notulen ALV 13-03-2019

NOTULEN ALV 2019

 1. Opening en mededelingen voorzitter 

-Bericht van verhindering is ontvangen 

-In het verenigingsjaar is ons Henk van de Vaart ontvallen.

-De voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis

 1. Ingekomen stukken. 

geen

3. Bespreking notulen van de ALV  14 maart 2018  

De voorzitter vraagt de vergadering om opmerkingen over de notulen van de algemene ledenvergadering van 2018. Er zijn geen opmerkingen. Daarmee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de Secretaris/notulist. 

4. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 

Doel: 

 • Inzicht geven in de geldstromen 
 • Wat komt er binnen en wat gaat er uit 
 • En wat houden we over 
 • En wat doen we daar mee 
 • Het officiële rapport met exacte bedragen ligt hier op tafel ter inzage 

Resultaat 2018: 

            Begroot    realisatie 
Opbrengsten     € 95.425,00
€ 134.515,36
Uitgaven     € 68.550,00
€ 108.048,92————-      —————— 
Resultaat       € 26.875,00
€ 26.466,44

5. Verslag kascommissie 

Leden van de kascommissie zijn Ben Kemper en Bert Beerman, reserve Ronald de Hullu.

De leden van de kascie. hebben de boeken besproken en gecontroleerd. De kascie stelt vast dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en stelt voor het bestuur te dechargeren. De vergadering bekrachtigd dit d.m.v. applaus. 

Bert Beertman merkt nog op dat zijns inziens de club te conventioneel zich opstelt en te veel als bank optreedt en te veel spaart

6. Benoeming nieuw lid kascontrole-commissie 

Bert Beertman en Ronald de Hullu vormen de kascommissie op 13 maart 2020 

● Reserve lid Dick Leer

 1. Aftreden en kiezen bestuursleden  

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: 

– 1ste penningmeester Dick Altena. 

– Havenmeester Rob Besse

Dick en Rob worden bij acclamatie herkozen. 

    Aftredend  en niet herkiesbaar:

    -Havenmeester Co de Lange 

Het bestuur stelt als kandidaten voor Lisa Bruinsma en Kees Groeneweg. Beiden worden bij acclamatie gekozen als bestuurslid. 

 1. Koffie pauze 
 2. Verslag havencommissaris 

De havencommissie heeft met het afgelopen jaar wederom een druk jaar achter de rug.

De proef met het vrijgeven van de walstroom voor leden en passanten gedurende het zomerseizoen is in onze optiek geslaagd en hieraan willen wij een vervolg geven. Daartoe zullen wij verder gaan met het ombouwen van de resterende E-kasten. 

Het jaar 2019 was ook het 2e jaar van de blauwe vlag en ook dat betekende extra inzet t.a.v. diverse zaken.

In het zomerseizoen is weer door een aantal leden gewerkt als havenmeester. De ervaringen blijven zeer positief, alhoewel we toch streven naar een niet te grote groep havenmeesters om zo ook bijv. het aantal werkoverdrachten te verminderen .

Na de zomer heeft de havencommissie weer een inventarisatie rondgang gehouden en een werklijst opgesteld voor de winterwerkzaamheden. Het was weer omvangrijke lijst, naast de standaard onderhoudswerkzaamheden noem ik een aantal hoofdzaken;

 • er zijn een paar boxen veranderd aan het begin van de haven
 • de oude verlichting op de steigers is vervangen door nieuwe led armaturen
 • het camerasysteem is afgerond
 • er zijn wederom een aantal elektra kasten omgebouwd

Resumé; een grote lijst die toch weer nagenoeg weggewerkt is door de grote opkomst van werkende leden.

Ook zijn weer, de gebruikelijke  twee toolbox meetings gehouden.

De catering tijdens de winterwerkzaamheden was ook dit jaar weer prima geregeld, en we konden genieten van afwisselend vis-, soep- en broodmaaltijden op deskundige wijze verzorgd door René en Doede, met meestal hulp van anderen natuurlijk.

10. Verslag Cie 2.0

zie het verslag zoals gepubliceerd op de web-site

11. Beleid bestuur

.-Ans Besse draagt haar taak vanuit de Lief-en-leed pot over aan Jannie Nieboer.

-29 juni vieren we ons jubileum

-Rutger Lonkin, Robert-Jan Hanemeijer en Hans Robbers verzorgen komend seizoen weer het jeugdzeilen.

12. Rondvraag en sluiting

-Pieter Keus: Werkplicht en registrat, blijft dit zo? Antw. Ja

-Nico (Weezepoel?) heeft wat vragen over de prijzen van consumpties in de Klip

Dank aan ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan onze haven en vereniging! Dank aan een club ‘die-hards’ die ongelooflijk veel werk verzetten en hebben verzet! Dank aan Giovanni!  

Commissies: 

   Wedstrijdcommissie  

   Duo-tochtcommissie 

   Instructeurs jeugdzeilen 

   U…winterwerkers en zij die het allemaal mogelijk maken    Allemaal heel hartelijk bedankt 

De voorzitter sluit de vergadering door de aanwezigen te bedanken voor hun inbreng door ze namens de club een drankje aan te bieden.  

Vastgesteld 13 maart 2020 

Voorzitter      Secretaris, 

Sal Cracau      Arie de Groot