bericht 6 (14-11-2019)

Beste leden,

Op maandag 9 december a.s. om 19.30 uur, wil de commissie VVW Schelde 2.0 graag de leden informeren over de resultaten van de afgenomen enquêtes en het door hen opgestelde eindrapport.
Het betreft een informatieavond en geen ALV. Er worden geen besluiten genomen.
Van te voren zullen via dit kanaal stukken aan de leden ter beschikking worden gesteld.
Voorlopig is de locatie ons clubhuis De Klip.
Ieder is hierbij van harte uitgenodigd.

In april van dit jaar heeft de commissie VVW Schelde 2.0 gemeld de laatste hand te leggen aan de leden- en passantenenquête.
Inmiddels is het zomerseizoen voorbij en zijn beide onderzoeken uitgezet, afgerond en zijn de resultaten op een rij gezet. Dat was met elkaar nog een hele klus, maar de commissie is tevreden met het consistente beeld dat is ontstaan met hele concrete en bruikbare suggesties.

De commissie heeft mede aan de hand van de resultaten van de afgenomen enquêtes conclusies en aanbevelingen voor het bestuur geformuleerd. Deze zijn toegevoegd aan de aanbevelingen die al in de tussenrapportage van december 2018 zijn opgenomen.

De resultaten uit de dialoogavond van februari 2018 zijn niet alleen in de rapportage verwerkt, maar hebben ook bijgedragen aan het ontwerp van de enquêtes.
Na het informeren van de leden en het aanbieden van het eindrapport aan het bestuur, zit het werk van de commissie er op en is het aan de leden en het bestuur om aan het werk van de commissie een vervolg te geven.

De commissie hoopt velen van u op 9 december te mogen begroeten.

Met groet namens de commissie VVW Schelde 2.0.
Rony Grooten, voorzitter