camera protocol

Dit protocol is van toepassing voor de VVW Schelde gevestigd te Vlissingen Pr Hendrikweg 4, 4382 NS, zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Het betreft de locaties Prins Hendrikweg en Peperdijk te Vlissingen.

Doel van dit protocol

Het doel van dit protocol is het vastleggen van de wijze waarop VVW Schelde beelden van camera’s die door VVW Schelde zijn of worden opgehangen in en rondom de terreinen, havens en gebouwen waarvan VVW Schelde eigenaar, gebruiker en/of beheerder is registreert, verzamelt, gebruikt en bewaart.

Doel van het cameratoezicht

VVW Schelde hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

• Toegangscontrole van gebouwen, havens en terreinen onder haar beheer;

• Bewaking van aanwezige eigendommen van VVW Schelde, haar gasten, haar medewerkers en overige bezoekers tegen diefstal en molest;

• Beveiliging van de gebouwen, havens en terreinen onder haar beheer, haar gasten en haar medewerkers tegen onbevoegde toegang en andere ongewenste activiteiten (met name op onbemande plekken);

• Het kunnen registreren en identificeren van onbevoegde personen en personen die andere ongewenste activiteiten verrichten.

  • En alles dat daarmee direct samenhangt.

Het gebruik van camerabeelden vindt niet plaats op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden als hierboven uiteengezet, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

De camerabeelden mogen niet worden gebruikt om het functioneren van medewerkers te beoordelen.

Verantwoordelijke

Het bestuur van VVW Schelde is Verantwoordelijke en wijst één van haar bestuursleden aan als contactpersoon. De Verantwoordelijke ziet toe op een juist gebruik van de camerabeelden.

Locatie van de cameras

 Bij het plaatsen van de camera’s houdt vvw Schelde rekening met het volgende:

• De camera’s worden geplaatst op plekken waar ze voor zichtbaar en functioneel zijn en alleen op plekken waar cameratoezicht noodzakelijk is.

• VVW Schelde maakt geen gebruik van verborgen camera’s.

• De camera’s worden niet gericht op openbare ruimtes, tenzij dit onvermijdelijk is ter beveiliging van de goederen en personen waar VVW Schelde op toeziet.

• Camera’s worden niet geplaatst op plekken die privé́ zijn, zoals toiletten, kleedkamers en woningen. 

• Er worden alleen vaste camera’s geplaatst. Er wordt geen gebruik gemaakt van

cameratoezicht via bijvoorbeeld drones.

Informatieverstrekking

Het is het beleid van VVW Schelde om betrokkenen vooraf op de hoogte te stellen van de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt middels bordjes bij de ingang van het terrein of het gebouw waar de camera’s zijn opgehangen, middels het protocol cameratoezicht.

Bovendien wordt het protocol gepubliceerd op de website van VVW Schelde.

Rechtsgrond voor het cameratoezicht

De rechtsgrond van het cameratoezicht is dat het noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van VVW Schelde, namelijk het beveiligen van leden, bezoekers, werknemers, eigendommen en andere te beheren zaken.

Vastgesteld is dat vvw Schelde geen andere minder ingrijpende mogelijkheden dan het cameratoezicht heeft om de terreinen en/of gebouwen passend te beveiligen en dat het cameratoezicht onderdeel vormt van een totaalpakket aan maatregelen.

Toegang en beveiliging van de beelden

VVW Schelde heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van de camerabeelden. VVW Schelde draagt zorg voor het op een passende wijze beveiligen van de camerabeelden tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. De camerabeelden zijn beveiligd met inlogcodes zodat alleen de daartoe bevoegde personen toegang tot het systeem hebben en zodoende misbruik of onrechtmatige inzage in opnames te voorkomen. Door middel van toegangscontrole en logging kan worden nagegaan wie wanneer toegang heeft gehad tot de camerabeelden.

Camerabeelden mogen alleen worden ingezien nadat er sprake is geweest van een incident of daarvan een vermoeden bestaat.

Onder incidenten wordt in dit geval onder meer verstaan: diefstal, inbraak, vandalisme, fraude, beschadiging van eigendommen, sabotage, (andere) misdrijven, ernstige overtredingen (van de huisregels), en gebeurtenissen waardoor personen in gevaar zijn gekomen of zij anderszins zijn geschaad.

De toegang tot de camerabeelden in geval van (een vermoeden van) een incident is beperkt tot de volgende personen:

  • Leden van het bestuur van vvw Schelde.

In beginsel worden geen kopieën van camerabeelden gemaakt. Hiervan kan worden afgeweken als verstrekking aan derden noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting of als een storing of onderhoud van cameraregistratieapparatuur dit noodzakelijk maakt. Na het gebruik door de derde dient de Verantwoordelijke ervoor zorg te dragen dat de gemaakte kopie direct wordt vernietigd.

Verstrekking aan politie en justitie

Als er sprake is van een (vermeend) misdrijf, kan VVW Schelde gerechtigd zijn de camerabeelden te verstrekken aan de politie en/of justitie. Of het echt noodzakelijk is om de camerabeelden te verstrekken, zal  door het bestuur van VVW Schelde in gezamenlijk overleg worden bepaald.

Bewaartermijn van de beelden

Na vastlegging worden de camerabeelden maximaal zeven dagen bewaard, tenzij er sprake is geweest van een incident en de camerabeelden dienen als bewijsmateriaal. Een langere bewaartermijn kan ook nodig zijn indien nader onderzoek is vereist. De camerabeelden blijven dan bewaard zolang als dit noodzakelijk is in het kader van incidenten die zich hebben voorgedaan of zolang als dit noodzakelijk is voor het nader onderzoek.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om inzage te krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is en om een verzoek in te dienen tot het verwijderen van de gegevens, mits daardoor de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschonden. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan VVW Schelde, Pr Hendrikweg 4, 4382 NS Vlissingen(of digitaal naar het e-mailadres: info@vvwschelde.nl). Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is. VVW Schelde zal binnen vier weken reageren op het verzoek van betrokkene.

Klachten

Eventuele klachten over de wijze waarop VVW Schelde omgaat met persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij VVW Schelde (P Hendrikweg 4 4382 NS Vlissingen). Klachten kunnen daarnaast ook neergelegd worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vlissingen 01-09-2021