38e Zeeuwse Duotocht van 20 tot 24 september

Reglement: 38e Zeeuwse Duotocht, Zeeuwse Duotocht Light en Zeeuwse Solotocht.

 1. Inschrijven: Inschrijven geschiedt via www.vvwschelde.nl. Met het inschrijven committeren de schipper en de maat zich aan de reglementen, de zeilaanwijzingen en de onderlinge samenhang ervan. Drie weken voor de start geldt de inschrijving als definitief. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet meer mogelijk. Inzake de maaltijden bij start en finish zal afzonderlijk worden gecommuniceerd.
 2. Start en Finish: De start van de Duotocht is op woensdag 20 september 2017 om 18:00 uur. De start van de Duotocht Light en de Solotocht  zijn op vrijdag 22 september om 18.00 uur. Aanvang briefing en uitreiking zeilaanwijzingen voor alle deelnemers is op woensdag 20 september om 17:00 uur. De finish is voor iedereen op zondag 24 september 2015 vóór 14.00 uur. Start- en finishlijn zijn de ingang van de jachthaven van VVW ”Schelde”, Prins Hendrikweg 4, te Vlissingen. 
 3. Prijsuitreiking: De prestatieprijzen worden uitgereikt aansluitend op de finish op zondag 24 september 2017 om 17.00 uur.
 4. Reisverslag: De organisatie stelt een prijs beschikbaar voor het beste verslag. Dit verslag moet uiterlijk vier weken na de finish ingeleverd zijn. 
 5. Gratis ligplaats: De deelnemende schepen mogen voor en na de Duotocht, gratis in de jachthaven van de VVW "Schelde" liggen. Deze gratis ligplaats geldt voor maximaal twee weken.
 6. Uitsluiting: De jury behoudt zich het recht voor ongeschikte schepen uit te sluiten. De tochtplanning van de Duotocht is gebaseerd op monohull toerzeilschepen. Scheepsmetingen en of ratings zijn niet van toepassing.
 7. Track & Trace: De schepen worden gevolgd door middel van een “track & trace” box. De schipper dient zorg te dragen voor een juiste bevestiging aan het boordnet. Na de tocht levert de schipper de “track & trace box” weer in bij de organisatoren.  
 8. Verantwoordelijkheid: De schipper is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn / haar schip en bemanning. 
 9. Aansprakelijkheid: Schipper en schippersmaat handelen geheel op eigen risico en kunnen in geen geval de vereniging VVW “Schelde” de organisatoren van VVW "Schelde" of een ander, betrokken bij de organisatie, aansprakelijk stellen.
 10. Scheepvaartreglementen: De scheepvaartreglementen en bepalingen die op de Nederlandse binnenwateren en op de Noordzee van kracht zijn, alsmede door bevoegd gezag gegeven verkeersaanwijzingen, gaan boven de zeilaanwijzingen en het reglement van de Duotocht. 
 11. Vaargebied: Er wordt gevaren in de zuidwestelijke delta, in een gebied wat o.a. gedekt wordt door de volgende hydrografische kaarten: 1801, 1803, 1805, 1807 en 1809.
 12. Windwaarschuwing: Bij een waarschuwing van de KNMI voor windkracht 6 Bft of meer uit de westelijke kwadranten (noord inbegrepen), of een waarschuwing voor 7 Bft of meer uit de oostelijke kwadranten (zuid inbegrepen) is het verboden zich buiten de schepenlijn (buitengaats) te begeven. Indien men zich daar reeds bevindt moet men na de waarschuwing terstond de kortste weg naar beschut water nemen. 
 13. Motorgebruik: De gehele tocht moet onder zeil worden volbracht. Een mechanische voortstuwing mag wel gebruikt worden in de havengebieden, vanaf de havenlijn. Buiten de havengebieden mag alleen in geval van nood, of als goed zeemanschap dit vereist, tijdelijk van een mechanische voortstuwing gebruik worden gemaakt. Dit dient onverwijld gemeld te worden aan de jury, en genoteerd in het journaal. De jury zal beoordelen of het gebruik gerechtvaardigd was.
 14. Zeilaanwijzingen: In de zeilaanwijzingen vindt men de verplichte havens, vaargeulen en opdrachten. Daarnaast keuze havens, keuze vaargeulen en keuze opdrachten: Hiermee kan men punten verdienen. Bij de start van Duotocht Light en de Solotocht wordt aan deze deelnemers bekendgemaakt welk deel van de verplichtingen zij dienen uit te voeren.
 15. Uitslag: Deelnemers die reglementair de verplichte zeilaanwijzingen hebben volbracht en op tijd finishen hebben aan de opdracht voldaan. Zij ontvangen de prestatieprijs. Het puntentotaal, behaald met de extra verplichtingen en keuzeopdrachten, bepaalt wie de beste prestatie heeft geleverd.          Bij een ex aequo wordt de volgorde bepaald door de finishtijd. De Duotocht, de Duotocht Light en de Solotocht hebben ieder een eigen rangschikking.
 16. Havengebied: Onder havengebieden worden verstaan: Havens, sluizen, kanalen, Oude Maas en Dordtsche Kil. Bij havens en andere kunstwerken is de havenlijn een rechte lijn tussen het rode en groene havenlicht. Indien een haven geen havenlichten heeft dient deze lijn te worden getrokken tussen de boven water uitstekende hoofden van eventuele havendammen of kennelijk daartoe bedoelde kunstwerken. Bij sommige havens wordt de havenlijn in de vaaraanwijzingen nader omschreven. Voor de passage van de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug geldt een gebied van 100 meter rondom het beweegbare gedeelte ook als havengebied. In een havengebied mag men de motor gebruiken. 
 17. Motor verplicht: Voor het Kanaal door Walcheren van de Keersluisbrug (Vlissingen) tot en met de Stationsbrug (Middelburg), de Oude Maas en de Dordtsche Kil is het verplicht de mechanische voortstuwing te gebruiken.
 18. Respecteren boeien: De verplichte vaargeulen en keuzevaargeulen dienen in zijn geheel bevaren te worden, waarbij alle boeien aan de goede kant gepasseerd moeten worden.
 19. Afmeren: In zowel de verplichte- als de keuzehavens dient men tenminste tien minuten afgemeerd te blijven liggen, om detectie door het track & trace systeem mogelijk te maken. Alle havens dienen met het eigen schip te worden aangelopen. 
 20. Bemanning: De volledige bemanning van twee personen ( Solo één persoon ) moet gedurende de gehele tocht aan boord zijn. Voor jagen en boegseren wordt dispensatie verleend. 
 21. Volgorde: De te kiezen route en de volgorde van de geselecteerde punten ligt ter beoordeling bij de schipper, dit behoudens eventuele dwingende voorschriften in de zeilaanwijzingen.
 22. Rust: Tijdens de tocht wordt de schipper geacht zijn schip tenminste 10 aaneengesloten uren gemeerd te laten liggen in één van de in de zeilaanwijzingen genoemde havens tussen vrijdag 22/9 22.00 uur en zaterdag 23/9 08.00 uur. De 10 uren aaneengesloten rust vangt aan en eindigt op het tijdstip passage havenlijn van de betreffende haven. Dit artikel is niet van toepassing voor de Duotocht Light en de Solotocht.
 23. Jury: De jury bestaat uit Willem van Ouwerkerk (06 51538903) en Sal Cracau (06 27063950). Zij zijn elke dag bereikbaar voor vragen, toelichting enz. tussen 10.00 uur – 22.00 uur.  
 24. Volgers: Er wordt gebruik gemaakt van “volgers” die de deelnemers volgen via track & trace. Zij geven hun bevindingen door aan de jury.
 25. Stoppen: Bij het voortijdig beëindigen van de tocht dient de schipper zich z.s.m. bij de jury af te melden. Bij de prijsuitreiking dient de “Track & Trace” box ingeleverd te zijn.
 26. Strafpunten: De jury kan strafpunten toekennen.
 27. Te laat: Tot maximaal 60 minuten te laat finishen betekent dat men alle punten verliest. In dat geval blijft het schip geklasseerd. Meer dan 60 minuten te laat betekent diskwalificatie. Dezelfde regels gelden voor het te laat gaan rusten. Met dien verstande dat de minimale rusttijd gehandhaafd blijft.
 28. De jury beslist in die gevallen waarin de reglementen of de vaaraanwijzingen niet voorzien.