Agenda ALV 14-03-2018

Uitnodiging

Voor de algemene ledenvergadering

Het bestuur van de Vereniging Voor Watertoerisme “Schelde” nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden op woensdag 14 maart 2018 in het clubgebouw aan de Prins Hendrikweg 4 te Vlissingen

Aanvang om 19.30 uur.

Agenda

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stuk(ken)

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering

Betreft: ledenvergadering van 8 mrt 2017

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting

Het financiële jaarverslag van de penningmeester ligt op zaterdag 10 maart ter inzage in het clubhuis.

De penningmeesters zullen van 10.00 tot 10.30 aanwezig zijn t.b.v. de leden van de kascommissie en van 10.30 tot 11.00 uur t.b.v. de overige leden.

5. Verslag van de kascommissie

Leden kascommissie:  Willem van Ouwerkerk en Hank Perree

Reserve: Jaap Schot

Aftredend: Willem van Ouwerkerk

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7. Aftreden en kiezen van bestuursleden

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:

    • 1ste penningmeester Dick Altena 
    • Havencommissaris Rob Besse 

Aftredend  en niet herkiesbaar:

    • Havenmeester Co de Lange
    • Vacature: 2de penningmeester

Het bestuur stelt als kandidaat voor Peter de Visser. Overige kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur volgens artikel 11 lid 2 van de statuten.

Het aantal stemgerechtigde leden 151

Ter kennisneming het schema van aftredend van zittende bestuursleden:

2019: 1e secretaris en havenmeester

2020: voorzitter, 2de secretaris, 2de penningmeester

2021: 1ste penningmeester en havencommissaris

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

10. Voorstel bestuur: Verhoging liggeld en contributie

11. voorstel bestuur electriciteitsvoorziening op de steiger (walstroom gebruik)

11. Bespreking beleid bestuur

12. Rondvraag en sluiting