoegdheid toe te kennen

om reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch

communicatiemiddelstem uit te brengen, wordt dit bij de oproeping bekend

gemaakt onder vermelding van voorwaarden.

4. De algemene vergadering wordt gehouden op een locatie welke door het

bestuur wordt aangewezen. Deze locatie zal geschikt zijn voor het fysiek

ontvangen van alle deelnemende leden. Bij uitzondering zal op aangeven van

het bestuur de algemene vergadering gehouden worden met behulp van een

elektronisch communicatie systeem.

Op verzoek van leden die niet fysiek aan de vergadering kunnen deelnemen

kan het bestuur besluiten om leden met een digitaal systeem te laten

deelnemen aan de vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met

de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen

voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de

leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt

gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie-vierde van de

uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste drie-vierde van

de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie-vierde van de leden

tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een

tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel,

zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het

aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits

met een meerderheid van ten minste drie-vierde van de uitgebrachte

stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële

akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 20

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel- is

van overeenkomstige toepassing.

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door

het bestuur.

3. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene

vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met

het doel van de vereniging tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot

ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door

de wet wordt bepaald.

4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip, waarop geen aan haar, dan

wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars

doen hiervan opgaaf aan de registers, waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK- EN JACHTHAVENREGLEMENT

Artikel 21

Het bestuur voorziet in een huishoudelijk- en een jachthavenreglement.

Het huishoudelijk- en jachthavenreglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken

van de vereniging.

Het bevat vereniging specifieke aanvullingen en uitwerkingen van de statuten zoals

regels, richtlijnen, afspraken, taken en bevoegdheden van bestuursleden, leden en

personeel.

In het huishoudelijk- en havenreglement van de vereniging kunnen geen

verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering,

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het

huishoudelijk en jachthavenreglement zal worden voorgesteld.

SLOTBEPALING

De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan. voor zover die

verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.”.

SLOT

Deze akte is opgemaakt in de gemeente Vlissingen op de datum als in het hoofd

van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de

verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het opmaken een ontwerp-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Nieuwe statuten VVW “Schelde”,  Vlissingen.

Tabel met vergelijk van de tekst huidige statuten met die van de nieuwe statuten.

Tabel, eerste kolom;                       bevat de huidige statuten, per artikel in één cel geplaatst. De geel gemarkeerde tekst geeft aan dat deze in de nieuwe statuten gewijzigd of vervallen is.

De tweede kolom;                           bevat de nieuwe statuten, de tekst welke met een gele kleur gemarkeerd is, is aangepast of toegevoegd is tov de tekst van de huidige statuten zoals in kolom 1 is opgenomen. De blauw gemarkeerde tekst wordt door de notaris bij het passeren van de statuten ingevuld.

Algemene tekstuele zaken;           De artikelhoofden zijn samengesteld uit het onderwerp en het artikelnummer. 

Ik heb de tekst van de hoofden volgens de bestaande statuten behouden. 

De nummering van de artikelen van de nieuwe statuten is niet gelijk aan die van de bestaande statuten, dit komt omdat hier de statuten van de Arne zijn gevolgd.

De derde kolom;                              voorziet in opmerkingen, argumentatie en bron vermelding, 

Format;                                             word en pdf

Vergelijk van de statuten v.v.w. Schelde tussen de bestaande uitgave 2008 en de voorgestelde nieuwe statuten
 Statuten v.v.w. schelde, uitgave: 2008 Hans Vroegindeweij  Nieuwe statuten 15-12-2022Opmerkingen, argumentatie en bron vermelding
Inhoudsopgave VVW “Schelde” Vlissingen Statuten Artikel 1 Naam …………………………………………….. 3 Artikel 2 Zetel ……………………………………………… 3 Artikel 3 Doel ……………………………………………….. 3 Artikel 4 Leden …………………………………………….. 4 Artikel 5 Ereleden, buitengewone leden, spirantleden en begunstigers …. 4 Artikel 6 Toelating …………………………………………. 5 Artikel 7 Einde lidmaatschap …………………………… 5 Artikel 8 Einde van de rechten en verplichtingen van buitengewone leden.. 6 Artikel 9 Jaarlijkse bedragen …………………………… 6 Artikel 10 Rechten van ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers… 7 Artikel 11 Bestuur ………………………………………… 7 Artikel 12 Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing ………8 Artikel 13 Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur ……… 8 Artikel 14 Bestuurstaak, vertegenwoordiging ……. 8 Artikel 15 Jaarverslag, rekening en verantwoording …………………. 9 Artikel 16 Algemene vergaderingen …………………10 Artikel 17 Toegang en stemrecht …………………….11 Artikel 18 Voorzitterschap en notulen……………….11 Artikel 19 Besluitvorming van de algemene vergadering …………..11 Artikel 20 Bijeenroeping algemene vergadering ..12 Artikel 21 Statutenwijziging ……………………12 Artikel 22 Ontbinding …………………………….13 Artikel 23 Huishoudelijk reglement…………..14 Artikel 24 Slotbepaling …………………………..14 Addendum… ………………………………………..14 Inhoudsopgave statuten van de  VVW “Schelde” Vlissingen StatutenNAAM                                                                                      Artikel 1  ZETEL                                                                                     Artikel 2DOEL                                                                                      Artikel 3 LEDEN, ERELEDEN, STUDENTLEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS                                                                      Artikel 4 TOELATING                                                                             Artikel 5  EINDE LIDMAATSCHAP                                                             Artikel 6  EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN, STUDENTLEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURS                        Artikel 7 JAARLIJKSE BEDRAGEN                                                           Artikel 8  BESTUUR                                                                                Artikel 9 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING                                                                            Artikel 10BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR Artikel 11BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING                            Artikel 12JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING                    Artikel 13 ALGEMENE VERGADERINGEN                                                   Artikel 14 TOEGANG EN STEMRECHT                                                       Artikel 15VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN                                            Artikel 16BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERAGADERING             Artikel 17 BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING                             Artikel 18 STATUTENWIJZIGING                                                               Artikel 19 ONTBINDING                                                                           Artikel 20 HUISHOUDELIJK- EN JACHTHAVENREGLEMENT                         Artikel 21 SLOTBEPALING 
Statuten Op vijfentwintig april negentienhonderdnegenenzeventig, verscheen voor mij, John Walter Groen, notaris ter standplaats Amsterdam: De heer Nicolaas Herman ter Kuile, secretaris Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, wonende te Hilversum.De comparant verklaarde, dat in een algemene ledenvergadering van de te Vlissingen gevestigde vereniging: Vereniging voor Watertoerisme “Schelde” gehouden te Vlissingen op zevenentwintig februari negentienhonderd negenenzeventig is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. In deze vergadering werd de comparant gemachtigd het genomen besluit ten uitvoer te leggen en de notariële akte, houdende vaststelling van de gewijzigde statuten, te tekenen. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten extract uit de notulen van het verhandelde in gemelde vergadering. Ter uitvoering van voren gemeld besluit verklaarde de comparant de statuten van de vereniging geheel opnieuw vast te stellen als volgt:  Statuten Op @ verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Petronella Heuvelmans, notaris gevestigd in de gemeente Vlissingen:@, handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de vereniging: de vereniging: V.V.W. “Schelde”, statutair gevestigd te Vlissingen, met adres 4382 NS Vlissingen, Prins Hendrikweg 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22014345 en gemelde vereniging op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 4 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend. De verschenen persoon verklaarde dat: – Op negen juni negentienhonderd vierendertig de vereniging is opgericht; – De statuten bij notariële akte op vijfentwintig april negentienhonderd negenenzeventig door mr. J.W. Groen, destijds notaris te Amsterdam, werden gewijzigd;- De leden het wenselijk hebben geoordeeld, dat de statuten worden aangepast, zoals blijkt uit de aan deze akte gehechte uittreksel notulen van de op @gehouden algemene ledenvergadering.Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon de statuten geheel gewijzigd opnieuw vast te stellen als volgt:Nieuwe tekst “statuten” tekst door de notaris nog aan te vullen na acceptatie van de nieuwe statuten door de AV. 
Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam : V.V.W. “Schelde”. Zij is opgericht op negen juni negentienhonderd vierendertig en aangegaan voor onbepaalde tijd.   NaamArtikel 1De vereniging draagt de naam : V.V.W. “Schelde”. Zij is opgericht op negen juni negentienhonderd vierendertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. Geen wijzigingen
Artikel 2 Zetel Zij heeft haar zetel te Vlissingen. ZETELArtikel 2Zij heeft haar zetel te Vlissingen.Geen wijzigingen
Artikel 3 Doel  1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen;  b. het organiseren van wedstrijden en tochten;   c. het aanbrengen en het in standhouden van de nodige accommodatie;  d: het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;  e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. DOELArtikel 3Geen wijziingen
Artikel 4 Leden  1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen van Nederlandse nationaliteit die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.  2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Artikel 5 Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt. 2. Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten, personen die niet voldoen aan het gestelde in artikel 4.  3. Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. 4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.  5. Ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.  LEDEN, ERELEDEN, STUDENTLEDEN EN DONATEURS Artikel 4.     Art. 4. Lid 1 gewijzigd cf. Arne statuten. Art. 4 lid 2 register is opgenomen in art 5 lid 1 als administratie Cf. Arne statuten ereleden hebben dezelfde rechten… dus ook stemrecht echter behoeven geen contributie te betalen, zie art 8. Lid 3., e.e.a. Cf. Arne statuten art. 4 lid 4.Studentleden zijn toegevoegd cf   Arne stat.Begunstigers gewijzigd in donateurs cf. Arne statutenBuitengewone leden zijn niet overgenomen in nieuwe statuten.e.e.a.cf. Arne statuten.
Artikel 10 is hier voor het overzicht van wijzigingen extra toegevoegd,   
Artikel 10 Rechten van ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers  1. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden, aspirant-leden of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben buitengewone en aspirant-leden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen. 2. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welken hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.   
Artikel 6 Toelating 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers. 2. Bij niet toelating tot lid, buitengewoon lid of aspirantlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, buitengewoon lid, of begunstiger kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14 lid 3.  TOELATINGArtikel 5   Art. 5 lid 1, ledenregister toegevoegd tov. arne stat.  Cf. Arne stat; Lid 3 van bestaande stat  niet overgenomen in de nieuwe stat. 
Artikel 7 Einde lidmaatschap    a. Door overlijden van het lid;  b. door opzegging van het lid;   c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.   3. Opzegging van het lidmaatschap kan ten allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.   Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.    4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.        5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering.  Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.  6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.   Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  EINDE LIDMAATSCHAPArtikel 6c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer    een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de    statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de    vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging    niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;d. door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid, in    strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging, handelt,    of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.   geschiedt door de algemene vergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het beroep wordt behandeld tijdens de eerstvolgende algemene vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.
Van het besluit tot royement staat de betrokkene de mogelijkheid tot beroep open op de algemene vergadering indien de betrokkene niet in persoon aanwezig is geweest tijdens de vergadering, waarin hij of zij is geroyeerd. Ook dit beroep wordt tijdens de eerstkomende algemene vergadering behandeld, onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.
Een eenmaal geroyeerd lid kan niet meer als lid worden aangenomen.  
  Art 6 lid 1 a, Aanvulling voorzien            Art 6 lid 2 aangetekende geschrapt.Cf. Arne statuten                   Basis voor Art. 6 lid 5 bis BWB2 titel 7Aanpassingcf. Arne statuten       Art. 6 Lid 6, Cf. Arne statuten          Art. 6 Lid 7, 3e alinea, Aanvulling Cf. Arne statuten
Artikel 8 Einde van de rechten en verplichtingen van buitengewone leden  1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een aspirant-lid en van een begunstiger kunnen ten allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.                                                      2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN, STUDENTLEDEN, JEUGDLEDEN EN DONATEURES Artikel 7           Art 7 lid 2 administratieve aanpassing.   
Artikel 9 Jaarlijkse bedragen   1. De leden, de buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigerszijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.    2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  JAARLIJKSE BEDRAGEN EN ENTREEGELDArtikel 8 Tekstuele aanvulling Cf. Arne stat.
Artikel 10 Rechten van ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers 1. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden, aspirant-leden of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben buitengewone en aspirant-leden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen. 2. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welken hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.  Zie artikel 4 van de nieuwe stat.
Artikel 11 Bestuur  1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.    2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen.De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.  BESTUURArtikel 9De benoeming geschiedt uit de leden, die minimaal één jaar lid zijn van de vereniging.De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.Een voordracht door ten minste vijftien leden moet vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk per post of per e-mail, bij het bestuur worden ingediend.     Art. 9. lid1, toevoegingcf. Arne statuten.   Opmerking; in de nieuwe statuten art 9 lid 2 is overgenomen uit de tekst van de Arne stat.  In de nieuwe stat.; ten minste vijftien.     
Artikel 12 Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing   1. Elk bestuurslid kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, of geschorst. een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.   2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.   3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSINGArtikel 10  3    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
      a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
      b. door bedanken als bestuurslid.
Geen wijz.
Artikel 13 Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur  1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.  Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.     Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.   2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUURArtikel 11 Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.  Het dient voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een vervanger aan te wijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.  De bestuurder heeft – onverminderd het bepaalde in de vorige volzin – wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.     Nieuwe stat, art 11 lid 1, tekst aangepast cf Arne stat.      Art 11Lid 2 bestuur gewijzigd in voorzitter en secretaris  cf. Arne stat.  Art. 11. Lid 3 toegevoegd in nieuwe statuten op basis van WBTRRef naar BWB2 Art 44 lid 6      Art 11. Lid 4 toegevoegd Cf. Arne statuten
Artikel 14 Bestuurstaak, vertegenwoordiging  1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.   2.Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.     3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.  4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 5. Het bestuur behoeft tevens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:  a. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;   b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.  BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGINGArtikel 121.         Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.2.         Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie vervangende bestuursleden aan.3          Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.4          Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot:
            a.         het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of                         bezwaren van registergoederen;            b.         het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de                                    vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
            c.         het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen                        het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend                             bankkrediet;
            d.         het aangaan van vaststellingsovereenkomsten.5          Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag niet te boven gaat.6          De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris samen, dan wel de voorzitter en de penningmeester samen, dan wel de secretaris en de penningmeester samen.7          Over hetgeen niet door de wet, statuten of huishoudelijk en of jachthaven reglement is geregeld, beslist het bestuur. 
                          Art 12. Lid 4d, tekst aanpassing Art 12. Lid 5 t/m7 tekst aangepast en aangevuldCf. Arne statuten   art 12 lid 7 jachthavenreglement toegevoegd tov Arne statuten.
Artikel 15 Jaarverslag, rekening en verantwoording  1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden berekend.  3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.         4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigdeleden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.   5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.  6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren te bewaren.  JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDINGArtikel 13 De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.             Tekst art 13 lid 3, 2ealinea;Cf. Arne statuten.    Benaming kascommissie geeft een duidelijke en gebruikelijke omschrijving.Deze kascommissie is  permanent van aard.  Lid 5 en 7  cf. Arne stat.            Lid 8; Bwb2 art 10 lid 3 benoemd een bewaartijd van  7 jaren. Tekst lid 8 door notaris aangepast Lid 9 overgenomen cf. Arne stat.
Artikel 16 Algemene vergaderingen   1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar; c. de benoeming van bestuursleden; e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een in Vlissingen veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord.   ALGEMENE VERGADERINGArtikel 14   Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord.     De verzoekers kunnen als dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.           Tekst aanpassingCf. Arne statuten  Toegevoegd;per post of per digitale wijze en e-mail Bwb2 art 41 lid 2;geeft een tiende aan.Dit is behouden in nieuwe statuten  Cf. de wet Bwb2, art 41 lid 3. Art 14. Lid 4  laatste alinea toegevoegd cf. Arne statuten
Artikel 17 Toegang en stemrecht   1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers.   2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering. 3. Buitengewone leden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.  4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.  5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.   Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.   TOEGANG EN STEMRECHTArtikel 15 hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist. ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is. leder lid heeft één stem. Een jeugdlid dat de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet bereikt heeft is niet gemachtigd. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen..    Art 15 lid1 en 4  tekstAanvulling en aanpassingCf. Arne statuten            Art 15 lid 5 t/m 9 zijn toegevoegd in nieuwe statuten cf. Arne stat. toegevoegd tov. Arne statuten;per post of digitale wijze…..l                           Toegevoegd;per post of per digitale wijze …..
Artikel 18 Voorzitterschap en notulen  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe gewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.  VOORZITTERSSCHAP EN NOTULENArtikel 16   Art.16. Lid1.Tekst aanvulling cf. Arne stat. 
Artikel 19 Besluitvorming van de algemene vergadering 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.   2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 4.Blanco en ongeldige stemming worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zicht heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.  6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.  7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijk stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERINGArtikel 17   Geen wijz
Artikel 20 Bijeenroeping algemene vergadering  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.   2. Bij de oproeping worden te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGArtikel 18  Bij uitzondering zal op aangeven van het bestuur de algemene vergadering gehouden worden met behulp van een elektronisch communicatie systeem. Op verzoek van leden die niet fysiek aan de vergadering kunnen deelnemen kan het bestuur besluiten om leden met een digitaal systeem  te laten deelnemen aan de vergadering.    Toegevoegd;per post of per e-mail  toevoeging ledenregister zie artikel 5    Voor gebruik elektronisch communicatiemiddel zie ook bwb2.art 38 Art.18. Lid3. Tekst aanvulling cf. Arne stat. Art.19. Lid4.Tekst aanvulling; Fysiek houden van AV prevaleert sterk boven het gebruik van een e-communicatiemiddel wat als beperkend wordt ervaren.
Artikel 21 Statutenwijziging    1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.  2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden. 3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. STATUTENWIJZIGINGArtikel 19                Bwb2 art 43 lid 1 geeft aan;ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen Hier zijn de Arne stat gevolgd met 3/4   
Artikel 22 Ontbinding    1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.    3. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.   ONTBINDINGArtikel 20      Aanvullingen en wijzigingen cf. Arne statuten 
    
  HUISHOUDELIJK- EN JACHTHAVENREGLEMENTArtikel 21 Het bestuur voorziet in een huishoudelijk- en een jachthavenreglement.Het huishoudelijk- en jachthaven reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het bevat vereniging specifieke aanvullingen en uitwerkingen van de statuten zoals regels, richtlijnen, afspraken, taken en bevoegdheden van bestuursleden, leden en personeel. In het huishoudelijk- en havenreglement van de vereniging kunnen geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van het huishoudelijk en jachthavenreglement zal worden voorgesteld.Nieuw
Addendum  Ingevolge verklaring: 60112581.NK/THCGROA.96 279/RD/SN 04/09.04.1996 Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Verbond van toepassing………………………………………    Addendum nietovergenomen in nieuwe statuten
  SLOTBEPALING  De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan. voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.”. SLOT Deze akte is opgemaakt in de gemeente Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het opmaken een ontwerp-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.Slotbepaling en SLOT op aangeven van notaris toegevoegd.

Document no.: 20221215-dl-vvwschelde-nieuw_jachth_regl-voor_av-rev.0

Nieuw Jachthaven reglement voor presentatie naar de leden.

Jachthaven reglement.

Algemeen.

Artikel 1. Jachthaven reglement.

Het Jachthaven reglement van vereniging voor watertoerisme Schelde te Vlissingen is de uitwerking van de Statuten, artikel 21 Huishoudelijk- en Jachthaven reglement van de vereniging. 

Het Jachthaven reglement beschrijft de jachthaven specifieke dagelijkse zaken. 

Het Jachthaven reglement bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten zoals regels, richtlijnen, afspraken, taken en bevoegdheden van bestuursleden, leden en personeel.

Wijzigingen en vaststelling.

Dit Jachthaven reglement is laatstelijk gewijzigd op 15-december 2022 en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 januari 2023.

Artikel 2. De vereniging.

De Vereniging voor Watertoerisme “Schelde” is gelegen aan; 

Prins Hendrikweg 4 te Vlissingen.

De vereniging exploiteert de Stadshaven in Vlissingen. 

Voor deze haven is voorzien in een apart Jachthaven reglement wat beschikbaar is en ter inzage ligt van het havenkantoor aldaar.

Artikel 3  Definities:

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 1. De vereniging; de vereniging voor watertoerisme Schelde.
 2. haven: het hierin gelegen water, de tot de haven behorende kaden, oevers, terreinen, glooiingen, taluds, steigers, aanlegplaatsen voor zover deze onder beheer van de Vereniging vallen.
 3. havencommissaris: het bestuurslid dat in deze functie is benoemd door het bestuur van de vereniging.
 4. havenmeester: de persoon die in deze functie is benoemd door het bestuur van de vereniging.
 5. vaste ligplaats: een ligplaats die voor het verenigingsjaar aan een lid is toegewezen voor het in zijn bezit zijnde vaartuig.
 6. verenigingsjaar: de periode van 1 januari t/m 31 december;
 7. zomerseizoen: de periode van 1 april t/m 30 september;
 8. winterseizoen: de periode van 1 oktober t/m 31 maart van het volgende jaar;
 9. Beheerder: de persoon op wiens naam de uitbating van het clubgebouw staat;
 10. opstal; dit zijn:
 11. Clubgebouw met kantine, keuken, hal, sanitair en opslag;
 12. sanitair gebouw; grenzend aan clubgebouw  bestaande uit entree, wasmachine ruimte, dames en heren douches en toiletten;
 13. lashok, oost van de helling;
 14. loods, gelegen oostelijk van terrein met parkeerplaatsen, bestaande uit;
 15. opslag voor jeugdzeilen en evenementen commissie;
 16. werkplaats;
 17. magazijn;
 18. oude havenkantoor.
 • Havenkantoor.
 • Stadshaven Schelde kwartier; hier Stadshaven, dit is de haven aan de Peperdijk en Jan Weugkade in het Dok te Vlissingen.

Beheer van de haven en gebouwen

Artikel 4. Verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid over de jachthavens en de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

Behoudens wettelijke aansprakelijkheid is de vereniging niet aansprakelijk voor schade en/of letsel hoe dan ook ontstaan in de haven, op de terreinen of in de gebouwen of voor diefstal van welk eigendom dan ook van leden, passanten of bezoekers. 

Elk vaartuig dat ligplaats neemt in de haven dient voldoende verzekerd te zijn tegen tenminste wettelijke aansprakelijkheid. 

Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaakt aan enig havenwerk of aan een ander vaartuig is de schipper verplicht, voordat hij/zij zijn/haar reis vervolgt, hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven of opgave te doen aan de schipper van het beschadigde vaartuig en aan de havenmeester of havencommissaris van de vereniging.

Schade aan enig havenwerk moet direct worden gemeld bij de havenmeester of havencommissaris van de vereniging.

Bestuur en beheer.

Artikel 6.  Havencommissarissen.

In opdracht van het bestuur wordt het beheer van de havens opgedragen aan de havencommissaris.

Het beheer kan uitgevoerd worden door één of meerdere havencommissarissen. 

De havencommissaris heeft zitting in het bestuur van de vereniging. 

Artikel 7. Havenmeester.

Het bestuur stelt een havenmeester aan. 

De havenmeester wordt aangestuurd door de havencommissaris.

Artikel 8. Taken havenmeester.

De havenmeester is voor zowel de V.V.W Schelde aan de Prins Hendrikweg als de Stadshaven belast met: 

a. Het ontvangen, uitgeleiden en behulpzaam zijn van en voor de gasten; 

b. het aanwijzen van ligplaatsen aan gasten; 

c. het innen van havengelden en andere vergoedingen van gasten; 

d. het bevorderen van een goede stemming op de haven; 

e. het beheer van de sleephelling, gebouwen en andere goederen op de haven; 

f. het hijsen en neerhalen van de vlaggen; 

g. coördineren en aansturen van dagelijks onderhoud en schoonhouden van haven, gebouwen en terrein.

h. alle andere werkzaamheden die de goede orde op de haven bevorderen. 

De havenmeester geeft de benodigdheden die voor het dagelijkse havenbedrijf noodzakelijk zijn op aan de havencommissaris.

De door de havenmeester ontvangen bedragen voor havengeld, brandstof e.d. worden in principe dagelijks aan de penningmeester afgedragen, onder overlegging van een specificatie.

Artikel 9. Hulphavenmeester.

Indien een hulphavenmeester in dienst van de vereniging is, heeft de havenmeester de leiding hierover. 

De havenmeester kan de werkzaamheden en verrichtingen waarmee hij is belast, delegeren aan de hulphavenmeester. 

Tot hoever deze delegatie zich uitstrekt wordt door het bestuur bepaald en indien nodig, bekend gemaakt. De hulphavenmeester verricht de werkzaamheden in naam en onder verantwoording van de havenmeester.

Artikel 10.

De hulphavenmeester is verplicht, indien zich gevallen voordoen die buiten de gedelegeerde werkzaamheden liggen, zich in verbinding te stellen met de havenmeester of de havencommissaris. 

Indien de havenmeester of havencommissaris niet bereikbaar of beschikbaar zijn treedt in gewichtige en dringende gevallen een aanwezig bestuurslid op. 

In urgente gevallen zal de hulphavenmeester zelf maatregelen nemen.

De leden

Artikel 11. Leden.

De leden, ereleden, studentleden, jeugdleden, donateurs en de ingeschreven gasten hebben het recht het haventerrein, de gebouwen en de steigers te betreden. 

Zij mogen personen introduceren.

De havenmeester heeft het recht om personen op de haven te vragen naar de reden van hun aanwezigheid.

Terreinen, stallingen, gebouwen en ligplaatsen.

Artikel 12. Toegang.

Indien de gebouwen of het terrein afgesloten zijn, moet men zich voor de toegang, tot de havenmeester wenden. 

Voor toegang tot clubhuis ‘De Klip’ wordt verwezen naar artikel 26 van dit reglement.

Artikel 13. Vaste ligplaatsen. 

Het bestuur wijst de leden aan die in aanmerking komen voor een vaste ligplaats.

Toewijzing van vaste ligplaatsen geschiedt volgens volgorde van de wachtlijst. 

Het uitgeven van een vaste ligplaats geschied op beschikbaarheid en geschiktheid van een vrijgekomen vaste ligplaats. 

Het kan voorkomen dat een lid op de eerste plaats van de wachtlijst staat en bij het vrijkomen van een vaste ligplaats deze niet ingevuld kan worden i.v.m. afmetingen van het vaartuig.

Ieder lid kan op zijn verzoek op de wachtlijst vaste ligplaatsen worden geplaatst. 

Hij dient dit ieder jaar opnieuw te bevestigen d.m.v. een door het bestuur verstrekt formulier. 

Als regel voor een vaste ligplaats geldt een maximale scheepslengte van 12 meter.

Een vaste ligplaats voor een vaartuig is in principe een box met voldoende waterdiepte en waar het betreffende vaartuig veilig kan worden afgemeerd en niet uitsteekt of overhangt aan enige zijde.

Het bestuur beslist voor toelating langere vaartuigen.

Een lid dat voor zijn vaartuig een vaste ligplaats krijgt toegewezen  wordt schriftelijk of per E-mail geïnformeerd door de secretaris met een factuur en de vermelding van entree datum en box-nummer.

In situaties van herindeling of een tijdelijke wijziging van de ligplaatsen zal de havencommissaris sturend en coördinerend naar de ligplaatshouders optreden.

Artikel 14. Ligplaats en gebruik vaartuig.

Ieder lid heeft, voor zover de ruimte toelaat, het recht op een ligplaats voor één pleziervaartuig, hem in eigendom toebehorende, tegen betaling van de in artikel 33 vastgestelde vergoeding. 

Als pleziervaartuig wordt hier niet aangemerkt, een vaartuig, dat kennelijk niet voor de pleziervaart geschikt of bestemd is, dit ter beoordeling van de havenmeester. 

Tevens die pleziervaartuigen welke, al dan niet bemand, worden verhuurd, dan wel bestemd zijn te worden verhuurd en vaartuigen welke met een commercieel oogmerk voor de verkoop worden aangeboden.

Artikel 15. Bijboot.

Een bijboot is een klein vaartuig dat geacht wordt aan boord van het moederschip te kunnen worden meegenomen. 

Grotere vaartuigen kunnen dus niet als zodanig worden aangemerkt als bijboot en vallen onder de havengeldtarieven. 

Indien een lid een bijboot wil stallen in het botenrek dient dit schriftelijk of per E-mail te worden aangemeld bij het bestuur.

Voor het stallen van een bijboot in het botenrek geldt een jaarlijkse vergoeding als vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Artikel 16. Ligplaatsen en stalling op de wal.

Leden die van een ligplaats in de haven of een stalling op de wal gebruik wensen te maken, doen daartoe een schriftelijk aanvraag bij het bestuur met uitvoerige beschrijving van het vaartuig, zoals;

 • Naam vaartuig;
 • soort vaartuig;
 • grootste lengte en breedte met inbegrip van alle uitstekende delen;
 • hijsgewicht;
 • periode.

Stalling op de wal is alleen toegestaan op de hiervoor ingerichte parkeerplaats met een vloeistofdichte betonnen vloer, het zogenaamde plateau.

Voor het stallen op het plateau wordt de positie aangewezen door de havencommissaris.

Stalling op het plateau is in principe voor de periode van 1 oktober tot 1 april.

In overleg met de havencommissaris wordt de datum afgesproken van het uit het water hijsen en plaatsen van het vaartuig op de wal en het te water laten.

In overleg met de havencommissaris wordt het transport en mobiele kraan geregeld. 

De kosten van transport zijn voor rekening van het lid.

De leden

Artikel 17. Onderhoud vaartuig.

Het lid is verplicht de ligplaats, meerpalen en/of meerboeien schoon te houden. 

Het lid is verplicht zijn vaartuig afdoende te meren door deugdelijke landvasten. 

Het vaartuig dient met de nodige stootwillen te worden uitgerust (minimaal twee willen aan iedere zijde).

Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmetingen. 

Het lid is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester en de havencommissarissen op te volgen. 

Ieder lid is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn toedoen of nalatigheid. 

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade. 

Ieder lid is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.

Een lid mag bij een winterverblijf van zijn vaartuig in het water beschermende voorzieningen als dekzeilen aanbrengen. 

Deze dienen vóór aanvang van het zomerseizoen te zijn verwijderd.

Een lid dat zijn vaartuig verwaarloosd kan, ter beoordeling van het bestuur, een ligplaats geweigerd of opgezegd worden.

Artikel 18. Ligplaats gebruik.

Ieder lid dat de ligplaats met zijn vaartuig verlaat, geeft voor vertrek aan de havenmeester op wanneer hij weer terug komt. 

Uiterlijk 2 dagen vóóraf meldt het lid telefonisch aan de havenmeester zijn terugkomst in de haven. 

Indien het lid de afwezigheid van zijn vaartuig niet of niet tijdig meldt kan de havenmeester besluiten om de ligplaats aan een gast toe te wijzen. 

Artikel 19. Werkparticipatie.

Ieder lid met een vaste ligplaats voor zijn vaartuig kan deelnemen aan de werkparticipatie.

Dit houd in dat er een vastgesteld aantal dagen per jaar voor de vereniging werkzaamheden verricht worden in het winterwerkseizoen. 

In principe wordt voor de werkparticipatie 4 dagen aangehouden en het winterwerkseizoen loopt van begin oktober tot december.

Bij het voldoen aan de werkparticipatie krijgt het lid een vrije helling beurt voor zijn vaartuig en een korting op het liggeld van zijn vaste ligplaats.

De vrij helling beurt mag na het voldoen van de werkparticipatie in het winterwerkseizoen het opvolgende jaar worden ingevuld.

Wanneer het lid geen gebruik maakt van de vrij helling beurt vervalt de vrij helling beurt na één kalenderjaar.

De vrije helling beurt is niet overdraagbaar aan een ander persoon.

De korting op het liggeld wordt toegekend voor het jaar opvolgend op het jaar waarin voldaan is aan de werkparticipatie in het winterwerkseizoen. 

De korting wordt door het bestuur vastgesteld en vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

In het geval een ligplaatshouder niet aan de werkparticipatie kan of wil voldoen, heeft hij geen recht op de korting liggeld en hellingbeurt. 

Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen wegens bijzondere omstandigheden zoals ziekte.

In overleg met het bestuur kan een lid zijn werkparticipatie invullen voor of na het winterwerkseizoen. 

Het bestuur beslist in het toekennen van het jaar voor de vrij helling beurt en de korting op het liggeld.

Ligplaatshouders van 80 jaar en ouder worden vrijgesteld van werkparticipatie en behouden de korting op het liggeld en de gratis hellingbeurt voor hun vaartuig.

Leden die ingeschreven zijn op de wachtlijst voor vaste ligplaatsen voor hun vaartuig, of te wel de toekomstige ligplaatshouders, kunnen vrijblijvend voldoen aan de werkparticipatie.

Zij krijgen hiervoor een gratis hellingbeurt voor hun vaartuig.

Leden die een vaste ligplaats hebben toegewezen gekregen volgens Art. 13 van dit reglement, krijgen bij het voldoen aan de werkparticipatie, een gratis hellingbeurt voor hun vaartuig en de korting op het liggeld.

Leden met een vaste ligplaats voor hun vaartuig, die hun vaartuig verkopen kunnen de vaste ligplaats aanhouden voor een periode zoals beschreven in art. 20 van dit reglement.

Indien leden in deze periode de werkparticipatie invullen behouden zij het recht op de korting op het liggeld.

De werkzaamheden worden door het bestuur gepland en onder toezicht en aansturing van de havencommissaris of diens vervanger op de geplande werkdagen door de leden uitgevoerd. 

Per werkdag dient een presentielijst voor de morgen en voor de middag periode afgetekend te worden door het lid.

De invulling van de werkparticipatie wordt gecontroleerd op basis van het aantal werkdagen wat per lid is afgetekend op de presentielijst. 

Aan het begin van het winterwerkseizoen worden de werkdagen met datums en een overzicht van de geplande werkzaamheden gepubliceerd in de nieuwsbrief, zodat de leden zich voor een deelkarwei kunnen aanmelden en voorbereiden.

Door het bestuur wordt voorafgaand aan de werkzaamheden tool box meetings georganiseerd voor de werkende leden. 

Men is verplicht één van deze tool box meetings bij te wonen en de presentielijst af te tekenen.

Artikel 20. Verkoop vaartuig.

Het bestuur kan verlangen dat een lid het eigendom van zijn vaartuig met een vaste ligplaats aantoont. 

Verkoop van het vaartuig dient door het lid schriftelijk aan het  bestuur te worden meegedeeld met opgave van datum vertrek vaartuig en het verzoek voor het aanhouden van de ligplaats.

Het aanhouden van de vaste ligplaats kan tegen betaling van het liggeld, gedurende een periode van maximaal 2 jaar, voor een even groot vaartuig, behouden blijven.

Wanneer het lid bij verkoop van zijn vaartuig geen opgave voorziet voor het aanhouden van de ligplaats wordt geacht dat hij van zijn recht op een vaste ligplaats afziet. 

Wanneer een lid met een vaste ligplaats zijn vaartuig verkoopt betekent niet dat de nieuwe eigenaar, ook al is hij lid van de vereniging, de ligplaats automatisch overneemt.

Indien een lid zijn vaartuig, waarvoor het jaarlijkse liggeld reeds betaald is, verkoopt aan een ander lid, dat eveneens recht heeft op een vaste ligplaats in de haven, is de nieuwe eigenaar voor dit vaartuig, gedurende het lopende verenigingsjaar geen liggeld meer verschuldigd. 

De korting op liggeld en de vrije helling beurt, verkregen door werkparticipatie van het lid dat zijn vaartuig verkoopt, zijn niet overdraagbaar aan een ander lid met een vrije vaste ligplaats.

Indien de koper, het lid dat het vaartuig overneemt, aan zijn werkparticipatie heeft voldaan, dan heeft hij voor het aangekochte vaartuig recht op een vrije helling beurt en is de korting op liggeld van toepassing.

Indien een lid, na de verkoop van zijn vaartuig het recht op een vaste ligplaats heeft behouden en binnen de periode van twee jaar een ander vaartuig koopt waarbij het lid gebruik wenst te maken van de vaste ligplaats, dan dient dit door het lid schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld met opgave van naam en afmetingen vaartuig en datum aankomst.

In overleg met de havenmeester wordt een passende ligplaats voorzien.

Artikel 21. Meerdere eigenaren vaartuig.

Behoort een jacht aan meer dan één eigenaar toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen als verantwoordelijk tegenover de vereniging aan en delen dit schriftelijk mee aan het bestuur. 

Alle mede-eigenaren moeten lid zijn van de vereniging.

Artikel 22. Overdragen rechten.

Een lid kan zijn rechten, in dit reglement omschreven, niet overdragen aan een ander lid. Met uitzondering van het gestelde in Huishoudelijk reglement artikel 16.

Gebruik haven, gebouwen, terreinen en inrichting.

Artikel 23. Verzekering vaartuig.

Ieder lid dat een vaartuig in een ligplaats in de jachthaven heeft liggen of op het plateau heeft gestald is verplicht dit vaartuig  tenminste Wettelijk aansprakelijk te verzekeren.

Gebruik van de havenfaciliteiten.

Artikel 24. Sleephelling.

Op de jachthaven wordt een sleephelling geëxploiteerd. 

Ieder lid heeft het recht om gebruik te maken van de helling. 

Zo mogelijk kunnen gasten en andere niet-leden ook gebruik maken van de helling.

Voor het gebruik van de helling wordt een vergoeding in rekening gebracht als vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Opgave voor reservering van de helling geschiet via de web site.

De hellinginstructie op de website dient vooraf aan het hellingen gelezen te worden.

Met het reserveren wordt de hellinginstructie op de web site geaccepteerd.

In overleg met de havenmeester, dan wel een door het bestuur aangewezen lid of persoon voor de bediening van de helling, worden de tijden van het uit en in het water laten van het vaartuig afgestemd. 

Voor het gebruik van de helling wordt als dag geteld: 24 uur.

Voor een hellingbeurt staat een maximaal aantal dagen. 

Voor onderstaande periode geldt: 

– 1 februari t/m 15 maart, maximaal drie dagen; 

– 16 maart t/m 15 juni, maximaal twee dagen; 

– 16 juni t/m 30 september, maximaal drie dagen; 

– 1 oktober t/m 31 januari, in overleg met de havenmeester.

Leden die invulling hebben gegeven aan de werkparticipatie, hebben recht op één gratis hellingbeurt per jaar.

Leden, die invulling hebben gegeven aan de werkparticipatie en gebruik hebben gemaakt van een plaats op het schepenplateau, hebben recht op één hellingdag. 

De gebruikers van de helling zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en desgevraagd hulp te verlenen. 

In spoedeisende gevallen, zoals lekkage e.d. heeft de havenmeester het recht de onmiddellijke ontruiming van de helling te gelasten. 

De gebruikers van de helling zijn verplicht na het te water laten van hun vaartuig de helling schoon en opgeruimd achter te laten.

Het gebruik van de helling geschiedt voor rekening en risico van de eigenaar van het vaartuig, zodat noch de vereniging, noch de havenmeester, noch de door het bestuur aangestelde persoon  kan worden aangesproken voor enige schade of voor de gevolgen van enige nalatigheid.

Artikel 25. Winterstalling op het plateau.

Winterstalling vaartuigen op het daarvoor bestemde plateau. 

Bij werkzaamheden dient afscherming te geschieden overeenkomstig de eisen die gesteld worden door de milieuwetgeving. 

Vaartuigen dienen gestald te worden op deugdelijke bokken of stoelen. 

Uitvoering naar beoordeling door de havenmeester.

Voor aanvraag voor een winterstalling op het plateau zie art. 16 van dit reglement.

Artikel 26. Clubgebouw;

Op de haven wordt een clubgebouw met kantine geëxploiteerd.

De exploitatie hiervan wordt door het bestuur geregeld. 

Artikel 27. Loods, havenkantoor en lashok.

In de loods, het havenkantoor en het lashok mogen met toestemming van de havenmeester tijdelijk goederen van leden worden opgeslagen.

De goederen dienen duidelijk voorzien te worden van de naam van de eigenaar, naam vaartuig en jaar van opslag.

Het opslaan van deze goederen is volledig voor rekening en risico van de eigenaar. 

Goederen welke langdurig in een van de ruimten liggen opgeslagen,

zonder naam eigenaar of naam vaartuig, worden verwijderd en afgevoerd.

Artikel 28. Steigers.

De steigers mogen niet worden gebruikt voor het ophalen van vaartuigen. 

De steigers en het talud langs de haven, mogen niet worden gebruikt als werkpositie of als werkgelegenheid, als bergplaats voor scheepsinventaris of andere goederen.

Aan de steigers mogen geen constructies, materialen of installaties worden bevestigd waardoor schade, een gevaarlijke situatie of een onverzorgd uiterlijk wordt gecreëerd.

Het betreden van de steigers en het talud is volledig voor risico van de gebruiker.

Artikel 29. Mastenrek en botenrek.

De leden mogen met toestemming van de havenmeester voor het opbergen van masten en boten gebruik maken van het masten- en botenrek.. 

Masten en boten dienen duidelijk gelabeld te zijn met naam van de eigenaar, naam vaartuig en jaar van stalling.

Voor het gebruik van het masten- en boten rek is een vastgestelde vergoeding verschuldigd. 

Het opbergen van eigendommen is volledig voor rekening en risico van de eigenaar. 

Goederen, masten en boten welke langdurig liggen opgeslagen, zonder naam eigenaar of naam vaartuig, worden  verwijderd en afgevoerd.

Vaartuigen.

Artikel 30. Havenmeesterboot, jeugdzeilenboten, rib’s en vlotten.

De havenmeesterboot, de boten van het jeugdzeilen, de rib’s en de vlotten mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de havenmeester en volgens diens aanwijzingen. 

Het gebruik van de boten en vlotten is volledig voor rekening en risico van de gebruiker.

Nutsvoorzieningen.

Artikel 31. Water.

Water, waarvan er diverse tappunten in de jachthaven zijn voorzien, wordt gratis verstrekt. 

Indien men water grote hoeveelheden verbruikt is toestemming van de havenmeester vereist. De havenmeester kan voor het gebruikte water een vergoeding eisen.

Artikel 32. Elektrische aansluitingen.

Afnemen van elektriciteit is in alle gevallen alleen toegestaan via een deugdelijke kabel en stekker met aardaansluiting. 

Aan alle ligplaatsen is een vaste CEE wandcontactdoos toegewezen. 

Alleen aansluiten via deze corresponderende wandcontactdoos is toegestaan. 

Gedurende het zomerseizoen is het gebruik van elektriciteit vrij van kosten. 

Gedurende het winter seizoen wordt het gebruik van elektriciteit geregistreerd en met de gebruiker verrekend. 

Uitsluitend in deze winterperiode mag een gebruiker een persoonlijk slot aanbrengen op de wandcontactdoos ter voorkoming van gebruik door derden. 

Artikel 33. Diesel brandstof station.

Aan de midden-steiger van de jachthaven is een diesel brandstof station voorzien.

De brandstof is bestemd voor vaartuigen.

Het laden van de brandstof wordt door de havenmeester of hulphavenmeester verzorgd.

De eigenaar van het vaartuig dient zelf het brandstofladen uit te voeren.

De havenmeester zal er op toezien dat er geen brandstof in het water gemorst wordt.

Parkeren en stallen.

Artikel 34. Parkeren auto’s en motoren.

Het parkeren van auto’s geschied op het daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein.

Vaste ligplaatshouders kunnen op verzoek bij het bestuur een elektronische toegangssleutel in bruikleen krijgen om met één motorvoertuig het terrein op te kunnen rijden t.b.v. laden/lossen en kort parkeren. 

Deze sleutel is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door de ligplaatshouder gebruikt worden.

Vaste ligplaatshouders die over een elektronische toegangssleutel beschikken mogen hun voertuig gedurende maximaal 4 kalenderdagen of 3 nachten aaneengesloten parkeren.

Indien een ligplaatshouder een parkeerplaats gedurende langere tijd bezet houdt kan het bestuur besluiten de betreffende elektronische toegangssleutel te blokkeren. 

Motoren mogen geparkeerd worden in een parkeervak of op een positie waar geen doorloop- of  toegangshinder tot gebouwen of steigers optreed.

Artikel 35. Stallen van fietsen, scooters ed.

Fietsen, scooters ed. dienen gestald te worden in de fietsenstalling.

Bijdragen ineens, liggelden, vergoedingen.

Artikel 36. Betalingen.

De leden zijn, voor het hebben van een ligplaats in de jachthaven, een vergoeding verschuldigd als vastgesteld op de algemene ledenvergadering. 

Alle verschuldigde bijdragen en liggelden dienen, voordat men de ligplaats inneemt, te worden voldaan bij de penningmeester. Bij continuering van de ligplaats na de voorgaande periode waarover het liggeld berekend was, dient het liggeld te zijn voldaan voor de verloopdatum. 

Bij overschrijding van deze datum zal het daggeldtarief worden berekend. 

Bij geschillen over te betalen bedragen beslist het bestuur. Vergoedingen voor gebruik van de helling, bergplaatsen of andere soort, worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. 

Deze vergoedingen worden voldaan bij de penningmeester of tegen kwitantie geïnd door de havenmeester.

Verbodsbepalingen.

Artikel 37

Het is verboden: 

a.        De haven, gebouwen en/of het haventerrein op enigerlei wijze te verontreinigen; 

b.        in de haven of haveningang te zwemmen; 

c.        in de haven te zeilen;

d.        tussen 20:00 uur en 08:00 uur lawaai te maken of motoren onnodig te laten draaien, dan wel enig ander overlast aan de medegebruikers van de jachthaven te veroorzaken;

e.        zodanig schroefwater te veroorzaken, dat gevaar voor beschadiging van oevers of vaartuigen bestaat; 

f.         van het parkeerterrein gebruik te maken, anders dan voor normaal bezoek aan de haven;

g.        golfslag te veroorzaken of te varen met een snelheid van meer dan 5 km/uur;

h.        te schuren, te slijpen e.d. + herschilderen buitenom van schepen in het water en op de wal (o.a. m.b.v. vlotjes);

i.          op de helling reparaties uit te voeren, die kunnen leiden tot het morsen van olie dan wel vet op de helling; 

j.          de hijsinstallatie te gebruiken voor het trekken van schroefassen i.v.m. het mogelijk vrijkomen van olie en vetten. 

k)        onderwatertoiletten in de haven te gebruiken; 

l)         te fietsen op de steigers; 

m)       honden of andere huisdieren ongelijnd te houden. 

Bij overtreding van één of meer van deze verbodsbepalingen, zomede indien de aanwijzingen van het bestuur, de havencommissarissen of de havenmeester niet worden opgevolgd, hebben deze de bevoegdheid de betreffende personen de toegang tot het haventerrein, de gebouwen en de steigers te ontzeggen en de deze op te dragen het haventerrein te verlaten. 

Bij overtreding van de milieuwetgeving, waaronder o.a. bovengenoemde items h, i, en j vallen, is ieder lid persoonlijk aansprakelijk. In geval van proces verbaal aan de vereniging zullen de daaruit voortvloeiende kosten op de overtreder verhaald worden. 

Gebodsbepalingen.

Artikel 38

 1. Het is verplicht olie, afgewerkte olie en bilgewater in de daarvoor bestemde tank te deponeren;
 2. het is verplicht chemisch afval, verfbussen, olieblikken, accu’s e.d. in de daarvoor bestemde vaten en bergingen te deponeren;
 3. het is verplicht chemische toiletten alleen te ledigen in de voorziening bij het toiletgebouw;
 4. het is verplicht huishoudelijk afval, papier/karton en glas in de daarvoor bestemde containers gescheiden te deponeren;
 5. het is verplicht bij gebruik van de sleephelling en het plateau voor winterstalling alle hierbij vrijkomend afval in de daarvoor bestemde vaten te deponeren; 
 6. alvorens men weer te water gaat dient men helling, hellingwagen en schepenplateau schoon te maken. Tevens dient men de afvalgoot leeg te scheppen;
 7. indien een lid gebruik maakt van faciliteiten zoals helling, mastenkraan, schepentakel of andere werktuigen dient hij kennis te hebben genomen van de gebruiksregels en voldoende onderricht te hebben genoten in het gebruik daarvan.  Tevens moet zijn naam vermeld staan op de lijst van personen die kennis hebben genomen van en bekend zijn met de bepalingen van het veiligheidshandboek.

Het veiligheidshandboek is voorzien op de website.

Gasten

Artikel 39. Gasten.

Gasten kunnen, na toestemming van de havenmeester of hulphavenmeester, een ligplaats in de jachthaven innemen, volgens tarieven als vastgesteld op de algemene ledenvergadering. 

Deze tarieven zullen bekend gemaakt worden op de website en in het clubhuis. 

De liggelden van de gasten worden geïnd via de website of door de havenmeester. 

Het Jachthaven reglement is van toepassing op de gasten.

Wijzigingen reglement.

Artikel 40. Wijzigingen.

Wijzigingen in het Jachthaven reglement kunnen alleen geschieden door goedkeuring van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en treden daarna onmiddellijk in werking.

Slotbepalingen.

Artikel 41. Commerciële activiteiten.

Jachtherstellers, kooplieden en handelaren mogen op het jachthaventerrein en gebouwen geen werkzaamheden verrichten, handel drijven of goederen te koop aanbieden dan met toestemming van het bestuur.

Artikel 42. doelstelling bescherming milieu.

De vereniging heeft als doelstelling om maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu en hiermee te voldoen aan de eisen van het “blauwe vlag” of vergelijkbare instelling.

Artikel 43. kader Jachthaven reglement.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Documentnaam; 20221215-dl-vvwschelde-vergelijk_bestaand_met_nieuw_jachth_regl-voor_av-rev.0
Vergelijk bestaand en nieuw Jachthaven reglement.Geel gemarkeerde tekst in bestaand reglement, 1e kolom, is vervallen in nieuw reglement.Geel gemarkeerde tekst in nieuw reglement 2e kolom, is toegevoegd of aangepast tov bestaand reglement.De 3e kolom voorziet in de referentie en argumentatie van de wijzigingen.
Bestaand, huidig reglement NIEUW REGLEMENTReferentie en argumentatie wijziging.
Reglement van de Jachthaven der Vereniging voor Watertoerisme “Schelde” gelegen Prins Hendrikweg 4 te Vlissingen  Jachthaven reglement van de vereniging voor watertoerisme Schelde.  
Beheer der haven en gebouwen  Algemeen.Hoofdstuk voorzien
  Artikel 1. Jachthaven reglement.Het Jachthaven reglement van vereniging voor watertoerisme Schelde te Vlissingen is de uitwerking van de Statuten, artikel 21huishoudelijk- en jachthaven reglement van de vereniging.  Het Jachthaven reglement beschrijft de jachthaven specifieke dagelijkse zaken. Het Jachthaven reglement bevat aanvullingen en uitwerkingen van de statuten zoals regels, richtlijnen, afspraken, taken en bevoegdheden van bestuursleden, leden en personeel. Wijzigingen en vaststelling.Dit Jachthaven reglement is laatstelijk gewijzigd op 15-december 2022 en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 januari 2023. Artikel hoofd voorzien.Benaming Jachthaven reglement voorzien. Algemeen hoofdstuk toegevoegd cf. Huishoudelijk Reglement
  Artikel 2. De vereniging.De Vereniging voor Watertoerisme “Schelde” is gelegen aan; Prins Hendrikweg 4 te Vlissingen. De vereniging exploiteert de Stadshaven in Vlissingen. Voor deze haven is voorzien in een apart jachthaven reglement wat beschikbaar is en ter inzage ligt van het havenkantoor aldaar.Artikel hoofd voorzien.Stadshaven toegevoegd.    
    
  Artikel 3  Definities:In dit reglement wordt verstaan onder:  de vereniging voor watertoerisme Schelde.het hierin gelegen water, de tot de haven behorende kaden, oevers, terreinen, glooiingen, taluds, steigers, aanlegplaatsen voor zover deze onder beheer van de Vereniging vallen.het bestuurslid dat in deze functie is benoemd door het bestuur van de vereniging.de persoon die in deze functie is benoemd door het bestuur van de vereniging.een ligplaats die voor het verenigingsjaar aan een lid is toegewezen voor het in zijn bezit zijnde vaartuig.f)          verenigingsjaar: de periode van 1 januari t/m 31 decemberg)         zomerseizoen: de periode van 1 april t/m 30 september h)         winterseizoen: de periode van 1 oktober t/m 31 maart van             het volgende jaar i)          Beheerder: de persoon op wiens naam de uitbating van             het clubgebouw staat.j)          opstal; Clubgebouw met kantine, keuken, hal, sanitair en opslag;sanitair gebouw; grenzend aan clubgebouw  bestaande uit entree, wasmachine ruimte, dames en heren douches en toiletten;lashok, oost van de helling;loods, gelegen oostelijk van terrein met parkeerplaatsen, bestaande uit; Havenkantoor. k)         Stadshaven Schelde kwartier: hier Stadshaven, dit is de haven aan de Peperdijk en Jan Weugkade in het Dok te Vlissingen.Toevoeging definities
  Beheer van de haven en gebouwen  
Artikel 1 De verantwoordelijkheid over de jachthaven en de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur.  Artikel 4. Verantwoordelijkheid.De verantwoordelijkheid over de jachthavens en de gebouwen van de vereniging berust bij het bestuur. Artikel hoofd voorzien. Tekst haven gewijzigd in havens.
Artikel 2 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van een vaartuig met toebehoren of andere eigendommen van de eigenaar, gebruiker of anderen. Deze bepaling geldt zowel voor een vaartuig met eventuele toebehoren, alsmede andere eigendommen in het water of op de wal.   Artikel 5. Aansprakelijkheid.Behoudens wettelijke aansprakelijkheid is de vereniging niet aansprakelijk voor schade en/of letsel hoe dan ook ontstaan in de haven, op de terreinen of in de gebouwen of voor diefstal van welk eigendom ook van leden, passanten of bezoekers. Elk vaartuig dat ligplaats neemt in de haven dient voldoende verzekerd te zijn tegen tenminste wettelijke aansprakelijkheid. Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaakt aan enig havenwerk of aan een ander vaartuig is de schipper verplicht, voordat hij/zij zijn/haar reis vervolgt, hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven of opgave te doen aan de schipper van het beschadigde vaartuig en aan de havenmeester of havencommissaris van de vereniging. Schade aan enig havenwerk moet direct worden gemeld bij de havenmeester of havencommissaris van de vereniging.Artikel hoofd voorzien. Tekst aangepast
Havencommissarissen Bestuur en beheer 
Artikel 3 In opdracht van het bestuur wordt het bestuur van de haven opgedragen aan de gezamenlijke havencommissarissen. De havencommissarissen wijzen de leden, voor hun vaartuig, een ligplaats aan, indien inleggeld en liggeld is voldaan. Zij houden daarbij zowel rekening met de belangen van de vereniging als met het belang van het lid. De havencommissarissen plegen in alle aangelegenheden, de haven betreffende, onderling overleg. In voorkomende gevallen doen zij voorstellen en plegen overleg met het bestuur.  Artikel 6.  Havencommissarissen.In opdracht van het bestuur wordt het beheer van de havensopgedragen aan de havencommissaris.Het beheer kan uitgevoerd worden door één of meerdere havencommissarissen.  De havencommissaris besteld de benodigdheden voor het dagelijkse Jachthavenbedrijf, binnen het raam van de door het bestuur vastgestelde bedragen.  De penningmeester betaalt hiervoor slechts die rekeningen, die de handtekening van de havencommissaris bevatten. De havencommissaris heeft zitting in het bestuur van de vereniging. Artikel hoofd voorzien. Tekst aanvullingen  Tekst toegevoegd voor bestellingen dagelijks havenbedrijf…. tekst laatste alinea huidige reglement geschrapt
Artikel 4 Het bestuur wijst aan, welke leden in aanmerking komen voor een ligplaats.  Art. 4 tekst is verplaatst naar artikel 13
Havenmeester    
Artikel 5 Eén der havencommissarissen wordt door het bestuur aangewezen als havenmeester en met de dagelijkse leiding op de haven belast.  Artikel 7. Havenmeester.Het bestuur stelt een havenmeester aan. De havenmeester wordt aangestuurd door de havencommissaris.Artikel hoofd voorzien. Tekst aangepast naar huidige organisatie
Artikel 6 De havenmeester is belast met: a. Het ontvangen, uitgeleiden en behulpzaam zijn van de gasten; b. het aanwijzen van ligplaatsen aan gasten; c. het innen van havengelden en andere vergoedingen van gasten; d. het bevorderen van een goede stemming op de haven; e. het beheer van de sleephelling, gebouwen en andere goederen op de haven; f. het hijsen en neerhalen van de vlaggen; g. alle andere werkzaamheden die de goede orde op de haven bevorderen.   Artikel 8. Taken havenmeester.De havenmeester is voor zowel de V.V.W Schelde aan de Prins Hendrikweg als de Stadshaven belast met: a. Het ontvangen, uitgeleiden en behulpzaam zijn van en voor de gasten; b. het aanwijzen van ligplaatsen aan gasten; c. het innen van havengelden en andere vergoedingen van gasten; d. het bevorderen van een goede stemming op de haven; e. het beheer van de sleephelling, gebouwen en andere goederen op de haven;f. het hijsen en neerhalen van de vlaggen; g. coördineren en aansturen van dagelijks onderhoud en schoonhouden van haven, gebouwen en terrein.h. alle andere werkzaamheden die de goede orde op de haven bevorderen.  De havenmeester geeft de benodigdheden die voor het dagelijkse havenbedrijf noodzakelijk zijn op aan de havencommissaris. De door de havenmeester ontvangen bedragen voor havengeld, brandstof e.d. worden in principe dagelijks aan de penningmeester afgedragen, onder overlegging van een specificatie.Artikel hoofd voorzien. Tekstuele aanpassing Art. 7 en 8 van bestaand reglement in art 8  nieuw reglement toegevoegd Art. 8 sub e) beheer sleephelling blijft taak havenmeesteer, Tekst aangepast voor bestellen benodigdheden havenbedrijf. De havencommissaris besteld materialen, zie art.6.
Artikel 7 De havenmeester bestelt de benodigdheden die voor het bedrijf noodzakelijk zijn, binnen het raam van de door het bestuur vastgestelde bedragen. De penningmeester betaalt hiervoor slechts die rekeningen, die de handtekening van de havenmeester bevatten.  Huidig art 7 verplaatst naar nieuw art 8
Artikel 8 De van gasten ontvangen bedragen worden zo spoedig mogelijk, in ieder geval éénmaal in de 14 dagen aan de penningmeester afgedragen, onder overlegging van een specificatie. De van de leden ontvangen vergoedingen voor het gebruik van de helling, gebouwen e.d. wordt op gelijke wijze behandeld.   Huidig Art 8; tekst verplaatst naar nieuw art. 8
Bootsman  Naam aangepast
Artikel 9 Indien een bootsman in dienst van de vereniging is, heeft de havenmeester de leiding hierover. De havenmeester kan de werkzaamheden en verrichtingen waarmee hij is belast, delegeren aan de bootsman. Tot hoever deze delegatie zich uitstrekt wordt door het bestuur bepaald en indien nodig, bekend gemaakt. De bootsman verricht de werkzaamheden in naam en onder verantwoording van de havenmeester.   Artikel 9. Hulphavenmeester.Indien een hulphavenmeester in dienst van de vereniging is, heeft de havenmeester de leiding hierover. De havenmeester kan de werkzaamheden en verrichtingen waarmee hij is belast, delegeren aan de hulphavenmeester.Tot hoever deze delegatie zich uitstrekt wordt door het bestuur bepaald en indien nodig, bekend gemaakt. De hulphavenmeesterverricht de werkzaamheden in naam en onder verantwoording van de havenmeester. Artikel hoofd voorzien.  Tekst;Bootsman gewijzigd in hulphavenmeester
Artikel 10 De bootsman is verplicht, indien zich gevallen voordoen die buiten de gedelegeerde werkzaamheden liggen, zich in verbinding te stellen met de havenmeester. Indien de havenmeester niet bereikbaar is treedt in gewichtige en dringende gevallen de aanwezige havencommissaris op en indien geen havencommissaris aanwezig, een aanwezig bestuurslid. In urgente gevallen nemen deze zelf maatregelen.  Artikel 10De hulphavenmeester is verplicht, indien zich gevallen voordoen die buiten de gedelegeerde werkzaamheden liggen, zich in verbinding te stellen met de havenmeester of de havencommissaris. Indien de havenmeester of havencommissaris niet bereikbaar of beschikbaar zijn treedt in gewichtige en dringende gevallen een aanwezig bestuurslid op. In urgente gevallen zal de hulphavenmeester zelf maatregelen nemen.Artikel hoofd voorzien.  Tekst;Bootsman gewijzigd in hulphavenmeester
De leden  De leden  
Artikel 11 De leden, ereleden, buitengewone leden, aspirantleden, begunstigers en de ingeschreven gasten hebben het recht het haventerrein, de gebouwen en de steigers te betreden. Zij hebben het recht van introductie. Het bestuur kan het recht van introductie beperken. De havenmeester heeft het recht te verlangen hun identiteit aan te tonen.   Artikel 11. Leden.De leden, ereleden, studentleden, jeugd leden, donateurs en de ingeschreven gasten hebben het recht het haventerrein, de gebouwen en de steigers te betreden.  Zij mogen personen introduceren. De havenmeester heeft het recht om personen op de haven te vragen naar de reden van hun aanwezigheid.Artikel hoofd voorzien.  Tekst aanpassing volgens markering.
Terreinen en ligplaatsen  Terreinen, stallingen, gebouwen en ligplaatsen  
Artikel 12 Indien de gebouwen of het terrein afgesloten zijn, moet men zich voor de toegang, tot de havenmeester wenden.  Artikel 12. Toegang.Indien de gebouwen of het terrein afgesloten zijn, moet men zich voor de toegang, tot de havenmeester wenden. Voor toegang tot clubhuis ‘De Klip’ wordt verwezen naar artikel 26 van dit reglement.Artikel hoofd voorzien. 
Artikel 13 Toewijzing van ligplaatsen geschiedt volgens de wachtlijst. Ieder lid kan op zijn verzoek hierop worden geplaatst. Hij dient dit ieder jaar opnieuw te bevestigen d.m.v. een door het bestuur verstrekt formulier. Als regel geldt een max. scheepslengte van 12 meter.   Artikel 13. Vaste ligplaatsen. Het bestuur wijst de leden aan die in aanmerking komen voor een vaste ligplaats.Toewijzing van vaste ligplaatsen geschiedt volgens volgorde van de wachtlijst. Het uitgeven van een vaste ligplaats geschied op beschikbaarheid en geschiktheid van een vrijgekomen vaste ligplaats.Het kan voorkomen dat een lid op de eerste plaats van de wachtlijst staat en bij het vrijkomen van een vaste ligplaats deze niet ingevuld kan worden ivm afmetingen van het vaartuig. Ieder lid kan op zijn verzoek op de wachtlijst vaste ligplaatsen worden geplaatst.Hij dient dit ieder jaar opnieuw te bevestigen d.m.v. een door het bestuur verstrekt formulier. Als regel voor een vaste ligplaats geldt een maximale scheepslengte van 12 meter. Een vaste ligplaats voor een vaartuig is in principe een box met voldoende waterdiepte en waar het betreffende vaartuig veilig kan worden afgemeerd en niet uitsteekt of overhangt aan enige zijde. Het bestuur beslist voor toelating langere vaartuigen. Een lid dat voor zijn vaartuig een vaste ligplaats krijgt toegewezen  wordt schriftelijk of per E-mail geïnformeerd door de secretaris met vermelding van entree datum, factuur en box-nummer. In situaties van herindeling of een tijdelijke wijziging van de ligplaatsen zal de havencommissaris sturend en coördinerend naar de ligplaatshouders optreden.Artikel hoofd voorzien.  Tekst van bestaand Artikel 5 is verplaatst naar dit nieuwe artikel 13                     
Artikel 14 Ieder lid heeft, voor zover de ruimte toelaat, het recht op een ligplaats voor één pleziervaartuig, hem in eigendom toebehorende, tegen betaling van de in art. 31 vastgestelde vergoeding. Als pleziervaartuig wordt niet aangemerkt, een vaartuig, dat kennelijk niet voor de pleziervaart geschikt of bestemd is, dit ter beoordeling van de havenmeester, zomede pleziervaartuigen welke al dan niet bemand worden verhuurd, dan wel bestemd zijn te worden verhuurd. De ligplaats wordt aangewezen door de havencommissarissen.   Artikel 14. Ligplaats en gebruik vaartuig.Ieder lid heeft, voor zover de ruimte toelaat, het recht op een ligplaats voor één pleziervaartuig, hem in eigendom toebehorende, tegen betaling van de in artikel 33 vastgestelde vergoeding. Als pleziervaartuig wordt hier niet aangemerkt, een vaartuig, dat kennelijk niet voor de pleziervaart geschikt of bestemd is, dit ter beoordeling van de havenmeester. Tevens die pleziervaartuigen welke, al dan niet bemand, worden verhuurd, dan wel bestemd zijn te worden verhuurd en vaartuigen welke met een commercieel oogmerk voor de verkoop worden aangeboden. Artikel hoofd voorzien.  Tekst laatste alinea bestaand reglement art 14 geschrapt. Dit is gevat in art 13    
Artikel 15 Een bijbootje is een bootje, dat geacht wordt aan boord van het moederschip te kunnen worden genomen. Grotere vaartuigen kunnen dus niet als zodanig worden aangemerkt en vallen onder de havengeldtarieven. Het bijbootje dient door het lid te worden aangemeld en dient te worden gestald in het botenrek. Hiervoor geldt een jaarlijkse vergoeding als vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Artikel 15. Bijboot Een bijboot is een klein vaartuig dat geacht wordt aan boord van het moederschip te kunnen worden meegenomen. Grotere vaartuigen kunnen dus niet als zodanig worden aangemerkt als bijboot en vallen onder de havengeldtarieven. Indien een lid een bijboot wil stallen in het botenrek dient dit schriftelijk of per E-mail te worden aangemeld bij het bestuur.Voor het stallen van een bijboot in het botenrek geldt een jaarlijkse vergoeding als vastgesteld op de algemene ledenvergadering.Artikel hoofd voorzien. Tekst aangepast
Artikel 16 Leden die van een ligplaats, hetzij in de haven, hetzij in de gebouwen of op het land, gebruik wensen te maken, doen daartoe een schriftelijk aanvraag bij het bestuur met uitvoerige beschrijving van het vaartuig, zoals naam, soort, grootste lengte en breedte met inbegrip van alle uitstekende delen. Artikel 16. Ligplaatsen en stalling op de wal.Leden die van een ligplaats in de haven of een stalling op de wal gebruik wensen te maken, doen daartoe een schriftelijk aanvraag bij het bestuur met uitvoerige beschrijving van het vaartuig, zoals;Naam vaartuig;soort vaartuig;grootste lengte en breedte met inbegrip van alle uitstekende delen;hijsgewicht;periode. Stalling op de wal is alleen toegestaan op de hiervoor ingerichte parkeerplaats met een vloeistofdichte betonnen vloer, het zogenaamde plateau.Voor het stallen op de wal wordt de positie aangewezen door de havencommissaris.Stalling op het plateau is in principe voor de periode van 1 oktober tot 1 april.In overleg met de havencommissaris wordt de datum afgesproken van het uit het water hijsen en plaatsen van het vaartuig op de wal en het te water laten.In overleg met de havencommissaris wordt het transport en mobiele kraan geregeld.  De kosten van transport zijn voor rekening van het lid.Artikel hoofd voorzien. Tekst aangevuld
Artikel 17 Door het doen van een aanvraag als genoemd in art. 16 verplicht het lid zich om bij toewijzing het verschuldigde liggeld te betalen. Artikel 17 Door het doen van een aanvraag als genoemd in art. 16 verplicht het lid zich om bij toewijzing het verschuldigde liggeld te betalen.Tekst art 17 geheel geschrapt
De leden  De leden 
Artikel 18a Het lid is verplicht de ligplaats, meerpalen en/of meerboeien schoon te houden. Het lid is verplicht zijn vaartuig afdoende te meren door deugdelijke landvasten.Het vaartuig dient met de nodige stootwillen te worden uitgerust (minimaal twee willen aan iedere zijde).  Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmetingen.  Het lid is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester en de havencommissarissen op te volgen. Ieder lid is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn toedoen of nalatigheid.  De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade. Ieder lid dat de ligplaats met vaartuig verlaat, geeft voor vertrek aan de havenmeester op tot wanneer hij denkt weg te blijven.    Aan leden, wier schepen verwaarloosd worden, kan, zulks ter beoordeling van het bestuur, een ligplaats geweigerd of opgezegd worden.  Artikel 17. Onderhoud vaartuig.Het lid is verplicht de ligplaats, meerpalen en/of meerboeien schoon te houden. Het lid is verplicht zijn vaartuig afdoende te meren door deugdelijke landvasten.Het vaartuig dient met de nodige stootwillen te worden uitgerust (minimaal twee willen aan iedere zijde). Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmetingen.  Het lid is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester en de havencommissarissen op te volgen. Ieder lid is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn toedoen of nalatigheid. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.  Ieder lid is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden. Een lid mag bij een winterverblijf van zijn vaartuig in het water beschermende voorzieningen als dekzeilen aanbrengen. Deze dienen vóór aanvang van het zomerseizoen te zijn verwijderd. Een lid dat zijn vaartuig verwaarloosd kan, ter beoordeling van het bestuur, een ligplaats geweigerd of opgezegd worden.Artikel hoofd voorzien.                       Clausule over dekzeilen van bestaand art 25 naar nieuw art 17 verplaatst  
  Artikel 18. Ligplaats gebruik.Ieder lid dat de vaste ligplaats met zijn vaartuig verlaat, geeft voor vertrek aan de havenmeester op wanneer hij weer terug komt. Uiterlijk 2 dagen vóóraf meldt het lid telefonisch aan de havenmeester zijn terugkomst in de haven. Indien het lid de afwezigheid van zijn vaartuig niet of niet tijdig meldt kan de havenmeester besluiten om de ligplaats aan een gast toe te wijzen.Artikel hoofd voorzien. Tekst verplaatst van  bestaand artikel 18A naar nieuw artikel 18 en aangevuld.
Artikel 18b  Elk lid is verplicht een aantal dagen per jaar voor de vereniging werkzaamheden te verrichten.  Het uitgangspunt hierbij is “Als men kan varen, dan kan men ook (desnoods aangepast) werk verrichten”. Is men om een bijzondere reden niet in staat om werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren dan dient men met opgaaf van redenen schriftelijk bij het bestuur een passende regeling aan te vragen. De werkzaamheden worden door het bestuur gepland en onder toezicht van de havencommissaris of diens vervanger op de werk (zater)dagen door de leden uitgevoerd. De werkverplichting vangt aan op het moment dat een lid een ligplaats in onze jachthaven krijgt toegewezen. De leden die nog geen ligplaats hebben, kunnen door te werken het intreegeld (afhankelijk van de gewerkte jaren) terug verdienen.  In principe dient men 4 dagen per jaar te werken. Het aantal werkdagen kan door het bestuur worden aangepast.   De jaarlijkse werkperiode, loopt van begin oktober t/m eind november  De werktijden zijn van 09:00 uur tot 16:00 uur. Het juiste tijdstip wordt van tevoren aan de leden kenbaar gemaakt.      In bijzondere gevallen kan men, eveneens schriftelijk, het bestuur verzoeken of men na 30 november alsnog aan de werkverplichtingen kan voldoen.  De te maken werkdagen worden jaarlijks vooraf door het bestuur gepland één en ander afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden.         Aan het begin van het winterwerkseizoen wordt een overzicht van de geplande werkzaamheden gepubliceerd in ons cluborgaan. Zodat men zich op een (deel)karwei kan voorbereiden.  Heeft men vóór 31 december van het lopende winterwerkseizoen niet voldaan aan de werkverplichting dan wordt € 75,00 per dagdeel (ochtend of middag) in rekening gebracht bij het betreffende lid.  Tevens wordt het aantal te kort gewerkte dagen, of delen daarvan, toegevoegd aan het aantal te werken dagen van het volgende jaar.Is na 2 jaar niet aan de werkverplichting voldaan dan volgt voordracht tot royement op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering.  De betrokkene kan hiertegen, binnen 8 dagen na dagtekening, schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur.   Artikel 19. Werkparticipatie.Ieder lid met een vaste ligplaats voor zijn vaartuig kan deelnemen aan de werkparticipatie. Dit houd in dat er een vastgesteld aantal dagen per jaar voor de vereniging werkzaamheden verricht worden in het winterwerkseizoen. In principe wordt voor de werkparticipatie 4 dagen aangehouden en het winterwerkseizoen loopt van begin oktober tot december. Bij het voldoen aan de werkparticipatie krijgt het lid een vrije helling beurt voor zijn vaartuig en een korting op het liggeld van zijn vaste ligplaats. De vrij helling beurt mag na het voldoen van de werkparticipatie in het winterwerkseizoen het opvolgende jaar worden ingevuld.Wanneer het lid geen gebruik maakt van de vrij helling beurt vervalt de vrij helling beurt na een kalenderjaar. De vrije helling beurt is niet overdraagbaar aan een ander persoon. De korting op het liggeld wordt toegekend voor het jaar opvolgend op het jaar waarin aan de werkparticipatie is voldaan in het winterwerkseizoen.  De korting wordt door het bestuur vastgesteld en vastgesteld op de algemene ledenvergadering. In het geval een ligplaatshouder niet aan de werkparticipatie kan of wil voldoen, heeft hij geen recht op de korting liggeld en hellingbeurt.  Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen wegens bijzondere omstandigheden zoals ziekte. In overleg met het bestuur kan een lid zijn werkparticipatie invullen voor of na het winterwerkseizoen. Het bestuur beslist in het toekennen van het jaar voor de vrij helling beurt en de korting op het liggeld. Ligplaatshouders van 80 jaar en ouder worden vrijgesteld van werkparticipatie en behouden de korting op het liggeld en de gratis hellingbeurt voor hun vaartuig. Leden die ingeschreven zijn op de wachtlijst voor vaste ligplaatsen voor hun vaartuig, of te wel de toekomstige ligplaatshouders, kunnen vrijblijvend voldoen aan de werkparticipatie.Zij krijgen hiervoor een gratis hellingbeurt voor hun vaartuig. Leden die een vaste ligplaats hebben toegewezen gekregen volgens Art. 13 van dit reglement, krijgen bij het voldoen aan de werkparticipatie, een gratis hellingbeurt voor hun vaartuig en de korting op het liggeld. Leden met een vaste ligplaats voor hun vaartuig, die hun vaartuig verkopen kunnen de vaste ligplaats aanhouden voor een periode zoals beschreven in art. 20 van dit reglement.Indien leden in deze periode de werkparticipatie invullen behouden zij het recht op de korting op het liggeld. De werkzaamheden worden door het bestuur gepland en onder toezicht en aansturing van de havencommissaris of diens vervanger op de geplande werkdagen door de leden uitgevoerd.  Per werkdag dient een presentielijst voor de morgen en voor de middag periode afgetekend te worden door het lid.De invulling van de werkparticipatie wordt gecontroleerd op basis van het aantal werkdagen wat per lid is afgetekend op de presentielijst.  Aan het begin van het winterwerkseizoen worden de werkdagen met datums en een overzicht van de geplande werkzaamheden gepubliceerd in de nieuwsbrief, zodat de leden zich voor een deelkarwei kunnen aanmelden en voorbereiden. Door het bestuur wordt voorafgaand aan de werkzaamheden tool box meetings georganiseerd voor de werkende leden. Men is verplicht één van deze tool box meetings bij te wonen en de presentielijst af te tekenen.Artikel hoofd voorzien. Tekst werkplicht gewijzigd in werkparticipatie,                                                      Art 21 gewijzigd in art. 20       
    
Artikel 19 Indien een lid zijn vaartuig, waarvoor het jaarlijkse liggeld reeds betaald is, verkoopt aan een ander lid, dat eveneens een ligplaats in de haven heeft, is de nieuwe eigenaar voor dit vaartuig, gedurende het lopende verenigingsjaar geen liggeld meer verschuldigd.   Tekst van huidig reglement art 19 is verplaatst naar art 20 verkoop vaartuig van het nieuwe reglement
    
Artikel 20 Het bestuur kan verlangen dat het eigendom van schepen bewezen wordt. Verandering van eigenaar moet aan het bestuur schriftelijk worden meegedeeld, zowel door de oude als door de nieuwe eigenaar. Wanneer de vorige eigenaar dit niet doet, wordt geacht dat hij van zijn recht op een ligplaats afziet. Hij, die zijn boot verkoopt, verliest het recht op een ligplaats. Hij kan tegen betaling van het liggeld, gedurende maximaal 2 jaar zijn recht op een ligplaats voor een even groot vaartuig behouden.   Artikel 20. Verkoop vaartuigHet bestuur kan verlangen dat een lid het eigendom van zijn vaartuig met een vaste ligplaats aantoont.  Verkoop van het vaartuig dient door het lid schriftelijk aan het  bestuur te worden meegedeeld met opgave van datum vertrek vaartuig en het verzoek voor het aanhouden van de ligplaats.Het aanhouden van de vaste ligplaats kan tegen betaling van het liggeld, gedurende een periode van maximaal 2 jaar, voor een even groot vaartuig, behouden blijven. Wanneer het lid bij verkoop van zijn vaartuig geen opgave voorziet voor het aanhouden van de ligplaats wordt geacht dat hij van zijn recht op een vaste ligplaats afziet. Wanneer een lid met een vaste ligplaats zijn vaartuig verkoopt betekent niet dat de nieuwe eigenaar, ook al is hij lid van de vereniging, de ligplaats automatisch overneemt. Indien een lid zijn vaartuig, waarvoor het jaarlijkse liggeld reeds betaald is, verkoopt aan een ander lid, dat eveneens recht heeft op een vaste ligplaats in de haven, is de nieuwe eigenaar voor dit vaartuig, gedurende het lopende verenigingsjaar geen liggeld meer verschuldigd.   De korting op liggeld en de vrije helling beurt, verkregen door werkparticipatie van het lid dat zijn vaartuig verkoopt, zijn niet overdraagbaar aan een ander lid met een vrije vaste ligplaats.Indien de koper, het lid dat het vaartuig overneemt, aan zijn werkparticipatie heeft voldaan, dan heeft hij voor het aangekochte vaartuig recht op een vrije helling beurt en is de korting op liggeld van toepassing voor het opvolgende jaar van de overname van het vaartuig.  Indien een lid, na de verkoop van zijn vaartuig het recht op een vaste ligplaats heeft behouden en binnen de periode van twee jaar een ander vaartuig koopt waarbij het lid gebruik wenst te maken van de vaste ligplaats, dan dient dit door het lid schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld met opgave van naam en afmetingen vaartuig en datum aankomst.In overleg met de havenmeester wordt een passende ligplaats voorzien. Artikel hoofd voorzien.  Nieuwe tekst voor situatie waarbij vaartuig wordt verkocht
Artikel 21 Behoort een jacht aan meer dan één eigenaar toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen als verantwoordelijk tegenover de vereniging aan en delen dit schriftelijk mee aan het bestuur. Alle eigenaren moeten lid zijn van de vereniging.  Artikel 21. Meerdere eigenaren vaartuig.Behoort een jacht aan meer dan één eigenaar toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen als verantwoordelijk tegenover de vereniging aan en delen dit schriftelijk mee aan het bestuur. Alle mede-eigenaren moeten lid zijn van de vereniging. Artikel hoofd voorzien.  Verder geen wijzigingen
Artikel 22 Een lid kan zijn rechten, in dit reglement omschreven, niet overdragen aan een ander lid. Met uitzondering van het gestelde in Huish. Regl. art. 16.  Artikel 22. Overdragen rechten.Een lid kan zijn rechten, in dit reglement omschreven, niet overdragen aan een ander lid. Met uitzondering van het gestelde in Huishoudelijk reglementartikel 16. Artikel hoofd voorzien.  Tekstuele aanpassing
  Gebruik haven, gebouwen, terreinen en inrichting  
Artikel 23 Ieder lid dat een schip op een ligplaats in de jachthaven heeft liggen is verplicht dit schip tenminste Wettelijk-Aansprakelijk te verzekeren.  Artikel 23. Verzekering vaartuigIeder lid dat een vaartuig in een ligplaats in de jachthaven heeft liggen of op het plateau heeft gestald is verplicht dit vaartuig  tenminste Wettelijk Aansprakelijk te verzekeren. Artikel hoofd voorzien.  Tekst aanvulling  mbt stalling op het plateau
Sleephelling  Gebruik van de havenfaciliteiten. 
Artikel 24 Op de jachthaven wordt een sleephelling geëxploiteerd. Ieder lid heeft het recht gebruik te maken van de sleephelling, nadat daarover overleg is gepleegd met de havenmeester en tegen de daarvoor vastgestelde vergoeding. Voor onderstaande periode geldt:: – 1 februari t/m 15 maart, maximaal drie dagen; – 16 maart t/m 15 juni, maximaal twee dagen; – 16 juni t/m 30 september, maximaal drie dagen; – 1 oktober t/m 31 januari, in overleg met de havenmeester. Jachthavenreglement VVW “Schelde” Vlissingen 32Ieder lid, dat voldoet aan zijn werkverplichtingen, heeft recht op één gratis hellingbeurt. Werkende leden, die gebruik hebben gemaakt van een plaats op het schepenplateau, hebben recht op één hellingdag. Zo mogelijk kunnen gasten en andere niet-leden ook gebruik maken van de helling, tegen voorwaarden bekend gemaakt op de algemene ledenvergadering. De leden en anderen moeten hun aanvraag tot het gebruik van de helling richten aan de havenmeester. De vergoeding voor het gebruik van de helling moet vooraf, tegen kwitantie, aan de havenmeester worden voldaan. De gebruikers van de helling zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en desgevraagd hulp te verlenen. In spoedeisende gevallen, zoals lekkage e.d. heeft de havenmeester het recht de onmiddellijke ontruiming van de helling te gelasten. De gebruikers van de helling zijn verplicht na het te water laten van hun schip de helling schoon en opgeruimd achter te laten. Het gebruik van de helling geschiedt voor rekening en risico van de eigenaar van het vaartuig, zodat noch de vereniging, noch de havenmeester, noch de bootsman kan worden aangesproken voor enige schade of voor de gevolgen van enige nalatigheid. Voor het gebruik van de helling wordt als dag geteld: 24 uur. Ophalen en neerlaten geschiedt als regel rond 17:00 uur.    Artikel 24. Sleephelling.Op de jachthaven wordt een sleephelling geëxploiteerd. Ieder lid heeft het recht om gebruik te maken van de helling. Zo mogelijk kunnen gasten en andere niet-leden ook gebruik maken van de helling.Voor het gebruik van de helling wordt een vergoeding in rekening gebracht als vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Opgave voor reservering van de helling geschiet via de web site.De hellinginstructie op de website dient vooraf aan het hellingen gelezen te worden.Met het reserveren wordt de hellinginstructie op de web site geaccepteerd.In overleg met de havenmeester,  dan wel een door het bestuur aangewezen lid of persoon voor de bediening van de helling, worden de tijden van het uit en in het water laten van het vaartuig afgestemd.  Voor het gebruik van de helling wordt als dag geteld: 24 uur. Voor een hellingbeurt staat een maximaal aantal dagen.Voor onderstaande periode geldt: – 1 februari t/m 15 maart, maximaal drie dagen; – 16 maart t/m 15 juni, maximaal twee dagen; – 16 juni t/m 30 september, maximaal drie dagen; – 1 oktober t/m 31 januari, in overleg met de havenmeester.  Leden die invulling hebben gegeven aan de werkparticipatie, hebben recht op één gratis hellingbeurt per jaar. Leden, die invulling hebben gegeven aan de werkparticipatie en gebruik hebben gemaakt van een plaats op het schepenplateau, hebben recht op één hellingdag.  De gebruikers van de helling zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en desgevraagd hulp te verlenen. In spoedeisende gevallen, zoals lekkage e.d. heeft de havenmeester het recht de onmiddellijke ontruiming van de helling te gelasten. De gebruikers van de helling zijn verplicht na het te water laten van hun vaartuig de helling schoon en opgeruimd achter te laten.  Het gebruik van de helling geschiedt voor rekening en risico van de eigenaar van het vaartuig, zodat noch de vereniging, noch de havenmeester, noch de door het bestuur aangestelde persoon  kan worden aangesproken voor enige schade of voor de gevolgen van enige nalatigheid.Artikel hoofd voorzien. Tekst aangepast met oa. werkparticipatie en vergoeding
Winterstalling op het schepenplateau    
Artikel 25 Winterstalling op het daarvoor bestemde schepenplateau. Hiervoor dient afscherming te geschieden overeenkomstig de eisen, die gesteld worden door de milieu-wetgeving. Leden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur.Ligplaatshouders hebben hierbij voorrang tot 1 april.  Artikel 25. Winterstalling op het plateau.Winterstalling vaartuigen op het daarvoor bestemde plateau. Bij werkzaamheden dient afscherming te geschieden overeenkomstig de eisen die gesteld worden door de milieuwetgeving. Vaartuigen dienen gestald te worden op deugdelijke bokken of stoelen. Uitvoering naar beoordeling door de havenmeester.Voor aanvraag voor een winterstalling op het plateau zie art. 16 van dit reglement.   Gemarkeerde tekst toegevoegd 
Gebouwen    
Artikel 26 Op de haven wordt geëxploiteerd, een clubgebouw met kantine.De exploitatie hiervan wordt door het bestuur nader geregeld. Indien in de gebouwen goederen van leden worden opgeslagen, al dan niet met medeweten van de havenmeester, dan liggen deze goederen voor rekening en risico van de eigenaar. In het clubgebouw is van toepassing het barreglement. De tekst van het barreglement is aanwezig in het clubgebouw. Artikel 26. Clubgebouw;Op de haven wordt een clubgebouw met kantine geëxploiteerd.De exploitatie hiervan wordt door het bestuur nader geregeld.             Bar reglement met regels voor vrijwilligers,  is nieuwe tekst geschrapt.   
  Artikel 27. Loods, havenkantoor en lashok.In de loods, het havenkantoor en het lashok mogen met toestemming van de havenmeester tijdelijk goederen van leden worden opgeslagen.De goederen dienen duidelijk voorzien te worden van de naam van de eigenaar, naam vaartuig en jaar van opslag.Het opslaan van deze goederen is volledig voor rekening en risico van de eigenaar. Goederen welke langdurig in een van de ruimten liggen opgeslagen, zonder naam eigenaar of naam vaartuig, worden  verwijderd en afgevoerd.Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.  Tekst toegevoegd
Steigers    
Artikel 27 De steigers mogen niet worden gebruikt voor het ophalen van vaartuigen, als werkplaats of als werkgelegenheid. Ook niet als bergplaats voor scheepsinventaris of andere goederen.Dezelfde regels gelden ook voor het talud langs de haven. Het betreden van de steigers en het talud is voor rekening en risico van de gebruiker.  Artikel 28. Steigers.De steigers mogen niet worden gebruikt voor het ophalen van vaartuigen.De steigers en het talud langs de haven, mogen niet worden gebruikt als werkpositie of als werkgelegenheid, als bergplaats voor scheepsinventaris of andere goederen. Aan de steigers mogen geen constructies, materialen of installaties worden bevestigd waardoor schade, een gevaarlijke situatie of een onverzorgd uiterlijk wordt gecreëerd. Het betreden van de steigers en het talud is volledig voor risico van de gebruiker. Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.  Tekst toegevoegd
Bergplaats    
Artikel 28 De leden mogen voor het opbergen van masten, riemen, motoren en andere kleine voorwerpen, uitgezonderd vaartuigen, gebruik maken van de bergplaats, na toestemming van de havenmeester. Voor het gebruik van de bergplaats is een vastgestelde vergoeding verschuldigd. De eigendommen, geen uitgezonderd, liggen in de bergplaats voor rekening en risico van de eigenaar.  Artikel 29. Mastenrek en botenrek.De leden mogen met toestemming van de havenmeester voor het opbergen van masten en boten gebruik maken van het masten- en botenrek. Masten en boten dienen duidelijk gelabeld te zijn met naam van de eigenaar, naam vaartuig en jaar van stalling.Voor het gebruik van het masten- en boten rek is een vastgestelde vergoeding verschuldigd. Het opbergen van eigendommen is volledig voor rekening en risico van de eigenaar.Goederen, masten en boten welke langdurig liggen opgeslagen, zonder naam eigenaar of naam vaartuig, worden  verwijderd en afgevoerd.Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.  Tekst uniform met overige artikelen
Werkjol en vlotten  Vaartuigen. 
Artikel 29 Deze mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de havenmeester en volgens diens aanwijzingen.  Artikel 30. Havenmeesterboot, jeugdzeilenboten, rib’s en vlotten.De havenmeesterboot, de boten van het jeugdzeilen, de rib’s en de vlotten mogen alleen worden gebruikt met toestemming van de havenmeester en volgens diens aanwijzingen. Het gebruik van de boten en vlotten is volledig voor rekening en risico van de gebruiker.Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.  Tekst uniform met overige artikelen
Nutsvoorzieningen  Nutsvoorzieningen.  
Artikel 30 Het zoetwater, waarvan er diverse tappunten in de jachthaven zijn, is uitsluitend bestemd als drinkwater en wordt gratis verstrekt. Indien men drinkwater voor andere doeleinden wenst te gebruiken is toestemming van de havenmeester vereist. Deze kan voor het gebruikte water een vergoeding eisen. Elektra.Afnemen van elektriciteit is in alle gevallen alleen toegestaan via betaalmeters. Artikel 31. Water.Water, waarvan er diverse tappunten in de jachthaven zijn voorzien, wordt gratis verstrekt. Indien men water grote hoeveelheden verbruikt is toestemming van de havenmeester vereist. De havenmeester kan voor het gebruikte water een vergoeding eisen. Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst. Tekst gewijzigd, specifiek voor water.    
  Artikel 32. Elektrische aansluitingen.Afnemen van elektriciteit is in alle gevallen alleen toegestaan via een deugdelijke kabel en stekker met aardaansluiting. Aan alle ligplaatsen is een vaste CEE wandcontactdoos toegewezen. Alleen aansluiten via deze corresponderende wandcontactdoos is toegestaan. Gedurende het zomerseizoen is het gebruik van elektriciteit vrij van kosten. Gedurende het winter seizoen wordt het gebruik van elektriciteit geregistreerd en met de gebruiker verrekend. Uitsluitend in deze winterperiode mag een gebruiker een persoonlijk slot aanbrengen op de wandcontactdoos ter voorkoming van gebruik door derden. Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.  Nieuwe tekst specifiek voor elektrische aansluiting    Er zijn geen kosten aan een zgn aansluiting, alleen het verbruik in kWh wordt in rekening gebracht
  Artikel 33. Diesel brandstof station.Aan de midden-steiger van de jachthaven is een diesel brandstof station voorzien.De brandstof is bestemd voor vaartuigen.Het laden van de brandstof wordt door de havenmeester of hulphavenmeester verzorgt.De eigenaar van het vaartuig dient zelf het brandstofladen uit te voeren.De havenmeester zal er op toezien dat er geen brandstof in het water gemorst wordt. nieuw
  Parkeren en stallen. 
  Artikel 34. Parkeren auto’s en motoren.Het parkeren van auto’s geschied op het daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein.Vaste ligplaatshouders kunnen op verzoek bij het bestuur een elektronische toegangssleutel in bruikleen krijgen om met één motorvoertuig het terrein op te kunnen rijden t.b.v. laden/lossen en kort parkeren. Deze sleutel is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door de ligplaatshouder gebruikt worden.Vaste ligplaatshouders die over een elektronische toegangssleutel beschikken mogen hun voertuig gedurende maximaal 4 kalenderdagen of 3 nachten aaneengesloten parkeren.Indien een ligplaatshouder een parkeerplaats gedurende langere tijd bezet houdt kan het bestuur besluiten de betreffende elektronische toegangssleutel te blokkeren. Motoren mogen geparkeerd worden in een parkeervak of op een positie waar geen doorloop- of  toegangshinder tot gebouwen of steigers opstreed. nieuw
  Artikel 35. Stallen van fietsen, scooters ed.Fietsen, scooters ed. dienen gestald te worden in de fietsenstalling.Nieuw 
Bijdragen ineens, liggelden, vergoedingen  Bijdragen ineens, liggelden, vergoedingen Geen wijzigingen
Artikel 31 De leden zijn, voor het hebben van een ligplaats in de jachthaven, een vergoeding verschuldigd als vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Alle verschuldigde bijdragen en liggelden dienen, voordat men de ligplaats inneemt, te worden voldaan bij de penningmeester. Bij continuering van de ligplaats na de voorgaande periode waarover het liggeld berekend was, dient het liggeld te zijn voldaan voor de verloopdatum. Bij overschrijding van deze datum zal het daggeldtarief worden berekend. Bij geschillen over te betalen bedragen beslist het bestuur. Vergoedingen voor gebruik van de helling, bergplaatsen of andere soort, worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze vergoedingen worden tegen kwitantie geïnd door de havenmeester.  Artikel 36. Betalingen.De leden zijn, voor het hebben van een ligplaats in de jachthaven, een vergoeding verschuldigd als vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Alle verschuldigde bijdragen en liggelden dienen, voordat men de ligplaats inneemt, te worden voldaan bij de penningmeester. Bij continuering van de ligplaats na de voorgaande periode waarover het liggeld berekend was, dient het liggeld te zijn voldaan voor de verloopdatum. Bij overschrijding van deze datum zal het daggeldtarief worden berekend. Bij geschillen over te betalen bedragen beslist het bestuur. Vergoedingen voor gebruik van de helling, bergplaatsen of andere soort, worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze vergoedingen worden voldaan bij de penningmeester of tegen kwitantie geïnd door de havenmeester.  Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst. Tekst aangevuld
Verbodsbepalingen  Verbodsbepalingen  
Artikel 32 Het is verboden: a. De haven, gebouwen en/of het haventerrein op enigerlei wijze te verontreinigen; b. in de haven of haveningang te zwemmen; c. in de haven te zeilen; d. tussen 20:00 uur en 08:00 uur lawaai te maken of motoren onnodig te laten draaien, dan wel enig ander overlast aan de medegebruikers van de jachthaven te veroorzaken; e. zodanig schroefwater te veroorzaken, dat gevaar voor beschadiging van oevers of vaartuigen bestaat; f. van het parkeerterrein gebruik te maken, anders dan voor normaal bezoek aan de haven; g. golfslag te veroorzaken;  h. te schuren, te slijpen e.d. + herschilderen buitenom van schepen in het water (o.a. m.b.v. vlotjes);i. op de helling reparaties uit te voeren, die kunnen leiden tot het morsen van olie dan wel vet op de helling; j. de hijsinstallatie te gebruiken voor het trekken van schroefassen i.v.m. het mogelijk vrijkomen van olie en vetten.     Bij overtreding van één of meer van deze verbodsbepalingen, zomede indien de aanwijzingen van het bestuur, de havencommissarissen of de havenmeester niet worden opgevolgd, hebben deze de bevoegdheid de belanghebbende de toegang tot het haventerrein, de gebouwen en de steigers te ontzeggen en de belanghebbende op te dragen het haventerrein te verlaten. Iedere belanghebbende heeft het recht van beroep bij het bestuur.  Bij overtreding van de milieu-wetgeving, waaronder o.a. bovengenoemde items h, i, en j vallen, is ieder lid persoonlijk aansprakelijk. In geval van procesverbaal aan de vereniging zullen de daaruit voortvloeiende kosten op de overtreder verhaald worden.   Artikel 37Het is verboden: a. De haven, gebouwen en/of het haventerrein op enigerlei wijze te verontreinigen; b. in de haven of haveningang te zwemmen; c. in de haven te zeilen; d. tussen 20:00 uur en 08:00 uur lawaai te maken of motoren onnodig te laten draaien, dan wel enig ander overlast aan de medegebruikers van de jachthaven te veroorzaken; e. zodanig schroefwater te veroorzaken, dat gevaar voor beschadiging van oevers of vaartuigen bestaat; f. van het parkeerterrein gebruik te maken, anders dan voor normaal bezoek aan de haven; g. golfslag te veroorzaken of    te varen met een snelheid van meer dan 5 km/uur;h. te schuren, te slijpen e.d. + herschilderen buitenom van schepen in het water en op de wal (o.a. m.b.v. vlotjes);i. op de helling reparaties uit te voeren, die kunnen leiden tot het morsen van olie dan wel vet op de helling; j. de hijsinstallatie te gebruiken voor het trekken van schroefassen i.v.m. het mogelijk vrijkomen van olie en vetten. k) onderwatertoiletten in de haven te gebruiken; l) te fietsen op de steigers; m) honden of andere huisdieren ongelijnd te houden. Bij overtreding van één of meer van deze verbodsbepalingen, zomede indien de aanwijzingen van het bestuur, de havencommissarissen of de havenmeester niet worden opgevolgd, hebben deze de bevoegdheid de betreffende personen de toegang tot het haventerrein, de gebouwen en de steigers te ontzeggen en de deze op te dragen het haventerrein te verlaten.  Bij overtreding van de milieuwetgeving, waaronder o.a. bovengenoemde items h, i, en j vallen, is ieder lid persoonlijk aansprakelijk. In geval van proces verbaal aan de vereniging zullen de daaruit voortvloeiende kosten op de overtreder verhaald worden.   Artikel nummer is aangepast, Aanvullingen als gemarkeerd 
Gebodsbepalingen Gebodsbepalingen 
Artikel 33 a. Het is verplicht olie, afgewerkte olie en bilgewater in de daarvoor bestemde tank te deponeren; b. het is verplicht chemisch afval, verfbussen, olieblikken, accu’s e.d. in de daarvoor bestemde vaten en bergingen te deponeren; c. het is verplicht chemische toiletten alleen te ledigen in de voorziening bij het toiletgebouw; d. het is verplicht huishoudelijk afval in de vuilcontainer te deponeren; e. het is verplicht bij gebruik van de sleephelling en het plateau voor winterstalling alle hierbij vrijkomend afval in de daarvoor bestemde vaten te deponeren. Alvorens men weer te water gaat dient men helling, hellingwagen en schepenplateau schoon te maken. Tevens dient men de afvalgoten leeg te scheppen. f. Indien een lid gebruik maakt van faciliteiten zoals helling, mastenkraan, schepentakel of andere werktuigen dient hij kennis te hebben genomen van de gebruiksregels en voldoende onderricht te hebben genoten in het gebruik daarvan. Tevens moet zijn naam vermeld staan op de lijst van personen die kennis hebben genomen van en bekend zijn met de bepalingen van het veiligheidshandboek.  Artikel 38a) Het is verplicht olie, afgewerkte olie en bilgewater in de daarvoor bestemde tank te deponeren; b) het is verplicht chemisch afval, verfbussen, olieblikken, accu’s e.d. in de daarvoor bestemde vaten en bergingen te deponeren; c) het is verplicht chemische toiletten alleen te ledigen in de voorziening bij het toiletgebouw; d) het is verplicht huishoudelijk afval, papier/karton en glas in de daarvoor bestemde containers gescheiden te deponeren; e) het is verplicht bij gebruik van de sleephelling en het plateau voor winterstalling alle hierbij vrijkomend afval in de daarvoor bestemde vaten te deponeren; f) alvorens men weer te water gaat dient men helling, hellingwagen en schepenplateau schoon te maken. Tevens dient men de afvalgoot leeg te scheppen; g) indien een lid gebruik maakt van faciliteiten zoals helling, mastenkraan, schepentakel of andere werktuigen dient hij kennis te hebben genomen van de gebruiksregels en voldoende onderricht te hebben genoten in het gebruik daarvan. tevens moet zijn naam vermeld staan op de lijst van personen die kennis hebben genomen van en bekend zijn met de bepalingen van het veiligheidshandboek.Het veiligheidshandboek is voorzien op de website.Artikel nummer is aangepast,   Tekst veiligheidshandboek aangevuld
    
Gasten  GastenGeen wijzigingen
Artikel 34 Gasten kunnen, na toestemming van de havenmeester, een ligplaats in de jachthaven innemen, volgens tarieven vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze tarieven zullen bekend gemaakt worden in het clubhuis. De liggelden van de gasten worden tegen kwitantie geïnd door de havenmeester. Het jachthavenreglement is van toepassing op de gasten.   Artikel 39. Gasten.Gasten kunnen, na toestemming van de havenmeester of hulphavenmeester, een ligplaats in de jachthaven innemen, volgens tarieven als vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze tarieven zullen bekend gemaakt worden op de website en in het clubhuis.De liggelden van de gasten worden geïnd via de website of door de havenmeester. Het Jachthaven reglement is van toepassing op de gasten. Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.   Aanvulling met website
Wijzigingen  Wijzigingen reglementGeen wijzigingen
Artikel 35 Wijzigingen in het jachthavenreglement kunnen alleen geschieden in de algemene ledenvergadering en treden onmiddellijk in werking.   Artikel 40. Wijzigingen.Wijzigingen in het jachthaven reglement kunnen alleen geschieden door goedkeuring van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en treden daarna onmiddellijk in werking. Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst. Tekst aanpassing
Slotbepalingen Slotbepalingen 
Artikel 36 Jachtherstellers, kooplieden en handelaren mogen op het jachthaventerrein en gebouwen geen handel drijven of goederen te koop aanbieden dan met toestemming van het bestuur.  Artikel 41. Commerciële activiteiten.Jachtherstellers, kooplieden en handelaren mogen op het jachthaventerrein en gebouwen geen werkzaamheden verrichten, handel drijven of goederen te koop aanbieden dan met toestemming van het bestuur. Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.
   Artikel 42. doelstelling bescherming milieu.De vereniging heeft als doelstelling om maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu en hiermee te voldoen aan de eisen van het “blauwe vlag” of vergelijkbare instelling.Aanvulling
Artikel 37 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. Artikel 43. kader jachthaven reglement.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.Artikel nummer is aangepast, hoofd voorzien in tekst.
Index Index is vervallen 
Aanmelding, 15 aanmeldingsformulier, 16 aansprakelijk, 20, 25, 29, 30, 34 Addendum, 14 administratie, 19 aftreden, 8 afval, 34 agenda, 22 agendapunt, 16, 23 algemene ledenvergadering, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 33, 34, 35 aspirantleden, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 26, 27 begunstigers, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 27 benoeming, 7, 8, 10 besluiten, 5, 9, 12, 18 bestuur, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 bestuurslid, 8, 9, 13, 18, 20, 27 bestuursvergadering, 8, 16 bevoegdheid, 34 bijbootje, 28 bootsman, 27, 31 buitengewone leden, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 27 clubwimpel, 15 commissie, 5, 9, 10 contributie, 20 Doel, 3, 4, 13 eigenaar, 25, 29, 30, 31, 32 eigendom, 28, 30 eigendommen, 17, 22, 24, 32 Ereleden, 4, 7, 11, 15, 27 Elektra, 32 Index VVW “Schelde” Vlissingen 38 formulier, 15, 28 gasten, 26, 27, 34 gebouwen, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35 havencommissaris, 27 havengelden, 20, 23, 26 Havenmeester, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Helling, 26, 31, 33, 34 inzage, 10, 13, 19 jaarverslag, 9, 10, 19 kascommissie, 19, 21, 22 Kascontrolecommissie, 21 landvasten, 29 leden, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33 lidmaatschap, 5, 6, 8, 15, 16, 24 ligplaats, 16, 20, 25, 28, 29, 30, 33, 34 max. scheepslengte, 28 milieu, 31, 34 Mastenkraan, 34 Index VVW “Schelde” Vlissingen 39 niet-leden, 31 notulen, 3, 8, 11, 19, 22 Ontbinding, 13 ontzetting, 5, 6 Opzegging, 5, 6 overlijden, 5 overlijdt, 17 overtreding, 33, 34 penningmeester, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 26, 33 personeel, 24 pleziervaartuig, 28 rechten, 4, 6, 7, 9, 17, 30 reglement, 5, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 34, 35 Royement, 16, 17 schade, 17, 25, 29, 31 schepenplateau, 31, 34 schorsen, 17 schriftelijk, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 28, 29, 30, 31 secretaris, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 35 Sleephelling, 26, 30, 34 Statuten, 3, 4, 5, 7, 8 ,10, 12, 13, 14, 24 steigers, 27, 32, 34 stemmen, 7, 10, 12, 13 stootwillen, 29 Index VVW “Schelde” Vlissingen 40 talud, 3 Tarieven, 20, 22, 23, 28, 33, 34 Terreinen, 16, 17, 27 Toelating, 5, 11, 16 toestemming, 16, 20, 32, 34, 35 vaartuig, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 veiligheidshandboek, 34 verboden, 33 Verbond, 3, 14, 16 vereniging, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34 verenigingsjaar, 6, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 29 vlaggen, 26 voorzitter, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 35 wachtlijst, 16, 20, 28 water, 25, 31, 32, 33, 34 wedstrijdactiviteiten, 3, 7, 14, 23 werkverplichting, 29 wijzigingen, 22, 24, 35 wimpel, 15   

Document no.: 20221215-dl-vvwschelde-nieuw_huishoudelijk_reglement_voor_ALV

Huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement van vereniging voor watertoerisme Schelde te Vlissingen is een uitwerking van de Statuten, artikel 21 huishoudelijk- en jachthavenreglement van de vereniging. 

Algemeen.

Het Huishoudelijk Reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken van de vereniging en het bevat verenigings-specifieke aanvullingen en uitwerkingen van de statuten zoals regels, richtlijnen, afspraken, taken en bevoegdheden van bestuursleden, leden en personeel.

Wijzigingen en vaststelling.

Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd op 15-december 2022 en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van woensdag 11 januari 2023.

Algemene bepalingen.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: 

Vereniging voor Watertoerisme Schelde en

treedt naar buiten onder de naam: Jachthaven Schelde.

De vereniging is opgericht op 9 juni 1934.

De vereniging heeft domicilie:

Prins Hendrikweg 4

4382 NS Vlissingen

De vereniging heeft een website onder https://vvwschelde.nl/

Artikel 2

De verenigingsvlag is een driehoekige witte wimpel met een blauw golvende baan, stromend over het midden en een rode S op een derde van de stok gerekend. 

Deze wimpel staat model voor het logo van de vereniging.

De verenigingsvlag wordt op de vaartuigen gevoerd in de top van de mast of in het bakboord wand onder aan de (onderste) zaling.

Alle leden, studentleden en jeugdleden zijn gerechtigd de verenigingswimpel als hierboven beschreven te voeren.

De verenigingsvlag voor ereleden is een rechthoekige vlag zonder rode bal(len) met een zwaluwstaart insnijding aan de vluchtzijde.

De verenigingsvlag voor bestuursleden is rechthoekig van model met aan de zijde van de broeking of hijs, één of twee rode bal of ballen of zonder ballen.

De uitvoering voor de bestuursleden is als volgt;

De voorzitter voert een rechthoekige vlag zonder rode bal(len).

De vicevoorzitter voert een rechthoekige vlag welke aan de hijs- bovenzijde is voorzien van één rode bal.

De penningmeester en secretaris en overige bestuursleden voeren een rechthoekige vlag welke aan de hijszijde is voorzien van twee rode ballen boven elkaar. 

Artikel 3

 • Informatie en correspondentie wordt in principe op een digitale wijze voorzien op een met de leden afgestemde manier zoals gesteld in de statuten artikel 4 en artikel 15.

Leden zonder een digitaal communicatie systeem zoals e-mail, krijgen belangrijke mededelingen en uitnodigingen voor de algemene vergadering per post aan het huisadres verstuurd. 

De vereniging heeft E-mail adressen voor digitale correspondentie, deze E-mail adressen zijn op de website te vinden.

Informatie van en over de vereniging voor de leden wordt per e-mail aan de leden verstuurd. 

Van de leden.

Artikel 4

De vereniging bestaat uit leden, ereleden, studentleden, jeugdleden en donateurs.

Artikel 5

Naast natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen donateur zijn.

Artikel 6

Aanmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris van de vereniging op het daarvoor bestemde formulier.

Dit formulier en de informatie voor de aanvraag van het lidmaatschap staan op de website.

Artikel 7 

Het bestuur nodigt, na het ontvangen van een aanvraag voor lidmaatschap, het aspirant-lid of de aspirant-leden uit voor een kennismakingsgesprek.

De secretaris stuurt binnen 7 dagen na  het kennismakingsgesprek de bevestiging van het lidmaatschap.

Voor de volgorde op de wachtlijst voor een vaste ligplaats geldt de ontvangst datum van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Artikel 8

Minderjarigen, personen jonger dan 18 jaar, die als jeugdlid tot de vereniging wensen toe te treden, dienen een schriftelijke toestemming te overleggen van ouders of voogden.

Aanmeldingsprocedure voor jeugdleden is volgens artikel 7 van dit regelement.

Artikel 9

In geval van afwijzing van de aanvraag voor lidmaatschap kan een bezwaar van het aangemelde lid tot 14 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of per e-mail aan de secretaris  worden ingediend.

Deze bezwaren zullen dan als agendapunt op de vergadering worden opgevoerd als ingekomen stuk.

Artikel 10

De aan het lidmaatschap verbonden geldelijke verplichtingen zijn bindend voor een verenigingsjaar.

Het Bestuur kan verschillende contributies vaststellen voor leden, studentleden en jeugdleden.

Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributies.

Artikel 11 

Royement van een lid, studentleden, jeugdlid of erelid wordt uitgesproken door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of één of meer leden. 

Redenen tot royement kunnen zijn: wanbetaling, misdrijven in de zin van de wet, wangedrag, ernstige nalatigheid of daarmee gelijk te stellen feiten naar beoordeling van het bestuur.

Artikel 12

Een lid, student-lid, jeugdlid of erelid dat zich op de terreinen of in de gebouwen van de vereniging, of tijdens bijeenkomsten van de vereniging, door woord of daad onbehoorlijk gedraagt, kan terstond door het bestuur worden geschorst.

Artikel 13

In geval van wangedrag, kan het bestuur een lid, student-lid, jeugdlid of erelid voor bepaalde tijd, ten hoogste 3 maanden, schorsen.

De schorsing met opgelegde toegangsbeperkingen wordt schriftelijk of per E-mail aan de betrokkene door de secretaris medegedeeld.

De betrokkene heeft het recht van beroep in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Indien binnen verloop van 3 maanden de algemene vergadering geen voorstel heeft gedaan inzake schorsing c.q. royement, wordt het lid geacht normaal in zijn rechten te zijn hersteld.

Gedurende de schorsing heeft het lid geen gewone toegang tot de terreinen, gebouwen en bijeenkomsten van de vereniging maar enkel uitsluitend ten behoeve van noodzakelijk beheer en onderhoud van zijn vaartuig.

Artikel 14 

Elk lid is verantwoordelijk voor de schade welke hij of zij aan de eigendommen van de vereniging, van leden of van derden veroorzaakt of welke door hem/haar op de terreinen van de vereniging geïntroduceerde personen veroorzaken.

Artikel 15 

Het bestuur en door het bestuur aangewezen personeel en leden hebben het recht, iemand te verwijderen die zich op het terrein van de vereniging ongemanierd gedraagt of als ongewenste gast het terrein betreedt.

Artikel 16 

Indien een lid overlijdt, heeft de echtgeno(o)t(e) of één der thuiswonende kinderen het recht, de rechten van het overleden lid over te nemen.

Van het bestuur.

Artikel 17 

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden waaronder: 

– de voorzitter 

– de secretaris 

– de penningmeester 

– twee bestuursleden

Het bestuur kan naar behoefte uitgebreid worden met;

-2e penningmeester

-2e secretaris

-havencommissaris, één of meerdere.

Artikel 18

Bestuursfuncties;

 • Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.
 • De voorzitter wijst één van de overige bestuursleden aan als vicevoorzitter.
 • Eén of meerdere bestuursleden kunnen de taak van havencommissaris uitvoeren.
 • Bij afwezigheid van de havenmeester wordt zijn taak vervangen door een van de bestuursleden.

Artikel 19 

Bij tussentijdse bedanken van een bestuurslid wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in de vacature voorzien. 

Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen, in een tussentijdse vacature tijdelijk te voorzien.

Artikel 20

Van alle besluiten genomen op grond van art. 13 van het huishoudelijk reglement zal in de eerstvolgende algemene ledenvergadering mededeling worden gedaan.

Artikel 21

Taken bestuursleden;

Voorzitter:                 De voorzitter vertegenwoordigd de vereniging naar buiten. 

Hij zit de bestuurs- en algemene vergaderingen voor.

Bij ontstentenis treedt de vicevoorzitter in zijn plaats.

Secretaris:                De secretaris is belast met het houden van de notulen van de  vergaderingen, het voeren van de correspondentie, het uitbrengen van een jaarverslag en in het algemeen met alle werkzaamheden welke geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren.

Penningmeester:     De penningmeester is belast met het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en het betalen van het door het bestuur of door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven. In de algemene ledenvergadering, gehouden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar legt de penningmeester rekening en verantwoording af van het door hem gevoerde beheer, alsmede van de begroting van het lopende verenigingsjaar. 

Artikel 22 

De overige bestuursleden voeren hun werkzaamheden uit op basis van projecten of onder verantwoordelijkheid en aanwijzingen van de leden van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 23 

De penningmeester is verplicht het bestuur en de kascommissie, bedoeld in art. 28 van dit reglement ten alle tijde inzage te geven van de door hem gevoerde administratie.

Artikel 24

De penningmeester is verplicht niet meer geld in kas te houden dan noodzakelijk is voor de lopende betalingen. Het overige kasgeld wordt door hem bij één of meer door het bestuur aan te wijzen bankinstellingen gestort.

Naar oordeel van het bestuur kunnen gelden gestort worden op een spaarrekening.

Artikel 25

Voor het beschikken over saldo bij bankinstellingen en in het algemeen voor het ontvangen van geld of waarden en het geven van kwijting is de handtekening van de penningmeester voldoende.

Artikel 26

De penningmeester is niet aansprakelijk voor in kas zijnde gelden in geval van brand of diefstal.

Artikel 27

Het bestuur is gerechtigd uitgaven voor de lopende zaken te doen, per verenigingsjaar, per onderwerp, zonder toestemming van de algemene ledenvergadering, tot een bedrag van maximaal de som der contributie en havengelden van de leden.

Artikel 28

Indien een bestuurslid geen vaste ligplaats heeft in de jachthaven wordt hem gedurende de periode dat hij of zij bestuurslid is, jaarlijks liggeld verrekend op basis van (lengte schip + 50 cm) X (breedte schip + 50 cm) (tot de maximum scheepsmaten van 12.00 m lengte en 4,00 m breedte) en tegen het geldende m² tarief voor een vaste ligplaats voor leden. 

De ligplaats is gebaseerd op een zgn. zwerfplaats. 

De regeling is van toepassing gedurende de tijd dat het betreffende lid deel uitmaakt van het bestuur en geen vaste ligplaats heeft en tot het betreffende bestuurslid een vaste ligplaats aangeboden krijgt op basis van volgorde op de wachtlijst. 

Bij tussentijds neerleggen van de bestuursfunctie vindt verrekening plaats naar rato tegen zomerliggeld en/of winterberging tarief.

Van de commissies

Artikel 29 

Kascontrolecommissie: 

De kascontrolecommissie, of te wel de kascommissie, bestaat uit 2 leden plus 1 reserve lid, geen bestuursleden zijnde. 

Zij worden in de algemene ledenvergadering uit en door de leden gekozen. 

Zij hebben zitting voor ten hoogste 2 jaar en kunnen niet voor het direct daarop volgende jaar herkozen worden.

Artikel 30 

De kascommissie heeft tot taak éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren en op de algemene ledenvergadering, gehouden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar, verslag van haar bevindingen te doen.

Artikel 31 

In iedere algemene ledenvergadering kunnen uit de leden, voor bijzondere doeleinden, commissies worden benoemd. Deze commissies bestaan uit zoveel leden als door de vergadering wordt bepaald en worden onmiddellijk na het verrichten van haar taak ontbonden.

Van de vergaderingen

Artikel 32 

De algemene ledenvergadering dient gehouden te worden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar.

Artikel 33 

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat tenminste de punten: 

– vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 

– mededelingen van het bestuur;

– behandeling van ingekomen stukken; 

– ingediende voorstellen van bestuur en leden; 

– het algemeen-, financieel- en havenverslag, uit te brengen door het bestuur; 

– verslag van de kascommissie;

– vaststelling van de begroting over het lopende verenigingsjaar; 

– vaststelling van de tarieven en contributies; 

– bespreking gevoerde beleid bestuur; 

– verkiezing bestuursleden; 

– verkiezing kascommissie; 

– rondvraag.

Artikel 34

De oproeping met agenda voor de algemene ledenvergadering moet tenminste 14 dagen van tevoren worden gepubliceerd op de website en aan de leden te worden toegezonden per e-mail met vermelding van de te behandelen onderwerpen. 

Leden die niet over een elektronisch communicatie middel beschikken worden per briefpost opgeroepen.

Artikel 35 

In alle vergaderingen worden door de secretaris de notulen van de vorige vergadering behandeld en na op- of aanmerkingen door de voorzitter en secretaris gearresteerd. Eventuele veranderingen worden in de volgende notulen vastgelegd.

Artikel 36 

De voorzitter heeft het recht wijzigingen in de volgorde van de agenda aan te brengen.

Artikel 37 

De voorzitter heeft het recht de discussie over een agendapunt af te breken.

Artikel 38 

Alle in de vergadering aanwezige personen onderwerpen zich aan de leiding van de voorzitter of diens plaatsvervanger.

Artikel 39 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit entreegelden, contributies, donaties, havengelden, inschrijfgelden voor wedstrijden, gelden voor het gebruik van materialen of andere eigendommen van de vereniging genoemd “tarieven”, alsmede toevallige baten.

Artikel 40 

Entreegeld is verschuldigd bij toetreding tot de vereniging.

Artikel 41 

Entreegelden, contributies, havengelden en tarieven worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering en gelden per datum vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Artikel 42 

Entreegelden, havengelden en contributies dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan vóór 1 februari van het nieuwe verenigingsjaar.

Van het personeel

Artikel 43 

Het aanstellen van personeel in dienst van de vereniging wordt door het bestuur geregeld.

Artikel 44 

Arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving van het personeel geschiedt contractueel, namens de vereniging door het dagelijks bestuur.

Slotbepalingen

Artikel 45 

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen geschieden door goedkeuring in een algemene ledenvergadering en treden daarna in werking.

Artikel 46 

Vervallen.

Artikel 47 

Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de statuten, huishoudelijk reglement en jachthavenreglement.

De statuten, huishoudelijk- en jachthavenreglement zijn beschikbaar op de website.

Artikel 48 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vergelijk van bestaand en nieuw huishoudelijk reglement.
Document naam;  20221215-dl-vvwschelde-vergelijk_bestaand_met_nieuw_huish_regl-voor_av-rev.0

Vergelijk bestaand en nieuw huishoudelijk reglement.

Geel gemarkeerde tekst in bestaand reglement is vervallen in voorgesteld nieuw reglement.

Geel gemarkeerde tekst in nieuw reglement is toegevoegd of aangepast ten opzichte van het bestaand reglement.

BESTAAND REGLEMENT NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
    
Huishoudelijk reglement  Huishoudelijk reglement. 
  Het huishoudelijk reglement van vereniging voor watertoerisme Schelde te Vlissingen iseen uitwerking van de Statuten, artikel 21 huishoudelijk- en jachthavenreglement van de vereniging.  Het Huishoudelijk Reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken van de vereniging en het bevat verenigings-specifieke aanvullingen en uitwerkingen van de statuten zoals regels, richtlijnen, afspraken, taken en bevoegdheden van bestuursleden, leden en personeel. Algemene tekst toegevoegd
  Wijzigingen en vaststelling. Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd op 1-december 2022 en vastgesteld in deAlgemene Ledenvergadering van woensdag 11 januari 2023.tekst toegevoegd 
Algemene bepalingen  Algemene bepalingen  
Artikel 1 De vereniging draagt de naam “Vereniging voor Watertoerisme Schelde”. De vereniging is opgericht op 09 juni 1934. De vereniging heeft domicilie: Prins Hendrikweg 4 4382 NS Vlissingen   Artikel 1De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Watertoerisme Schelde entreedt naar buiten onder de naam: Jachthaven Schelde. De vereniging is opgericht op 9 juni 1934.De vereniging heeft domicilie:Prins Hendrikweg 44382 NS Vlissingen De vereniging heeft een website onder https://vvwschelde.nl/Gemarkeerde tekst aangevuld.
Artikel 2 De verenigingsvlag is een driehoekige witte wimpel met blauw golvende baan, stromend over het midden en een rode S op een derde van de stok gerekend.   Artikel 2De verenigingsvlag is een driehoekige witte wimpel met een blauw golvende baan, stromend over het midden en een rode S op een derde van de stok gerekend. Deze wimpel staat model voor het logo van de vereniging.De verenigingsvlag wordt op de vaartuigen gevoerd in de top van de mast of in het bakboord wand onder aan de (onderste) zaling.Alle leden, studentleden en jeugdleden zijn gerechtigd de verenigingswimpel als hierboven beschreven te voeren. De verenigingsvlag voor ereleden is een rechthoekige vlag zonder rode bal(len) met een zwaluwstaart insnijding aan de vluchtzijde. De verenigingsvlag voor bestuursleden is rechthoekig van model met aan de zijde van de broeking of hijs, één of twee rode bal of ballen of zonder ballen. De uitvoering voor de bestuursleden is als volgt;De voorzitter voert een rechthoekige vlag zonder rode bal(len).De vicevoorzitter voert een rechthoekige vlag welke aan de hijs- bovenzijde is voorzien van één rode bal.De penningmeester en secretaris en overige bestuursleden voeren een rechthoekige vlag welke aan de hijszijde is voorzien van twee rode ballen boven elkaar. Tekst aangepast en uitvoering wimpel en vlag toegevoegd.  
Artikel 3 Alle ereleden, leden, buitengewone leden en aspirantleden zijn gerechtigd deze clubwimpel te voeren.  Artikel 3Informatie en correspondentie wordt in principe op een digitale wijze voorzien op een met de leden afgestemde manier zoals gesteld in de statuten artikel 4 en artikel 15.Leden zonder een digitaal communicatie systeem zoals e-mail, krijgen belangrijke mededelingen en uitnodigingen voor de algemene vergadering per post aan het huisadres verstuurd. De vereniging heeft een website met informatie over de vereniging voor leden, gasten en belangstellenden.De vereniging heeft E-mail adressen voor digitale correspondentie, deze E-mail adressen zijn op de website te vinden.Informatie van en over de vereniging voor de leden wordt per e-mail aan de leden verstuurd.Art 3 bestaand regl. Ingepast in art 2 Art 3 nieuwe tekst over websiteBenaming buitengewone leden aangepast cf. nieuwe statuten. 
Van de leden  Van de leden  
Artikel 4 De vereniging bestaat uit ereleden, leden, buitengewone leden, aspirantleden en begunstigers. Artikel 4De vereniging bestaat uit leden, ereleden, studentleden, jeugdleden en donateurs.Benaming aspirant-leden en begunstigers aangepast naar jeugdlid en donateurs aangepast cf. nieuwe statuten.
Artikel 5 Rechtspersonen kunnen begunstigers zijn.   Artikel 5Naast natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen donateur zijn.Tekstuele aanpassing
Artikel 6 Aanmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging op het daarvoor bestemde formulier.  Artikel 6Aanmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de secretaris van de verenigingop het daarvoor bestemde formulier.Dit formulier en de informatie voor de aanvraag van het lidmaatschap staan op de website.Aanvulling en tekstuele aanpassing
Artikel 7 Het bestuur beslist op de eerste bestuursvergadering na de aanvraag over de toelating van het aangemelde lid. De secretaris deelt dit binnen 7 dagen na het bestuursbesluit mee aan het aangemelde lid. Voor de volgorde op de wachtlijst voor een ligplaats, geldt de datum vermeld op het aanmeldingsformulier.   Artikel 7 Het bestuur nodigt na het ontvangen van een aanvraag voor lidmaatschap het aspirant-lid of de aspirant-leden uit voor een kennismakingsgesprek. De secretaris stuurt binnen 7 dagen na  het kennismakingsgesprek de bevestiging van het lidmaatschap. Voor de volgorde op de wachtlijst voor een vaste ligplaats, geldt de ontvangst datum van het ingevulde aanmeldingsformulier.Aanvulling en tekstuele aanpassing
Artikel 8 Aspirantleden, die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, dienen een schriftelijke toestemming te overleggen van ouders of voogden.   Artikel 8Minderjarigen, personen jonger dan 18 jaar, die als jeugdlidtot de vereniging wensen toe te treden, dienen een schriftelijke toestemming te overleggen van ouders of voogden.Aanmeldingsprocedure voor jeugdleden is volgens artikel 7 van dit regelement.Tekst minderjarig en benaming aspirant-leden aangepast
Artikel 9 Bezwaren tegen niet toelating van een aangemeld lid kunnen tot 14 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk worden ingediend. Deze bezwaren zullen dan als agendapunt op de vergadering worden opgevoerd.  Artikel 9In geval van afwijzing van de aanvraag voor lidmaatschap kan een bezwaar van het aangemelde lid tot 14 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk of per e-mail aan de secretaris  worden ingediend.Deze bezwaren zullen dan als agendapunt op de vergadering worden opgevoerd als ingekomen stuk.Tekstuele aanpassingE-mail toegevoegd
Artikel 10 De aan het lidmaatschap verbonden geldelijke verplichtingen zijn bindend voor een verenigingsjaar.   Artikel 10De aan het lidmaatschap verbonden geldelijke verplichtingen zijn bindend voor een verenigingsjaar. Het Bestuur kan verschillende contributies vaststellen voor leden, studentleden en jeugdleden.Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributies.Tekst aangevuld mbt contributies.
Artikel 11 Royement wordt uitgesproken door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of één of meer leden. Redenen tot royement zijn: wanbetaling, misdrijven in de zin van de wet, wangedrag, ernstige nalatigheid of daarmee gelijk te stellen feiten.   Artikel 11 Royement van een lid, studentleden, jeugdlid of erelid wordt uitgesproken door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur of één of meer leden. Redenen tot royement kunnen zijn: wanbetaling, misdrijven in de zin van de wet, wangedrag, ernstige nalatigheid of daarmee gelijk te stellen feiten naar beoordeling van het bestuur.Tekst aangevuld
Artikel 12 Een lid, dat zich op de terreinen of in de gebouwen van de vereniging, of tijdens bijeenkomsten van de vereniging, door woord of daad onbehoorlijk gedraagt, kan terstond door het bestuur worden geschorst. Artikel 12Een lid, student-lid, jeugdlid of erelid dat zich op de terreinen of in de gebouwen van de vereniging, of tijdens bijeenkomsten van de vereniging, door woord of daad onbehoorlijk gedraagt, kan terstond door het bestuur worden geschorst.Tekst aangevuld
Artikel 13 In geval van wangedrag, kan het bestuur een lid voor bepaalde tijd, ten hoogste 2 maanden schorsen. De betrokkene heeft het recht van beroep in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Indien binnen verloop van 2 maanden de algemene vergadering geen voorstel heeft gedaan inzake schorsing c.q. royement, wordt het lid geacht normaal in zijn rechten te zijn hersteld.Gedurende de schorsing heeft het lid geen gewone toegang tot de terreinen, gebouwen en bijeenkomsten van de vereniging.  Artikel 13In geval van wangedrag, kan het bestuur een lid, student-lid, jeugdlid of erelid voor bepaalde tijd, ten hoogste 3 maanden, schorsen.De schorsing met opgelegde toegangsbeperkingen wordt schriftelijk of per E-mail aan de betrokkene door de secretaris medegedeeld. De betrokkene heeft het recht van beroep in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.Indien binnen verloop van 3 maanden de algemene vergadering geen voorstel heeft gedaan inzake schorsing c.q. royement, wordt het lid geacht normaal in zijn rechten te zijn hersteld.Gedurende de schorsing heeft het lid geen gewone toegang tot de terreinen, gebouwen en bijeenkomsten van de vereniging maar enkel uitsluitend ten behoeve van noodzakelijk beheer en onderhoud van zijn vaartuig.Tekst aangevuld. e-mail toegevoegd             Aanvulling tbv verduidelijking
Artikel 14 Elk lid is verantwoordelijk voor de schade welke hij of zij aan de eigendommen van de vereniging, van de leden of van derden veroorzaakt of welke door hem/haar op de terreinen van de vereniging geïntroduceerde personen veroorzaken.  Artikel 14 Elk lid is verantwoordelijk voor de schade welke hij of zij aan de eigendommen van de vereniging, van leden of van derden veroorzaakt of welke door hem/haar op de terreinen van de vereniging geïntroduceerde personen veroorzaken. Tekstuele aanpassing.
Artikel 15 Het bestuur heeft het recht, iemand die zich op het terrein van de vereniging onwelvoeglijk gedraagt of als ongewenste gast het terrein betreedt, te doen verwijderen.   Artikel 15 Het bestuur en door het bestuur aangewezen personeel en leden hebben het recht, iemand te verwijderen die zich op het terrein van de vereniging ongemanierd gedraagt of als ongewenste gast het terrein betreedt.Aanvulling met door het bestuur aangewezen personeel en leden.
Artikel 16 Indien een lid overlijdt, heeft de echtgeno(o)t(e) of één der thuiswonende kinderen het recht, de rechten van het overleden lid over te nemen. Artikel 16 Indien een lid overlijdt, heeft de echtgeno(o)t(e) of één der thuiswonende kinderen het recht, de rechten van het overleden lid over te nemen.Geen wijzigingen
Van het bestuur  Van het bestuur. 
Artikel 17 Het bestuur bestaat uit: – de voorzitter – de vice-voorzitter – de secretaris – de 2e secretaris – de penningmeester – de 2e penningmeester – een lid – tenminste 2 havencommissarissen   Artikel 17 Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden waaronder: – de voorzitter – de secretaris – de penningmeester – twee bestuursleden Het bestuur kan naar behoefte uitgebreid worden met;-2e penningmeester-2e secretaris-havencommissaris, één of meerdere.Artikel aangepast aan de huidige samenstelling bestuur. Opmerking:Deze samenstelling voldoet aan de statuten.
Artikel 18 Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur.   Artikel 18Bestuursfuncties; Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. De voorzitter wijst één van de overige bestuursleden aan als vice-voorzitter. Een of meerdere bestuursleden kunnen de taak van havencommissaris uitvoeren. Bij afwezigheid van de havenmeester wordt zijn taak vervangen door een van de bestuursleden. Aanvulling functies bestuursleden
Artikel 19 Bij tussentijdse bedanken van een bestuurslid wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in de vacature voorzien. Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen, in een tussentijdse vacature tijdelijk te voorzien.   Artikel 19 Bij tussentijdse bedanken van een bestuurslid wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in de vacature voorzien. Het bestuur is bevoegd, in bijzondere gevallen, in een tussentijdse vacature tijdelijk te voorzien. Geen wijziging
Artikel 20 Van alle besluiten genomen op grond van art. 13 van het H.H.-reglement zal in de eerstvolgende algemene ledenvergadering mededeling worden gedaan.  Artikel 20Van alle besluiten genomen op grond van art. 13 van het huishoudelijk reglement zal in deeerstvolgende algemene ledenvergadering mededeling worden gedaan.Geen wijziging
Artikel 21 Voorzitter: De voorzitter is het hoofd van de vereniging. Hij presideert de vergaderingen. Bij ontstentenis treedt de vice-voorzitter in zijn plaats.  Secretaris: De secretaris is belast met het houden van de notulen der vergaderingen, het voeren van de correspondentie, het uitbrengen van een jaarverslag en in het algemeen met alle werkzaamheden welke geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren.  Penningmeester: De penningmeester is belast met het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en het betalen van het door het bestuur of door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven. Van één en ander wordt door hem een behoorlijke administratie gevoerd.  In de algemene ledenvergadering, gehouden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar legt de penningmeester rekening en verantwoording af van het door hem gevoerde beheer, alsmede van de begroting van het lopende verenigingsjaar.   Artikel 21Taken bestuursleden;Voorzitter:De voorzitter vertegenwoordigd de vereniging naar buiten. Hij zit de bestuurs- en algemene vergaderingen voor.Bij ontstentenis treedt de vicevoorzitter in zijn plaats. Secretaris:De secretaris is belast met het houden van de notulen van de  vergaderingen, het voeren van de correspondentie, het uitbrengen van een jaarverslag en in het algemeen met alle werkzaamheden welke geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren. Penningmeester:De penningmeester is belast met het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en hetbetalen van het door het bestuur of door de algemene ledenvergadering goedgekeurde uitgaven. Van één en ander wordt door hem een behoorlijke administratie gevoerd.In de algemene ledenvergadering, gehouden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar legt de penningmeester rekening en verantwoording af van het door hem gevoerde beheer, alsmede van de begroting van het lopende verenigingsjaar.  Tekstuele aanpassing.
Artikel 22 De vice-voorzitter, de 2e secretaris en de 2e penningmeester assisteren, onder verantwoordelijkheid van resp. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, deze laatsten met hun werkzaamheden.  Artikel 22 De overige bestuursleden voeren hun werkzaamheden uit op basis van projecten of onderverantwoordelijkheid en aanwijzingen van de leden van het Dagelijks Bestuur.Aanpassing aansturing overige bestuursleden.
Artikel 23 De penningmeester is verplicht het bestuur en de kascommissie, bedoeld in art. 28 van dit reglement ten alle tijde inzage te geven van de door hem gevoerde administratie.  Artikel 23 De penningmeester is verplicht het bestuur en de kascommissie, bedoeld in art. 28 van dit reglement ten alle tijde inzage te geven van de door hem gevoerde administratie. Geen wijziging
Artikel 24 De penningmeester is verplicht niet meer geld in kas te houden dan noodzakelijk is voor de lopende betalingen. Het overige kasgeld wordt door hem bij één of meer door het bestuur aan te wijzen bank en/of giro instellingen gestort. Artikel 24De penningmeester is verplicht niet meer geld in kas te houden dan noodzakelijk is voor de lopendebetalingen. Het overige kasgeld wordt door hem bij één of meer door het bestuur aan te wijzen bankinstellingen gestort.Naar oordeel van bestuur kunnen gelden gestort worden op een spaarrekening.Giro geschrapt, spaarrekening toegevoegd.
Artikel 25 Voor het beschikken over saldo bij bank en/of giro instellingen en in het algemeen voor het ontvangen van geld of waarden en het geven van kwijting is de handtekening van de penningmeester voldoende.  Artikel 25Voor het beschikken over saldo bij bank instellingen en in het algemeen voor het ontvangen van geld of waarden en het geven van kwijting is de handtekening van de penningmeester voldoende.Giro geschrapt
Artikel 26 De penningmeester is niet aansprakelijk voor in kas zijnde gelden in geval van brand of diefstal.  Artikel 26De penningmeester is niet aansprakelijk voor in kas zijnde gelden in geval van brand of diefstal.Geen wijziging
Artikel 27 Het bestuur is gerechtigd uitgaven voor de lopende zaken te doen, per verenigingsjaar, zonder toestemming van de algemene ledenvergadering tot maximaal de som der contributie en havengelden van de leden.  Artikel 27Het bestuur is gerechtigd uitgaven voor de lopende zaken te doen, per verenigingsjaar, per onderwerp, zondertoestemming van de algemene ledenvergadering tot een bedrag van maximaal de som der contributie en havengelden van de leden.Tekst aanvulling.
Artikel 28. Indien een bestuurslid geen vaste ligplaats heeft in de jachthaven wordt hem gedurende de periode dat hij/zij bestuurslid is jaarlijks liggeld verrekend op basis van (lengte schip + 50 cm) X (breedte schip + 50 cm) (tot de maximum scheepsmaten van 12.00 m lengte en 4,00 m breedte) en tegen het geldende m² tarief. De ligplaats is gebaseerd op een zgn. zwerfplaats. De regeling is van toepassing gedurende de tijd dat het betreffende lid deel uitmaakt van het bestuur en geen vaste ligplaats heeft en tot het betreffende bestuurslid een vaste ligplaats aangeboden krijgt op basis van volgorde op de wachtlijst. Bij tussentijds neerleggen van de bestuursfunctie vindt verrekening plaats naar rato tegen zomerliggeld en/of winterberging tarief. Artikel 28. Indien een bestuurslid geen vaste ligplaats heeft in de jachthaven wordt hem gedurende de periode dat hij/zij bestuurslid is, jaarlijks liggeld verrekend op basis van (lengte schip + 50 cm) X (breedte schip + 50 cm) (tot de maximum scheepsmaten van 12.00 m lengte en 4,00 m breedte) en tegen het geldende m² tarief voor een vaste ligplaats voor leden.De ligplaats is gebaseerd op een zgn. zwerfplaats. De regeling is van toepassing gedurende de tijd dat het betreffende lid deel uitmaakt van het bestuur en geen vaste ligplaats heeft en tot het betreffende bestuurslid een vaste ligplaats aangeboden krijgt op basis van volgorde op de wachtlijst. Bij tussentijds neerleggen van de bestuursfunctie vindt verrekening plaats naar rato tegen zomerliggeld en/of winterberging tarief.Tekst aanvulling
Van de commissies  Van de commissies  
Artikel 29 Kascontrolecommissie: De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden plus 1 reservelid, geen bestuursleden zijnde. Zij worden in de algemene ledenvergadering uit en door de leden gekozen. Zij hebben zitting voor ten hoogste 2 jaar en kunnen niet voor het direct daarop volgende jaar herkozen worden.   Artikel 29 Kascontrolecommissie: De kascontrolecommissie of te wel de kascommissie bestaat uit 2 leden plus 1 reserve lid, geen bestuursleden zijnde. Zij worden in de algemene ledenvergadering uit en door de leden gekozen. Zij hebben zitting voor ten hoogste 2 jaar en kunnen niet voor het direct daarop volgende jaar herkozen worden. Tekst aanpassing
Artikel 30 De kascommissie heeft tot taak éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren en op de algemene ledenvergadering, gehouden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar, verslag van haar bevindingen te doen.  Artikel 30 De kascommissie heeft tot taak éénmaal per jaar de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren en op de algemene ledenvergadering, gehouden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar, verslag van haar bevindingen te doen. Geen wijzigingen
Artikel 31 In iedere algemene ledenvergadering kunnen uit de leden, voor bijzondere doeleinden, commissies worden benoemd. Deze commissies bestaan uit zoveel leden als door de vergadering wordt bepaald en worden onmiddellijk na het verrichten van haar taak ontbonden.  Artikel 31 In iedere algemene ledenvergadering kunnen uit de leden, voor bijzondere doeleinden, commissies worden benoemd. Deze commissies bestaan uit zoveel leden als door de vergadering wordt bepaald en worden onmiddellijk na het verrichten van haar taak ontbonden. Geen wijzigingen
Van de vergaderingen  Van de vergaderingen  
Artikel 32 De algemene ledenvergadering dient gehouden te worden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar. Artikel 32 De algemene ledenvergadering dient gehouden te worden in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar.Geen wijzigingen
Artikel 33 De agenda van de algemene ledenvergadering bevat tenminste de punten: – Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; mededelingen van het bestuur; – behandeling van ingekomen stukken; – ingediende voorstellen van bestuur en leden; – het algemeen-, financieel- en havenverslag, uit te brengen door het bestuur; – vaststelling van de begroting over het lopende verenigingsjaar; – vaststelling van de tarieven en contributies; – bespreking gevoerde beleid bestuur; – verkiezing bestuursleden; – verkiezing kascommissie; – rondvraag.   Artikel 33 De agenda van de algemene ledenvergadering bevat tenminste de punten: – Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; -mededelingen van het bestuur; – behandeling van ingekomen stukken; – ingediende voorstellen van bestuur en leden; – het algemeen-, financieel- en havenverslag, uit te brengen door het bestuur; -verslag van de kascommissie;– vaststelling van de begroting over het lopende verenigingsjaar; – vaststelling van de tarieven en contributies; – bespreking gevoerde beleid bestuur; – verkiezing bestuursleden; – verkiezing kascommissie; – rondvraag.Aanvulling
Artikel 34 De oproeping voor de algemene ledenvergadering moet de leden tenminste 14 dagen van tevoren worden toegezonden met vermelding van de te behandelen onderwerpen.   Artikel 34De oproeping met agenda voor de algemene ledenvergadering moet de leden tenminste 14 dagen van tevorenworden gepubliceerd op de website en te worden toegezonden per e-mail aan de leden, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. Leden die niet over een elektronisch communicatie middel beschikken worden per briefpost opgeroepen.aanvulling
Artikel 35 In alle vergaderingen worden door de secretaris de notulen van de vorige vergadering behandeld en na op- of aanmerkingen door de voorzitter en secretaris gearresteerd. Eventuele veranderingen worden in de volgende notulen vastgelegd.  Artikel 35 In alle vergaderingen worden door de secretaris de notulen van de vorige vergadering behandeld en na op- of aanmerkingen door de voorzitter en secretaris gearresteerd. Eventuele veranderingen worden in de volgende notulen vastgelegd. Geen wijziging
Artikel 36 De voorzitter heeft het recht wijzigingen in de volgorde van de agenda aan te brengen. Artikel 36 De voorzitter heeft het recht wijzigingen in de volgorde van de agenda aan te brengen.Geen wijziging
Artikel 37 De voorzitter heeft het recht de discussie over een agendapunt af te breken.  Artikel 37 De voorzitter heeft het recht de discussie over een agendapunt af te breken. Geen wijziging
Artikel 38 Alle in de vergadering aanwezige personen onderwerpen zich aan de leiding van de voorzitter of diens plaatsvervanger.  Artikel 38 Alle in de vergadering aanwezige personen onderwerpen zich aan de leiding van de voorzitter of diens plaatsvervanger.Geen wijziging
Artikel 39 De inkomsten van de vereniging bestaan uit entreegelden, contributies, donaties, havengelden, inschrijfgelden voor wedstrijden, gelden voor het gebruik van materialen of andere eigendommen van de vereniging genoemd “tarieven”, alsmede toevallige baten.  Artikel 39 De inkomsten van de vereniging bestaan uit entreegelden, contributies, donaties, havengelden, inschrijfgelden voor wedstrijden, gelden voor het gebruik van materialen of andere eigendommen van de vereniging genoemd “tarieven”, alsmede toevallige baten. Geen wijziging
Artikel 40 Entreegeld is verschuldigd bij toetreding tot de vereniging.  Artikel 40 Entreegeld is verschuldigd bij toetreding tot de vereniging. Geen wijziging
Artikel 41 Entreegelden, contributies, havengelden en tarieven worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering en gelden per datum vastgesteld op de algemene ledenvergadering.  Artikel 41 Entreegelden, contributies, havengelden en tarieven worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering en gelden per datum vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Geen wijziging
Artikel 42 Entreegelden, havengelden en contributies dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan vóór 1 februari van het nieuwe verenigingsjaar. Artikel 42 Entreegelden, havengelden en contributies dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan vóór 1 februari van het nieuwe verenigingsjaar.Geen wijziging
Van het personeel Van het personeel 
Artikel 43 Het aanstellen van personeel in dienst van de vereniging wordt door het bestuur geregeld.  Artikel 43 Het aanstellen van personeel in dienst van de vereniging wordt door het bestuur geregeld. Geen wijziging
Artikel 44 Arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving van het personeel geschiedt contractueel, namens de vereniging door het dagelijks bestuur.  Artikel 44 Arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving van het personeel geschiedt contractueel, namens de vereniging door het dagelijks bestuur. Geen wijziging
Slotbepalingen Slotbepalingen 
Artikel 45 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen geschieden in een algemene ledenvergadering en treden onmiddellijk in werking.  Artikel 45 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen geschieden door goedkeuring in een algemene ledenvergadering en treden daarna in werking. Tekst aanvulling
Artikel 46 Ieder lid ontvangt ten bewijze van zijn lidmaatschap eenlidmaatschapskaart van voorgeschreven model. Dit model wordt vastgesteld door het bestuur Artikel 46 VervallenTekst Artikel 46 is voor nieuw reglement niet overgenomen
Artikel 47 Ieder lid wordt geacht de statuten, huishoudelijk reglement en jachthaven reglement te hebben ontvangen en te kennen.   Artikel 47 Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de statuten, huishoudelijk reglement en jachthavenreglement.De statuten, huishoudelijk- en jachthavenreglement zijn beschikbaar op de website.Tekst aanvulling
. Artikel 48 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.Tekst aanvulling