bericht 3

04-01-2019

Heb je het vorige bericht van de commissie al helemaal gelezen ?
Mogelijk nog niet (helemaal) want dit is best een hele kluif en met al die feestdagen zijn er nog zoveel andere dingen waar je mee bezig moest zijn dus gaan we proberen het u wat makkelijker te maken en de inhoud in een korte versie weer te geven.

Waar de commissie mee begonnen is, is het inventariseren van wat onze vereniging is en wat daar allemaal in omgaat.
Vervolgens zijn we om ons heen gaan kijken naar wat andere jachthavens en verenigingen doen om hun zaakjes op orde te houden en onze vereniging daaraan te spiegelen.
Een goede afspiegeling hebben we gevonden in de Watersport Vereniging Burghsluis met een soortgelijke haven als de onze en die een dergelijke exercitie al achter de rug heeft.

Vervolgens hebben we een sterkte / zwakte analyse op onze vereniging toegepast waardoor je inzicht krijgt in de aandachtsvelden en je gericht kan werken aan de probleemgebieden.

Van daaruit heeft de commissie gesproken over een toekomstige situatie die moet leiden tot een visie op de toekomstige korte en lange termijn voor de vereniging, vast te leggen in een missie, een visie en een strategie die, via het geven van informatie en luisteren naar elkaar, moet leiden tot een draagvlak onder de leden.

Een aantal punten die in de commissie aan de orde zijn geweest en die in het beschikbare tussenrapport zijn beschreven onder de noemer “aanbevelingen” zijn:
draagvlak creëren omdat de dialoog gaat vóór het te formuleren beleid;
de contributie en liggelden naar een evenwichtig en verantwoord niveau brengen, zodat we minder afhankelijk zijn van veranderlijke inkomsten en wel een mogelijkheid hebben noodzakelijke investeringen te kunnen doen;
aanpassen van het huidige werkplichtsysteem met behoud van het gratis hellingen voor de leden, dit door een zekere mate van zelf doen in de vorm van een aantal werkgroepen ( klein werk, havenmeesterwerkzaamheden, beheer clubhuis ) en daar waar nodig externen inhuren voor werkzaamheden die het gewone te boven gaan;
aanpassen van de statuten, omdat het voorgaande leidt tot wijziging van een aantal in de huidige statuten vastgelegde zaken.
Voor de langere termijn dient nog een aantal aandachtspunten uitgewerkt te worden, waarvoor de commissie het bestuur heeft voorgesteld de werkzaamheden van de commissie in het nieuwe jaar voort te zetten om zo ook het resterende werk netjes af te kunnen ronden.

Zover zijnde wil de commissie het tussenrapport met u als lid communiceren en tevens de gelegenheid bieden mee te denken over gerichte oplossingen om onze vereniging voor de toekomst weer het benodigde elan te bezorgen.

Vandaar de uitnodiging voor een bijeenkomst op 6 februari 2019 waarbij de commissie uitleg geeft en u vervolgens wordt gevraagd actief mee te denken en samen aan het werk wordt gezet in de hoop dat daar weer extra gegevens voor de commissie uit voort vloeien.

Deze informatie-/dialoogavond vindt plaats op woensdag 6 februari 2019, inloop 19.00 u in het clubgebouw van de Kegel- en Biljart Vereniging, Pres. Rooseveldtlaan 731C, 4383 NG Vlissingen.

Je ontvangt hiervoor ook nog een aparte uitnodiging. Alle leden, familieleden en sympathisanten zijn van harte uitgenodigd!

Omdat navigatieprogramma’s niet altijd de juiste bestemming aangeven volgt hieronder een korte routeaanwijzing:
De locatie bereik je door in de Pres. Rooseveltlaan af te slaan naar de sporthal en vervolgens helemaal aan het einde te parkeren als je met de auto bent. Vervolgens het voetpad naar het clubhuis volgen. Als je met de fiets bent hetzelfde pad
volgen naar de fietsenstalling naast het clubhuis.

Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, gelieve uiterlijk 15 januari a.s. je aan te melden via de onderstaande “knop”

Namens de Adviescommissie VVW Schelde 2.0,
Rony Grooten