Agenda ALV 13 maart 2019

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stuk(ken)

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering
     Betreft: ledenvergadering van 14 mrt 2018

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting
     Het financiële jaarverslag van de penningmeester ligt op zaterdag 9 maart ter inzage in   het clubhuis.
     De penningmeester zal van 10.00 tot 10.30 aanwezig zijn t.b.v. de leden van de kascommissie en van 10.30 tot 11.00 uur t.b.v. de overige leden.

5. Verslag van de kascommissie
     Leden kascommissie : Bert Beerman en Ben Kemper sr.
     Reserve : Ronald de Hullu
     Aftredend : Ben Kemper sr.

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7.   Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:
     Havenmeester Rob Besse

     Aftredend en niet herkiesbaar:
      1ste secretaris Arie de Groot.

Het bestuur stelt als kandidaat bestuurslid Kees Groenewegvoor. Overige kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur volgens artikel 11 lid 2 van de statuten.
Het aantal stemgerechtigde leden 147

Ter kennisneming het schema van aftredend van zittende bestuursleden:
2020: voorzitter, 2de secretaris, 2de penningmeester
2021: 1ste penningmeester en havencommissaris
2022: 1e secretaris en havenmeester

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

10. Stand van zaken commissie 2.0

11. Bespreking beleid bestuur

12. Rondvraag en sluiting