Agenda ALV 07 oktober 2020

  1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stuk(ken)

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering

Betreft: ledenvergadering van 13 mrt 2019

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting

5. Verslag van de kascommissie

Leden kascommissie :  Bert Beerman en Roland de Hullu.

Reserve :  Dik Leer

Aftredend :  Bert Beerman

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7. Aftreden en kiezen van bestuursleden

Aftredend: Rob Besse  (tussentijds)

Aftredend en herkiesbaar:

  • Sal Cracau, voorzitter
  • John Meijer, waarnemend secretaris/havencom.

Het bestuur volgt het advies van de Cie 2.0

om het bestuur te laten bestaan uit 5 leden.

Via natuurlijk verloop zal dit gerealiseerd worden.

Ter kennisneming het schema van aftredend van zittende bestuursleden:

2021: 1ste penningmeester en havencommissaris

2022: 1e secretaris en havenmeester

2023:  voorzitter, 2de secretaris, 2de penningmeester

8. Koffie pauze, denk aan het bunkerbootje van de KNRM

9. Verslag havencommissaris

10. Gevraagde besluiten

  • Voorstel van het bestuur om in te stemmen met de gewijzigde statuten, huishoudelijk reglement en het haven reglement
  • Voorstel van het bestuur om in te stemmen met het wijzigen (verhogen) van het liggeld voor de leden.

11. Bespreking beleid bestuur

12. Rondvraag en sluiting