Herbenoeming bestuursleden

De Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 11 maart 2020 was gepland kon vanwege de Corona-maatregelen helaas geen doorgang vinden en is daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. Alle leden hadden voor deze vergadering destijds een uitnodiging met agenda en toelichting ontvangen. Eén van de agendapunten voor deze ALV betrof het aftreden en (her)verkiezen van bestuursleden.

Graag vragen we als bestuur je aandacht voor het punt ‘Bestuursleden’. Vervroegd aftredend wegens persoonlijke omstandigheden en niet herkiesbaar is Rob Besse.

Sal Cracau (voorzitter) en John Meijer (secretaris/havencommissaris) zijn aftredend na hun termijn van 3 jaar en wel herkiesbaar. Er zijn voor de ALV van maart 2020 geen voordrachten voor tegenkandidaten aangemeld en het bestuur stelde in de uitnodiging mede daarom voor om zowel Sal als John te herbenoemen.

Omdat de (her)benoeming van bestuursleden nu eenmaal de instemming van de ALV vraagt (artikel 11 van de statuten) voldoen we momenteel niet helemaal aan onze eigen statuten.

Omdat de vereniging door moet gaan en er bestuurlijke en rechtsgeldige beslissingen genomen moeten worden stelt het bestuur voor om in afwijking van het gestelde in artikel 11 lid 1 de (her)benoeming te laten plaatsvinden door een digitale stemming te houden. Leden die niet over een digitale toegang beschikken krijgen e.e.a. per post toegezonden.

Je kunt je je keuze voor de herbenoemingen maken door de onderstaande button

Herbenoeming
Sal Cracau / voorzitter *
John Meijer / secretaris-havencommissaris *