VVW Schelde 2.0 EINDRAPPORTAGE

Samenvatting van de enquêtes voor leden en passanten in het seizoen 2019,

aanvullende zaken zoals exploitatie clubhuis en model risicoanalyse, conclusies en aanbevelingen 

1.Algemeen

Van het totale aantal van 160 leden hebben 44 de enquête ingevuld. Dat is 28%. Er zijn 80 ligplaatshouders, daarvan hebben 34 meegedaan. Dat is 43%. Van de ongeveer 1000 passanten hebben 50 op de enquête gereageerd. Dat is 5%.

De commissie ervaart het als teleurstellend dat er zo weinig leden de enquête nebben ingevuld. Ook het aantal passanten dat mee heeft gedaan had de commissie graag groter gezien. Bij minder dan 33% respons worden de resultaten minder betrouwbaar geacht.

2. Haven

Ruim meer dan de helft van de ligplaatshouders heeft een zeilboot in de haven, een kwart is motorboten en minder dan een kwart visboten; respectievelijk 59, 26 en 15%. Verreweg de meeste passanten komen met een zeilboot, 86% en geen enkele visser. Gemiddeld verblijven leden met of zonder boot 3 maanden per jaar in de haven en gemiddeld zijn leden 2 maanden per jaar uit de haven.  De leden-respondenten brengen 19 kinderen mee, de passanten 14. De meest significante leeftijdsgroep van deze kinderen is 11 jaar en ouder. Passanten brengen weinig kinderen mee en zijn meestal met 2 a 3 volwassenen. 

De gemiddelde lengte van de bezoekende boten is 10,10 m. 8 van 45 boten zijn > 10 meter (10,5-15 m). Het valt op dat buitenlandse boten bijna altijd groter dan 10,50 m zijn.

Twee derde (66%) van de passanten is vaker in onze haven geweest en praktisch ieder bezoeker is van plan een keer terug te komen (96%). Zij beoordelen onze haven gemiddeld met een 8,1; 2% geeft een onvoldoende.

3. Dienstverlening en omgang (met leden en passanten)

De leden beoordelen de dienstdoende havenmeesters gemiddeld met een 7,6, de passanten met een 8,8. Voor beide groepen geldt dat 6-7% vindt dat er verbeteringen mogelijk zijn.

De leden zijn gemiddeld tevreden met de onderlinge omgang en met de omgang met passanten. Beide wordt beoordeeld met een 8 met gemiddeld minder dan 5% ontevredenheid.

Inmiddels zijn er ontwikkelingen inzake de Dokhaven en eventuele exploitatiemogelijkheid voor onze vereniging. In de extra ALV van 4 november jl. heeft het bestuur van de leden mandaat ontvangen om hierover met de gemeente Vlissingen te onderhandelen.

De commissie wil de suggestie van het installeren van een automaat of een betaal-App hieraan toevoegen. Een fenomeen dat in het buitenland al vaker wordt toegepast (https://gomarina.com).

4.Voorzieningen

Als je uitgaat van een 8 als tevredenheidsnorm, dan zijn alleen de leden volledig tevreden over de fietsenstalling. Op alle andere bevraagde items scoren zowel de leden als de passanten lager dan een 8,0. Het minst tevreden zijn zowel de leden als de passanten over de staat van het sanitair en over de parkeergelegenheid (of eigenlijk de niet-parkeergelegenheid). Gemiddeld zijn de leden en de passanten het met elkaar eens, namelijk een 7,3 over alle items. Hier is ruimte voor verbetering.

5. Clubhuis

Een goed lopende restaurantvoorziening vinden leden wel belangrijk, maar niet met stip (7,3). Meer mensen vinden het van belang dat het clubhuis ook voor externen wordt opengesteld (7,9). Veranderingen aan de hellingafscheiding valt onder de leden-respondenten niet onder de prioriteiten (6,3, waarvan zelfs 24% lager dan 6,0).

In de zomer maakt bijna driekwart van de passanten (72%) van het restaurant gebruik, zeg maar ruim 1x per bezoek in de avond. Passanten geven met een 7,2 het belang van een restaurant in de haven aan, waarvan 17% het onbelangrijk acht. In de zomerperiode maken onze respondent-leden 463 bezoeken aan het restaurant. Gemiddeld 12 bezoeken, dat betekent in drie maanden elk weekend een keer en dat een klein deel van de leden er heel vaak komt, zeg vaker dan 20 of 30 keer gedurende deze drie zomermaanden. Het accent van de leden ligt op een bezoek in de middag (74,3%) in de zomer en in de winter in de ochtend (58,6%). 

Leden beoordelen de prijs/kwaliteit verhouding van het restaurant gemiddeld met een 6,2 en passanten met een 7,1. Het belang van een restaurantvoorziening in de winterperiode voor leden wordt met een 4,9 weergegeven, dat betekent dat gemiddeld er weinig belang aan wordt gehecht en voor een klein aantal leden dit wel belangrijk is.

In de commissie is uitgebreid gesproken over de exploitatie van het clubhuis. Zij is van mening dat het goed zou zijn dat het bestuur een werkgroep “exploitatie clubhuis” van leden benoemd om gezamenlijk met de beheerder uitvoering te geven aan de exploitatie, opdat het clubhuis een aantrekkelijke, uitnodigende en toegankelijke omgeving wordt, waar zowel leden als passanten graag komen.

6. Beoordeling VVW Schelde

Uit het radardiagram komt naar voren dat voor leden met name het vaargebied van doorslaggevende aard is en niet per se de sfeer zoals je toch vaker hoort. Passanten lijken minder tevreden over de prijs van de ligplaats dan de leden. Passanten lijken weldegelijk ook af te komen op de vriendelijke verenigingshaven.

Voor leden is het feit dat de haven dicht bij de woonplaats is het meest doorslaggevend. Het wordt beoordeeld met een 8,7.

We hebben gevraagd of het (hoge) entreegeld als een drempel is ervaren om lid te worden, 60% zegt dat dit zeker niet het geval is. De commissie heeft verzuimd te vragen voor hoeveel leden dit recentelijk aan de orde was. Daarom is het resultaat van dit gegeven waarschijnlijk mindervalide.

Zowel leden als passanten ervaren de haven niet erg als “kindvriendelijk”. Leden beoordelen dit met een 6,7 en passanten met een 6,3.

Passanten ervaren weinig recreatiemogelijkheden vanuit onze haven. Het radardiagram toont dat dit item niet aan onze leden is gevraagd.

7. Jeugdzeilen en vervolgzeilen

Leden vinden het jeugdzeilen wel degelijk een toegevoegde waarde voor de vereniging hebben (7,7), maar het beschikbaar stellen, aanschaffen of verhuren wordt opvallend genoeg niet als voorwaarde voor verduurzaming gezien, respectievelijk 6,2; 5,2; 5,5, terwijl 72,5% van de respondent-leden het belangrijk vindt om aanvullende activiteiten aan de haven toe te voegen.

8. Samenwerking met anderen

Leden vinden het voornamelijk zinvol om de samenwerking met andere verenigingen aan te gaan (7,5). De meest omarmde  concrete suggestie van de commissie is het verhuren van fietsen voor de havenbezoeker (6,9). Plaatsmaken voor campers (5,1) en boodschappenservice (6,0) organiseren vindt weinig weerklank.

9. Leefbaarheid

Leden vinden het eventueel toewijzen van een andere ligplaats voor niet-varende schepen een goed idee (60% met 20% geen mening). Er mogen ook onder voorwaarden commerciële schepen in de haven worden toegelaten (52,5% met 12,5% geen mening). Het beleid op niet-onderhouden boten is voor de respondenten voldoende (52,5), maar met 25% geen mening lijkt de conclusie dat dit beleid niet bij iedereen bekend is gerechtvaardigd alvorens hier een finaal oordeel over te kunnen hebben.

10. Communicatie

De respondenten zijn zeer tevreden over de digitale nieuwsbrief en de website van de vereniging. Een meerderheid vindt het wenselijk dat het bestuur vaker naar de leden terugkoppelt (25% “nee”).

11. Financiën 

Iets minder dan de helft van de respondenten vindt de verhouding tussen passanten-inkomsten en kosten oké en het andere deel niet of nog niet. Dit is wat we vaker bij de afgelopen bijeenkomsten zien. Het lijkt dan zaak dat het bestuur bij wijziging van financieel beleid aan de hand van een investeringsplan dit de leden voorlegt. Voor de mensen die niets zien in verandering in het financiële beleid is het van belang zich te realiseren dat zij op dit moment niet de meerderheid lijken te vormen en derhalve ook open dienen te staan voor toekomstgerichte voorstellen van het bestuur.

De commissie heeft zich gebogen over de vraag van verkrijgen van draagvlak voor eventuele aanpassing van tarieven voor de leden. 

De commissie heeft een “Model: Kosten-Baten en Analyse” opgesteld dat door het bestuur gebruikt kan worden om met een groep leden een gedragen inschatting te maken van bijvoorbeeld het toekomstig aantal te verwachten passanten. Het resultaat hiervan kan als fundament dienen voor een gekozen financieel beleid dat de leden wordt voorgelegd. De commissie heeft bij wijze van proef dit model toegepast en komt op basis van dit model en de actualiteit d.d. oktober 2019 tot de inschatting dat de kans op toekomstige afname van het aantal passanten groter is dan 50%.

12. Beleid op niet onderhouden en niet-varende boten

Binnen de commissie is besproken of je het varen moet stimuleren door ligplaatshouders dit verplicht op te leggen of financieel moet stimuleren minimaal een aantal dagen per jaar de haven te verlaten om daarmee het aantal passantenligplaatsen in de haven te vergroten. De commissie is geen voorstander om een dergelijke regeling in te voeren. De commissie meent dat er doorgaans voldoende ligplaatsen voor passanten zijn.

Wel adviseert de commissie het bestuur om een regeling op te nemen in een nader te formuleren beleid om boten die niet of nauwelijks varen én meestal ook nog slecht onderhouden zijn te dwingen om een keuze te maken of onderhouden én varen of de haven verlaten. 

Er doet zich ook het fenomeen voor dat leden een “oude boot in een box onbetaald parkeren” met het doel later met een andere boot aanspraak op deze box te maken. De commissie vindt dat onwenselijk en vindt dat niet reëel. Wat wel zou kunnen dat leden voor een box regulier betalen en er later een andere boot in leggen. Dat is consequent naar de andere leden van de vereniging. 

Het advies van de commissie aan het bestuur is om beide punten in beleid om te zetten en dit via het huishoudelijk reglement te regelen.

13. Aanbevelingen en conclusies:

Samenvattende aanbevelingen & conclusies n.a.v. de tussenrapportage d.d. dec 2018:

 1. Missie, visie en Strategie
 2. Aanpassen van het systeem van werkplicht
 3. Verhogen liggeldtarieven
 4. Vaar-/lig-beleid en onderhoud schepen
 5. Statuten Schelde 2.0
 6. Beheer clubhuis
 7. Stip op de horizon: investeringsplan

Aanvullende aanbevelingen & conclusies n.a.v. het onderzoek onder leden en passanten 2019:

 1. Haven
  1. Creëer enkele 13-15 m boxen
 2. Voorzieningen
  1. Plaats glijstangen met ringen aan meerpalen en kikkers op de steigers
  2. Verbeter elektra op steigers en maak muntvrij
  3. Verbeter waterdruk op steigers
  4. Moderniseer sanitair
  5. Denk na over extra parkeergelegenheid
 3. Clubhuis en exploitatie
  1. Verbeter exploitatie of besteedt het uit
  2. Moderniseer het clubhuis
  3. Benoem een werkgroep “Exploitatie Clubhuis”
 4. Kindvriendelijkheid
  1. Moderniseer speeltuin
  2. Plaats spelattributen zoals bijvoorbeeld een TT-tafel en/of voetbalspel
 5. Dienstverlening en omgang
  1. Maak leden bewust van belang van gastvrije attitude naar gasten en jongere/nieuwe leden: “Schelde, dat zijn WIJ (=Allen!)”
  2. Vergroot uitnodigende gezellige permanente activiteit in de zomerperiode
  3. Jeugdzeilen en andere toevoegingen
  4. Ga door en versterk het jeugdzeilen
  5. Schaf één of meerdere open kielbootjes aan voor “vervolgzeilen”
  6. Versterk samenwerking met anderen
  7. Maak fietshuur/-lenen mogelijk
 6. Communicatie en leefbaarheid
  1. Bestuur zoek vaker de dialoog met leden
  2. Bestuur maak gebruik van kleine werkgroepen om mee te denken en bevindingen daarna met alle leden communiceren
  3. Versterk de PR en sluit aan bij bestaande (zomer) activiteiten
  4. Creëer passanten-arrangementen
 7. Financiën
  1. Maak gebruik van een Model: Kosten-Baten en Analyse om met een groep leden een inschatting van risico’s te maken, ter vergroting van draagvlak onder de leden. Gebruik dit als fundament voor financieel beleid.

14. Tot slot

De commissie dankt het bestuur en de leden voor het vertrouwen om te mogen stoeien met plannen en suggesties voor de toekomst.

De commissie is twee jaar flink aan het werk gegaan in verschillende samenstelling. Door persoonlijke keuzes of omstandigheden is de commissie met een andere samenstelling geeindig dan ze is begonnen, maar ze heeft niet met minder elan getracht de naar de mening van de commissie belangrijkste uitdagingen op een toegankelijke wijze te benoemen aangevuld met de nodige concrete suggesties.

De commissie heeft een tussenrapport geschreven, een dialoogavond voor leden georganiseerd en een onderzoek onder leden en passanten gehouden. De resultaten hiervan zijn in bovenstaande eindrapportage verwoord.

Nu is het moment aangebroken dat de commissie VVW Schelde 2.0 zijn werkzaamheden afrond en zichzelf opheft. De rapportages en aanbevelingen bieden naar de mening van de commissie voldoende aanknopingspunten voor de toekomst; het echte werk kan beginnen!

De commissie heeft begrip dat het bestuur op een aantal dossiers hulp van de leden nodig heeft, niet alleen om een mogelijk mandaat te verkrijgen, maar veeleer om te helpen bij het formuleren van constructief beleid. Het instellen van een werkgroep of meerdere werkgroepen op belangrijke thema’s is één van de belangrijke aanbevelingen.

Vlissingen, 29 november 2018

Namens de commissie VVW Schelde 2.0 

Niels Janse, Ferry Kramer, Jan Mastenbroek jr., John Meijer, Joop Verstraeten, Karin Vodegel &

Rony Grooten, voorzitter