Algemene ledenvergadering VVW “Schelde”  14 maart 2018

Agenda

1. Opening en mededelingen voorzitter

2. Ingekomen stuk(ken)

3. Bespreking notulen van de algemene ledenvergadering

    Betreft: ledenvergadering van 8 mrt 2017

4. Jaarverslag penningmeester en vaststelling begroting

Het financiële jaarverslag van de penningmeester ligt op zaterdag 10 maart ter inzage in het clubhuis.

5. Verslag van de kascommissie

Leden kascommissie:  Willem van Ouwerkerk en Hank Perree

Reserve: Jaap Schot

Aftredend: Willem van Ouwerkerk

6. Benoeming nieuw lid voor de kascontrole-commissie

7. Aftreden en kiezen van bestuursleden

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:

  • 1ste penningmeester Dick Altena 
  • Havencommissaris Rob Besse 

Aftredend  en niet herkiesbaar:

  • Havenmeester Co de Lange
  • Vacature: 2de penningmeester

Het bestuur stelt als kandidaat voor Peter de Visser. Overige kandidaten kunnen zich kenbaar maken bij het bestuur volgens artikel 11 lid 2 van de statuten.

Ter kennisneming het schema van aftredend van zittende bestuursleden:

2019: 1e secretaris en havenmeester

2020: voorzitter, 2de secretaris, 2de penningmeester

2021: 1ste penningmeester en havencommissaris

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

10. Voorstel bestuur: Verhoging liggeld en contributie

11. Voorstel bestuur electriciteitsvoorziening op de steiger (walstroom gebruik)

11. Bespreking beleid bestuur

12. Rondvraag en sluiting

1.  Opening en mededelingen voorzitter

Bericht van verhindering is ontvangen van: Maarten Messing,,Diet Schipper, Eric Maas, Frans Schrijnenmakers, Jasper Taal, Jaap Schot, Jan Mastenbroek, Thijs Bongertman, Siewert Bijlsma.

In het verenigingsjaar is ons ontvallen: 

         Paula van Eenennaam 

De voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis.

2. Ingekomen stukken.

Geen.

3. Bespreking notulen van de ALV  2 maart 2017 

De voorzitter vraagt de vergadering om opmerkingen over de notulen van de algemene ledenvergadering van 2017. Er zijn geen opmerkingen. Daarmee zijn de notulen goedgekeurd, met dank aan de Secretaris/notulist.

4. Jaarrekening 2017 en begroting 2018

Doel:

 • Inzicht geven in de geldstromen
 • Wat komt er binnen en wat gaat er uit
 • En wat houden we over
 • En wat doen we daar mee
 • Het officiële rapport met exacte bedragen ligt hier op tafel ter inzage

Resultaat 2017:

                                 Begroot                  Realisatie

Opbrengsten :          92.700,00               106.529,32

Uitgaven :                 73.650,00                 70.221,76  

                                ————-            ——————

Resultaat                  19.050,00                36.307,56

5. Verslag kascommissie

Leden van de kascommissie zijn  Willem van Ouwerkerk en  Hank Perree. De leden van de kascie. hebben de boeken besproken en gecontroleerd. De kascie stelt vast dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en stelt voor het bestuur te dechargeren. De vergadering bekrachtigd dit d.m.v. applaus.

6. Benoeming nieuw lid kascontrole-commissie

Ben Kemper en Bert Beerman vormen de kascommissie op 9 maart 2019

 • Reserve lid = Ronald de Hullu

7. Aftreden en kiezen bestuursleden

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:

  • 1ste penningmeester Dick Altena.
  • Havencommissaris Rob Besse 

Dick en Rob worden bij acclamatie herkozen.

Aftredend  en niet herkiesbaar:

  • Havenmeester Co de Lange

Na vele jaren het gezicht van de haven te zijn geweest neemt Co nu afscheid als havenmeester en bestuurslid. Hij wordt hartelijk bedankt voor bewezen diensten en krijgt van de vereniging een attentie voor zijn jarenlange bijna dagelijkse inzet.

Het bestuur stelt als kandidaat voor Peter de Visser. Peter wordt bij acclamatie gekozen als bestuurslid.

Het bestuur stelt voor om Rinus de Nooijer te benoemen tot operationeel havenmeester. In deze hoedanigheid zorgt hij voor het reilen en zeilen op de haven en bespreekt hij de dagelijkse gang van zaken met de havencommissaris. Dit voorstel heeft instemming van de vergadering.

8. Koffie pauze

9. Verslag havencommissaris

Op verzoek van de vergadering wordt dit agendapunt na punt 12 behandeld.

10. Voorstel bestuur: Verhoging liggeld en contributie

Het bestuur stelt voor om een tariefsverhoging in te voeren. Uit de accountants verklaring blijkt dat we voor onze inkomsten momenteel te veel afhankelijk zijn van passanten. De structurele inkomsten moeten hoger worden. Bovendien wachten ons in de toekomst nog flinke investeringen, temeer omdat we met het teruglopende aantal werkende leden de haven meer onderhoudsvrij willen maken.

Voorstel is om de contributie te verhogen van € 40,00 naar € 65,00 en het liggeld voor vaste ligplaatshouders van € 6,20 naar € 8,20 per m2 boxmaat per jaar.

Vanuit de leden zijn er een aantal vragen en opmerkingen.

Karin Vodegel: Kan de verhoging gefaseerd worden ingevoerd?

Rinus de Nooijer: Het voorgestelde liggeld wordt te hoog, als je ook de werkplicht in aanmerking neemt.

Henk Scheurs: Krijgen we volgend jaar weer een verhoging? 

Het bestuur kan geen garantie geven met betrekking tot verdere tariefstijgingen.

Jos Jobse: vertel het verhaal vanuit een positieve opbouwende visie en geef geen doem verhaal.

Hans Robberts: Er komt voorlopig voldoende geld binnen met de opbrengst vanuit de haven.

Rony Grooten: Een verhoging 30 % is wel fors.

De voorzitter merkt op dat de tarieven op het ogenblik zeer laag zijn en wil een verhoging enig effect op de begroting hebben moet de verhoging in procenten wel flink zijn. De absolute verhoging blijft, naar mening van het bestuur, beperkt.

Rony Grooten: Kan het bestuur een toekomstvisie geven, waarbij de noodzaak voor een verhoging wordt onderbouwd.

De voorzitter verwijst hiervoor naar het voorstel bij punt 11 van de agenda waar wordt gevraagd om een commissie in te stellen die een toekomstvisie voor de haven kan ontwikkelen.

De vergadering wil graag eerst inzicht krijgen in verdere voorstellen en stelt voor eerst agenda punt 11 te behandelen. 

11. Instellen commissie

Het bestuur stelt voor om een commissie in te stellen. De taak die de commissie van eht bestuur krijgt luidt als volgt:

De geldende regelingen en gewoonten tegen het licht te houden om de club toekomst bestendig te maken.

Het bestuur stelt voor om: Dick, Altena, Jan Mastenbroek jr., John Meijer, Hans Robberts, Joop Verstraete en Hans Vroegindeweij  te benoemen als commissielid voor de in te stellen commissie.

Vanuit de leden zijn er een aantal vragen en opmerkingen.

Hans R: Krijgt commissie inzicht?

Karin: Kan ik mij ook aanmelden voor com,

Ja, Karin Vodegel en Rony Grooten worden toegevoegd aan de commissie

Commissie krijgt opdracht om voor volgende ALV uiterlijk maart 2019 met een plan te komen. Dit wordt met algemene stemmen aanvaard.

10. Voorstel bestuur: Verhoging liggeld en contributie 

Vanuit de leden zijn er een aantal vragen en opmerkingen.

Jan van zalinge jr.: Waarom nu in een keer een zo forse verhoging? Is er geen Prijscompensatie en/of indexering mogelijk?

Indexering is afgelopen jaren al doorgevoerd.

Ricardo Beuken: Contributie hoog voor nieuwe leden

Niels Janse: Kunnen we ook korting krijgen op zwerfplek?

Jos Jobse:  Kan het bestuur de tariefverhoging verder beargumenteren?

Ben Kemper reageert: Nu gaat het om kwetsbaarheid inkomsten.

Er volgt en stemming waarbij het voorstel met 5 tegenstemmen wordt aangenomen.

12. voorstel bestuur electriciteitsvoorziening op de steiger (walstroom gebruik)

Omdat onze electrakasten ouder worden en regelmatig storingen vertonen willen we dit jaar gedurende het zomerseizoen van 1 mei tot 1 september de stroom op de steigers vrij geven voor ligplaatshouders en passanten. Per 1 mei worden alle kwh meters van de ligplaatshouders opgenomen, het liggeld voor passanten wordt verhoogd met € 1,90/nacht i.v.m. walstroomgebruik, alle muntproevers worden per 1 mei zichtbaar buiten bedrijf gesteld, m.i.v. 1 september worden de Kwh meters weer opgenomen en ook de muntproevers weer in werking gezet en de circa 25 leden die reeds € 50,00 vastrecht betaald hebben, krijgen dat aan het eind v/h jaar met hun verbruik verrekend. Buitensporig gebruik is niet mogelijk, alle walstroomaansluitingen worden gelimiteerd, dus bij extreem gebruik schakelt het elektra uit.

Naar de toekomst toe moeten er nog walstroomaansluitingen bij komen en een aantal elektrakasten omgebouwd worden zoals recentelijk kast nr. 15. De elektrakasten van de vernieuwde steigers de laatste jaren zijn hiervoor al geschikt. Deze investeringen willen we spreiden over enkele jaren.

We willen uiteindelijk af van de muntautomaten om dat deze in het seizoen veelvuldig storingen vertonen, vervanging is kostbaar en het staat niet gastvrij naar onze gasten.

Voorstel met algemene stemmen aangenomen.

9. Verslag havencommissaris

De havencommissie heeft het afgelopen jaar een druk jaar achter de rug.

Het in het voorgaande vervangen van bestaande steigers is voortgezet met de rest van de passantensteiger met kopsteiger, in de zomer uitbreiding met de kanaalsteiger tegen de kade van Waterstaat en tenslotte vervanging van de middensteiger door een nieuwe bredere steiger. Behalve de middensteiger vielen de werkzaamheden volledig buiten de periode van het reguliere winterwerk maar gelukkig zijn een aantal vakbekwame vrijwilligers weer bereid gevonden om de handen uit de mouwen te steken en ook te zorgen voor water, elektra en verlichting op de nieuwe steigers. Verlichting op de middensteiger en water op de kanaalsteiger zijn nog niet helemaal gereed, maar dat wordt gedaan als het weer wat beter wordt.

Een deel van de bestaande e-kasten is omgebouwd waarbij het binnenwerk is vernieuwd en alle aansluitingen voorzien zijn van een kWu meter. Het is de bedoeling om alle kasten op deze manier aan te passen waarbij we gedurende het passantenseizoen de aansluitingen vrij willen geven voor passanten en leden, gedurende het winterseizoen kunnen ligplaatshouder een vaste aansluiting krijgen waarbij ze betalen voor hetgeen verbruikt is. We willen uiteindelijk af van de muntautomaten om dat deze in het seizoen veelvuldig storingen vertonen, vervanging is kostbaar en het staat niet gastvrij naar onze gasten.

In het voorjaar is verder onze wifi installatie vervangen, waarvoor plaatsing van masten en trekken van data kabels in eigen beheer zijn gedaan.

Het jaar 2017 was ook het jaar van verwerving blauwe vlag en ook hiervoor waren er werkzaamheden zoals extra brandblussers, reddingboeien, drenkelingenladders, aanwijsborden en vlaggenmasten plaatsen.

In het zomerseizoen is weer door een aantal leden gewerkt als havenmeester. De ervaringen blijven positief.

Na de zomer heeft de havencommissie weer een veiligheidsrondgang gehouden en een werklijst opgesteld, er zijn een paar palen verzet en er is een boxje bijgekomen, verder is er druk geschilderd hang- en sluitwerk gerepareerd, steigerplanken vervangen, de trap naar de mastenberging vernieuwd, gepoetst en gesopt, de oude caravan gesloopt, is het overtollig groen grondig aangepakt en afgevoerd.

Op het einde van het jaar is de schutting naast het botenplateau gesloopt en afgevoerd,een tijdelijke afzetting gezet en is in de week er na een nieuwe schutting geplaatst.

Er zijn weer twee toolboxmeetings gehouden, de tweede met een paar mensen maar toch.

De catering was ook dit jaar weer prima geregeld en we konden genieten van afwisselend vis en broodmaaltijden op deskundige wijze verzorgd door Doede met meestal hulp.

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet, ook buitenom het reguliere najaarswerk spontaan of op verzoek en graag maken wij bij  volgende gelegenheid weer van jullie inzet gebruik.

Namens de havencommissie: Ko de Lange, Peter de Visser,John Meijer en Rob Besse.

13. Bespreking beleid bestuur

Het afgelopen jaar zijn de volgende zaken gerealiseerd:

Blauwe Vlag, waarvoor Brandblussers, Reddingboeien en Reddingtrappen zijn geïnstalleerd.

Nieuwe steigers zijn in gebruik genomen met hulp van veel vrijwilligers.

De helling is opnieuw gekeurd. 

Opvrolijken haven met vlaggen

Er is nieuw internet geïnstalleerd en er zijn beveiligingscamera’s besteld en al enkele geplaatst.

De evenementen commissie (EK) heeft afgelopen jaar onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: AED cursus, Wereldreispresentatie (3x) door Dick & Anita, Zeilwedstrijd, BBQ op de haven, Kerstborrel en nieuwjaarsreceptie.

Doede, Roos, Paula (postuum), Siewert, Danny en vele anderen bedankt voor jullie inzet.

De voorzitter doet een oproep aan de vergadering voor versterking van de EK. 

Rene Verbrugge meldt zich aan.

Ook dit jaar was er naast de Duotocht ook weer een solotocht en een Duotocht light in het weekend met 22 deelnemers! Voor Willem was 2017 zijn laatste als (mede) organisator! Er zijn gelukkig 2 nieuwe medeorganisatoren n.l.: Hans van Laar en Chiel Arnold. Hulp is altijd welkom evenals volgers en deelnemers ook……!

Voor het Jeugdzeilen blijft het streven 2 cursussen per jaar op zondagmorgen met 11 optimisten.

Dank aan ieder die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan onze haven en vereniging!

Dank aan een club ‘die-hards’ die ongelooflijk veel werk verzetten en hebben verzet!

Dank aan Giovanni! 

Commissies:

   Wedstrijdcommissie 

   Duo-tochtcommissie

   Instructeurs jeugdzeilen

   U…winterwerkers en zij die het allemaal mogelijk maken

   Allemaal heel hartelijk bedankt

14. Rondvraag en sluiting

Henk Scheurs: Kan de werkplicht voor 80 jarigen worden afgeschaft? Gaat mee in voorstel commissie.

Jan van Zalinge sr.: Wil de gemeente het clubhuis weg hebben? Momenteel niet een punt, Wel zou de gemeente graag het aanzien van de haven verbeterd zien.

Niels Janse: Graag een rondje in de haven om wegwijs te worden ivm het uitvoeren van werkzaamheden

Dick van de Waay: Passanten uit Australië waren zeer te spreken over de haven.

De voorzitter sluit de vergadering door de aanwezigen te bedanken voor hun inbreng door ze namens de club een drankje aan te bieden. 

Vastgesteld 13 maart 2019

Voorzitter Secretaris,

Sal Cracau Arie de Groot