bericht 1

14-09-2018

Betreft: Terugkoppeling en stand van zaken commissie VVW Schelde 2.0

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is een adviescommissie in het leven geroepen. De commissie heeft van het bestuur de opdracht meegekregen om met adviezen te komen op welke wijze VVW Schelde toekomstbestendig kan worden gemaakt.
In het voorjaar tot aan de zomervakantie is de adviescommissie VVW Schelde in wisselende samenstelling 6 keer bijeengekomen. In de 2e bijeenkomst is er een voorzitter gekozen om de bijeenkomsten met het ingewikkelde thema: “Een toekomstbestendige VVW Schelde”, in goede banen te leiden. Er leven vele verschillende sentimenten met een ruime historie en maakt het voorstellen van veranderingen niet eenvoudig. De commissie is van menig dat veranderingen wel nodig zijn om voor de toekomst de vereniging veilig te stellen.
De commissie heeft de tot nu toe besproken zaken en adviezen aan het bestuur in een concept notitie vastgelegd.

Deze notitie is nog under construction, maar de definitieve versie is in zicht.Belangrijke punten waar de commissie zich over heeft gebogen zijn:
Wat voor een vereniging wil VVW Schelde voor de toekomst eigenlijk zijn?
Welke ruimte is er in de toekomst voor zeilers, motorbootvaarder en vissers?
Wat worden de rechten en plichten van leden?
Wat is er financieel nodig om minder afhankelijk te worden van inkomsten van gasten en toch voldoen investeringsruimte te hebben?
Welke ledentarieven en liggelden zijn hiervoor nodig?
Welke andere inkomsten zijn mogelijk?
Welk systeem van “werkplicht” vinden we passend?
De commissie is nog niet klaar. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen conclusies en aanbevelingen door het bestuur gepresenteerd worden.

Voorlopige aanbevelingen zijn:
Verhoog geleidelijk de tarieven vergelijkbaar en toch nog aantrekkelijk ten opzichte van ons omringende verenigingen
Pas het huidige systeem van “werkplicht” aan en roep deels professionele hulp in
Maak beleid op “niet varende schepen” en op schepen met achterstallig onderhoud

Namens de commissieleden VVW Schelde 2.0,
Rony Grooten, voorzitter