Schelde 2.0

Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2018 is een adviescommissie in het leven geroepen.

De commissie heeft van het bestuur de opdracht meegekregen om met adviezen te komen op welke wijze VVW Schelde toekomstbestendig kan worden gemaakt.

In 2018 is de adviescommissie VVW Schelde 2.0 in wisselende samenstelling 6 keer bijeengekomen.
De commissie heeft een tussenrapportage aan het bestuur voorgelegd en de leden voorgelegd.

Belangrijke punten waar de commissie zich over heeft gebogen zijn:

  • Wat voor een vereniging wil VVW Schelde voor de toekomst eigenlijk zijn?
  • Welke ruimte is er in de toekomst voor zeilers, motorbootvaarder en vissers?
  • Wat worden de rechten en plichten van leden?
  • Wat is er financieel nodig om minder afhankelijk te worden van inkomsten van gasten en toch voldoen investeringsruimte te hebben?
  • Welke ledentarieven en liggelden zijn hiervoor nodig?
  • Welke andere inkomsten zijn mogelijk?
  • Welk systeem van “werkplicht” vinden we passend?

De commissie is niet klaar en gaat in 2019 nog verder. 

Voorlopige aanbevelingen zijn:

Verhoog geleidelijk de tarieven vergelijkbaar en toch nog aantrekkelijk ten opzichte van ons omringende verenigingen
Pas het huidige systeem van “werkplicht” aan en roep deels professionele hulp in
Maak beleid op “niet varende schepen” en op schepen met achterstallig onderhoud.

Info-/dialoog avond

De commissie  wil het tussenrapport met u als lid communiceren en tevens de gelegenheid bieden mee te denken over gerichte oplossingen om onze vereniging voor de toekomst weer het benodigde elan te bezorgen.

Deze informatie-/dialoogavond  is goed bezocht en positief ervaren door de aanwezige leden