bericht 2

24-12-2019

Zoals in de ALV van maart dit jaar met u is afgesproken, is door het bestuur een adviescommissie ingesteld met het doel advies uit te brengen over de toekomst van de vereniging in de breedste zin.
Na de zomer is daarover een memo naar de leden uitgegaan en inmiddels heeft de commissie aan het bestuur een tussenrapportage gepresenteerd. Het volledige tussenrapport met bijlagen is vanaf nu op de site van de vereniging voor de leden te downloaden.

Om tot een gedragen toekomstvisie te komen vindt de commissie het belangrijk om over de onderwerpen uit de tussenrapportage met elkaar te spreken.

Onder de leden en passanten wil de commissie graag komend seizoen een enquête houden, maar vooreerst wil de commissie de bevindingen die tot nu toe zijn gedaan aan u presenteren. Zonder dat er besluiten vallen willen wij er met elkaar over spreken en naar elkaars’ ideeën luisteren. De commissie zal deze avond ook leiden. Het bestuur staat hier vierkant achter.

Deze informatie-/dialoogavond (dus geen reguliere vergadering) vindt plaats op:

Woensdag 6 februari 2019, inloop 19.00 u in de zaal van de Kegel en Biljartvereniging, President Rooseveldtlaan 731C, 4383 NG Vlissingen.

We hebben als commissie voor deze locatie gekozen, omdat bij een goede opkomst ons clubgebouw te krap is voor onze opzet.
Alle leden, ook familieleden en sympathisanten zijn van harte uitgenodigd!
Om zeker te weten dat we iedereen bereiken, sturen we in januari de officiële uitnodiging per post. Hierin staat ook hoe u zich kan aanmelden.

Ik hoop op een constructieve avond en voor nu wens ik ieder fijne feestdagen.

Rony Grooten,
Voorzitter Adviescommissie VVW Schelde 2.0,