Algemene ledenvergadering VVW "Schelde"  8 maart 2017

Agenda

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stuk(ken)

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering

Betreft: ledenvergadering van 2 mrt 2016

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting

Tevens Investeringen en BTW.

Het financiële jaarverslag van de penningmeester ligt op zaterdag 25 februari ter inzage in het clubhuis.

De penningmeesters zullen van 10.00 tot 10.30 aanwezig zijn t.b.v. de leden van de kascommissie en van 10.30 tot 11.00 uur t.b.v. de overige leden.

5. Verslag van de kascommissie

Leden kascommissie:  Willem van Ouwerkerk en Hank Perree

Reserve:

Aftredend: Willem van Ouwerkerk

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7. Aftreden en kiezen van bestuursleden

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:

  • 2de secretaris Arie de Groot 

Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:

  • 2de penningmeester Peter Buse
 • Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar:
 • Voorzitter Siewert Bijlsma
  • Volgens artikel 13 van de Statuten wordt de voorzitter door de ALV in functie gekozen.

Het bestuur stelt als kandidaat voor Sal Cracau. Overige kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur volgens artikel 11 lid 2 van de statuten.

Het aantal stemgerechtigde leden 151.

Ter kennisneming het schema van aftredend van zittende bestuursleden:

2018: 1ste penningmeester en havencommissaris

2019: 1e secretaris en havenmeester

2020: voorzitter, 2de secretaris, 2de penningmeester

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

10. Bespreking beleid bestuur 

11. Rondvraag en sluiting

1.  Opening en mededelingen voorzitter

Bericht van verhindering: 

Bert Beerman,  Ferry Kramer, Rinus de Nooijer,  Joop Verstraeten, Tom Kocken,  Machiel Arnold, Hans Robbers, Klem van Duin, Stefan Luitwieler, Adrie Bosschaart.

In het verenigingsjaar zijn ons ontvallen: 

Cees vd Gruiter 

Gerard Adam 

Fas de Winter 

Joop Ham 

De voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis.

VVW Schelde

Leden in 2017, totaal 166 leden, 3 nieuwe leden en er staan 39 leden op de wachtlijst.

Voor de Vereniging staan een aantal open zaken voor de komende tijd:

 • Gemeente Vlissingen
 • Haven
 • Terrein

Gemeente

Onderzoek naar explosieven heeft ons ruim € 9500,- gekost, Gemeente heeft van de kosten die ze voor explosievenonderzoek gemaakt heeft 70% subsidie gevraagd aan Binnenlandse zaken. Wij hebben gevraagd waar wij 70% van die kosten kunnen terugvragen.

Haven

De nieuwe passantensteiger ligt op zijn plek we zijn bezig met de afwerking van water en elektra. We rekenen op alles operationeel voor het seizoen. Dan willen we het komend seizoen bekijken wat de status van de middensteiger is, of we er voorlopig nog mee door kunnen of dat deze ook vervangen moet worden. Ook de boxpalen worden gecontroleerd er zijn palen die op de windwaterlijn “dunner” zijn en die komend najaar misschien vervangen dienen te worden.

Terrein

De grond van het bestaande talud wordt dit voorjaar in opdracht van de Gemeente afgegraven en hier wordt nieuwe klei op aangebracht en ingezaaid. Ook uit eigen onderzoek bleek dat de grond niet is vervuild, maar dat de klei geen zuurstof bevat waardoor er niets op kan groeien.

Gebouwen

De zonnepanelen doen het goed afgelopen jaar hebben de panelen 11000 Kwatt opgeleverd een besparing van ruim € 2000,-. Mede op grond daarvan hebben we besloten om ook zonnepanelen en zonneboilers te plaatsen op het clubhuis. Een investering waar Dick zo dadelijk wat meer over zal vertellen.

Het bestuur heeft de beheerders toestemming gegeven om tot eind mei de bridgeclub op maandagavond te accommoderen. 

2. Ingekomen stukken.

geen

3. Bespreking notulen van de ALV  2 maart 2016 

De vicevoorzitter vraagt de vergadering om opmerkingen over de notulen van de algemene ledenvergadering van 2016. Er zijn geen opmerkingen. Daarmee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de Secretaris/notulist.

4. Jaarrekening 2016 en begroting 2017 

 • Jaarrekening 2016 &
 • Begroting 2017

Doel:

 • Inzicht geven in de geldstromen
 • Wat komt er binnen en wat gaat er uit
 • En wat houden we over
 • En wat doen we daar mee
 • Het officiële rapport met exacte bedragen ligt hier op tafel ter inzage

Resultaat 2016

  Begrootrealisatie

 • Opbrengsten
 • Uitgaven   

--------   --------

 • Resultaat   

Bij de bijzondere ledenvergadering van 2 februari is de begroting voor de nieuwe steigers aan de orde geweest en goedgekeurd. Het bedrag wordt in fases uitgegeven. Fase 1 de nieuwe drijvende steiger bij de “damwand” is verleden jaar gerealiseerd. Fase 2 moest gerealiseerd zijn voor eind 2018, het is dit jaar al aangepakt, dat is omdat de Deurloo belangstelling had voor onze oude steigers, als we deze hadden moeten laten afvoeren had ons dat € 7000,- gekost. Dit jaar gaan we investeren in zonnepanelen en zonneboilers.

5. Verslag kascommissie

Leden van de kascommissie zijn  Willem van Ouwerkerk en reservelid Hank Perree. Hank heeft verslag uitgebracht. De leden van de kascie. hebben de boeken besproken en gecontroleerd. De kascie stelt vast dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en stelt voor het bestuur te dechargeren. De vergadering bekrachtigd dit d.m.v. applaus.

6. Benoeming nieuw lid kascontrole-commissie

Willem Ouwerkerk en Hank Perree vormen de kascommissie op 28 februari 2018

 • Reserve lid = Jaap Schot

7. Aftreden en kiezen bestuursleden

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar in de functie 2de secretaris Arie de Groot. Er zijn geen tegen kandidaten. Arie wordt herkozen als secretaris. 

Aftredend en niet herkiesbaar in de functie van  2de penningmeester Peter Busé. Er zijn geen kandidaten voor deze functie.

De inhoudelijke functie van 2de penningmeester (achtervang voor de 1ste penningmeester) als administrateur en boekhouder is ingevuld doordat we bureau Pekaar en Partners hebben ingehuurd. Ze zijn vertrouwd met ons boekhoudkundig systeem en kunnen doordat het buro kennis van zaken heeft invallen wanneer de 1ste penningmeester dat nodig acht. Uiteraard moeten we er voor blijven zorgen dat rekeningen en betalingen op een goede manier bij deze accountant terecht komen maar als dat gebeurd is onze boekhoudkundige continuïteit gewaarborgd.

Peter Buse wil graag door als lid van de technische commissie en zal zich daarbinnen vooral op zijn specialiteit, Electro zaken, richten.

Aftredend en niet herkiesbaar in de functie van voorzitter  is Siewert Bijlsma.

Het bestuur heeft een opvolger voor de functie van voorzitter gevonden, Sal Cracau stelt zich beschikbaar als voorzitter. Er zijn geen tegen kandidaten.

De voorzitter vraagt de vergadering of deze akkoord gaat met de voorgestelde benoeming daar de functie van VZ  door de ALV gekozen dient te worden. De ALV gaat hiermee akkoord.

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

De havencommissie heeft het afgelopen jaar regelmatig de lopende zaken op de haven besproken en waar nodig tussentijds actie genomen.

Rode draad bij de uit te voeren werkzaamheden was de vervanging van het vaste deel van de steiger langs het stalen damwand omdat de gemeente hier toch ook maar kunststof damwand wilde laten plaatsen met als gevolg dat wij voor het seizoen de inrichting van onze haven moesten aanpassen.

We zijn begonnen met het trekken van dertien palen, van vijf kleinere dwarsboxen en de grote schuine boxen, met een nieuwe zestons pullift lukte dat prima, maar aan het einde van de werkdag wisten de werkers wel wat ze gedaan hadden. Een aantal palen zijn tijdelijk tegen steiger naast box 67 gezet en de rest tegen het stalen damwand en later door de aannemer op de wal gelegd.

De palen voor de nieuwe drijvende steiger langs de wal zijn door de aannemer gezet en wij hebben zelf nadat het explosieven onderzoek was uitgevoerd, de zes palen voor zeven nieuwe boxen en afgezien van een technisch probleempje met de heibok is dit voorspoedig gegaan. Inter Boat marina’s heeft de nieuwe steigers afgeleverd en gemonteerd waarna ze in eigen beheer zijn voorzien van installaties, elektra, verlichting en water, op tijd voor het seizoen gereed en tijdens het seizoen volop complimenten van passanten dat e.e.a.er piekfijn uit ziet.

In het zomerseizoen is weer door een aantal leden gewerkt als havenmeester. De ervaringen blijven positief naar aanleiding van suggesties uit het vorige seizoen zijn een aantal zaken aangepast o.a. de boxnummering en een goede platte grond van de havenindeling op een whiteboard om in een oogopslag te zien wat er aan ligplaatsen vrij is.

In overleg en naar aanleiding van een veiligheidsrondgang  heeft de havencommissie weer een werklijst opgesteld en op zaterdag 22 oktober zijn we begonnen, mede in verband met de op hande zijnde vervanging van de passanten steigeren het daarbij behorende werk is besloten het najaarswerk te beperken tot het hoog nodige,zo zijn enkel wat slechte steigerplanken vervangen en moet een deel van de noordsteiger nog gedaan worden. De passantensteiger is door leden ontmanteld en later weggehaald door de Deurlo.

Doordat we een groot deel van de inrichting van de haven recent hebben vervangen, de drijvende steiger duurzaam is, het kunststof damwand onderhoudsvrij en het hele jaar door het groen wordt bij gehouden neemt de totale hoeveelheid werk in het najaar te doen af. Verder blijft er werk over dat bepaalde vaardigheden vereist, elektrisch, installatie  techniek enz.

De opkomst is doordat veel mensen ander werk doen, havenmeester of bardienst en dit jaar natuurlijk ook de nieuwe steiger, lager dan vroeger en dat is ook niet erg want er is minder werk.

Na zes zaterdagen was het werk grotendeels uitgevoerd en de opkomst terug gelopen tot een paar mensen dus zijn we gestopt met regulier najaarswerk. Enkele mensen hebben zelfstandig nog wat klussen afgewerkt.

Er zijn weer twee toolboxmeetings gehouden, de tweede met een paar mensen maar toch.

De catering was ook dit jaar weer prima geregeld en we konden genieten van afwisselend vis en soepmaaltijden met als hoogtepunt gerookte poon en geep, op deskundige wijze klaargemaakt door vader en zoon Messing en Giovanni als oplettende leerling.

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet en graag bij volgende gelegenheid weer van de partij.

Namens de havencommissie: Ko de Lange, Peter de Visser,John Meijer en Rob Besse.

10. Bespreking beleid bestuur

De watersport zoals wij die kennen krimpt. Dit wordt bevestigd door rapporten van de ANWB en het KNWV. Het bestuur vraagt de leden actief mee te denken naar mogelijkheden om een actieve levendige vereniging te blijven.

Het bestuur wil een aanvraag doen voor het verkrijgen van een blauwe vlag. Op de haven wordt het milieu serieus genomen en ook is er veel aandacht aan de veiligheid besteed.

Doede is afgelopen winter weer actief geweest in de EK, trommelen, bierproeven, wijnproeven en samen met Roos en Paula was ook het afgelopen jaar weer steun en toeverlaat voor Bar- en keukendiensten.  Doede, Roos en Paula worden bedankt voor hun inzet.

Dit seizoen staat er een openingstocht met wedstrijd naar Cadzand gepland en op 10 juni de verjaardag van onze vereniging een zeilwedstrijd, vaartocht langs de boulevard en een BBQ op de haven.

Ook dit jaar naast de Duotocht ook een solotocht en een Duotocht light in het weekend.

Sal, Willem, Karia en de vele “volgers” die thuis m.b.v. track en trace de gevaren trajecten controleren, worden bedankt voor hun inzet. 

Verder bedankt het bestuur iedereen die een bijdrage aan de verenging heeft geleverd, met name: 

Havencie: Peter de Visser 

Voor milieu,helling en haven : Adrie Bosschaart

Voor haven en tuin: Giovanni Sala

Voor de aandacht en het bloemetje: Ans Besse

Instructeurs van het jeugdzeilen

Website:  Dick Altena

Het bestuur stelt voor om Siewert Bijlsma vanwege zijn inzet te benoemen tot ere lid. De vergadering gaat met acclamatie accoord.

11. Rondvraag en sluiting

Henk Scheurs:

Kunnen we geen bok overnemen als service voor de leden?

Nee, hier willen we als vereniging geen verantwoordelijkheid over nemen.

Thijs Bongertman:

Kunnen we bloembakken op het talud plaatsen?

Bestuur gat dit bespreken met Giovanni, maar we zijn ook gebonden aan eisen van de gemeente.

Jan Mastenbroek jr.

Hoe veel jaren staan leden momenteel ongeveer op de wachtlijst?

Dit is moeilijk te zeggen. Dat hangt ook van de grootte van het schip af. Gemiddelde tijd is wel korter geworden en geen 10 jaar meer.

Wat is het platform om mee te denken met betrekking tot innovatie?

Benader de bestuurders. Misschien gaan we dit najaar een brainstormsessie organiseren.

Dick van de Waay:

Is van het O.C.C. en kan, als bestuur dit op prijs stelt, optreden als contactpersoon en informatie doorgeven.

Marian Leer:

Wordt het meubilair vervangen?

Nee, alleen zijn er op verzoek van de beheerders wat statafels en barkrukken gekomen.

Sluiting door voorzitter Siewert Bijlsma

“Beste leden dan is nu het moment waarop ik de voorzittershamer doorgeef aan Sal, maar niet zonder al mijn medebestuurders hartelijk te danken voor de samenwerking de afgelopen jaren, want besturen doe je niet alleen.

Een speciaal woord van dank van mij is voor Dick, natuurlijk degene die als medebestuurslid in het DB degene was waar je bijna dagelijks mee afstemde, maar ook de financiële man, de man achter de website de man achter de berichtgeving. Ik ga het bestuur verlaten en zal dat ook zeker gaan missen, ik heb het met plezier en naar eer en geweten gedaan. Ik verlaat een Vereniging die er ondanks de grote investeringen financieel en materieel gezond voorstaat."

Vastgesteld 1 maart 2018

Voorzitter Penningmeester,

Siewert Bijlsma Dick Altena