Regelement 36e Duotocht & Duotocht Light 2015

 • Inschrijven: Inschrijven geschiedt via www.vvwschelde.nl en door het inschrijfgeld € 90,00 over te maken naar NL 14 RABO 0313 9368 11 t.n.v. Penningmeester VVW “Schelde” o.v.v. “duotocht deelnemer”. Met het inschrijven committeren de schipper en de maat zich aan de reglementen, de zeilaanwijzingen en de onderlinge samenhang ervan. Inzake de maaltijden bij start en finish zal afzonderlijk worden gecommuniceerd.
 • Start en Finish: De start van de Zeeuwse Duotocht is op woensdag 23 september 2015 om 19:00 uur. De start van de Duotocht Light is op 25 september om 19.00 uur. Aanvang briefing en uitreiking zeilaanwijzingen voor alle deelnemers op woensdag 23 september om 18:00 uur. De finish is op zondag 27 september 2015 vóór 15.00 uur. Start- en finishlijn zijn de ingang van de jachthaven van VVW ”Schelde”, Prins Hendrikweg 4, te Vlissingen.
 • Prijsuitreiking: De prestatieprijzen van deze Duotochten worden uitgereikt aansluitend op de finish op zondag 27 september 2014 om 18.00 uur.
 • Reisverslag: De organisatie stelt een prijs beschikbaar voor het beste verslag. Dit verslag moet uiterlijk vier weken na de finish ingeleverd zijn.
 • Gratis ligplaats: De deelnemende schepen mogen twee weken, inclusief Duotocht, gratis in de jachthaven van de VVW “Schelde” ligplaats nemen.
 • Uitsluiting: De jury behoudt zich het recht voor ongeschikte schepen uit te sluiten. De tochtplanning van de Duotocht is gebaseerd op monohull toerzeilschepen. Scheepsmetingen en of ratings zijn niet van toepassing.
 • Track & Trace: De schepen worden gevolgd door een “track & trace” systeem. Deze systemen worden voor de start uitgereikt. De schipper dient zorg te dragen voor een juiste bevestiging aan het boordnet. Na de tocht levert de schipper de “track & trace box” weer in bij de organisatoren.
 • Verantwoordelijkheid: De schipper is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn / haar schip en bemanning. Bij de inschrijving heeft de schipper zijn eigen verantwoordelijkheid voor deze tocht aanvaard. De beoordeling om al dan niet uit te varen berust uitsluitend bij de schipper. Schipper en schippersmaat handelen geheel op eigen risico en kunnen in geen geval de organisatoren van VVW “Schelde” of een ander, betrokken bij de organisatie, aansprakelijk en of verantwoordelijk stellen.
 • Scheepvaartreglementen: De scheepvaartreglementen en bepalingen die op de Nederlandse binnenwateren en op de Noordzee van kracht zijn, alsmede door bevoegd gezag gegeven verkeersaanwijzingen, gaan boven de zeilaanwijzingen en het reglement van de Duotocht.
 • Vaargebied: Er wordt gevaren op de Zeeuwse en Zuid Hollandse wateren en langs de kust. Benodigde kaarten voor kust- en binnenvaart:
 • 1801 Noordzeekust
 • 1803 Westerschelde
 • 1805 Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingenmeer
 • 1807 Zoommeer, Volkerak, Spui, Haringvliet, Hollandsch Diep.
 • 1809 Nieuwe Waterweg, Nieuwe en Oude Maas, Spui en Noord, Dordsche Kil, en Brielse Meer.
 • Windwaarschuwing: Bij een waarschuwing voor windkracht 6 Bft of meer uit de westelijke kwadranten (noord inbegrepen), of een waarschuwing voor 7 Bft of meer uit de oostelijke kwadranten (zuid inbegrepen) is het verboden zich buitenduins te begeven. Indien men zich daar reeds bevindt moet men na de waarschuwing terstond de kortste weg naar beschut water nemen.
 • Motorgebruik: De gehele tocht moet onder zeil worden volbracht. Een mechanische voortstuwing mag wel gebruikt worden in de havengebieden, vanaf de havenlijn. Buiten de havengebieden mag alleen in geval van nood, of als goed zeemanschap dit vereist, tijdelijk van een mechanische voortstuwing gebruik worden gemaakt. Dit dient onverwijld gemeld te worden aan de jury, en genoteerd in het journaal. De jury zal beoordelen of het gebruik gerechtvaardigd was.
 • Zeilaanwijzingen: In de zeilaanwijzingen vindt men de verplichte havens, vaargeulen en opdrachten. Daarnaast de keuze havens, keuze vaargeulen en keuze opdrachten. Hiermee kan men punten verdienen. Bovendien worden een aantal verboden vaarwaters vermeld. Bij de start van Duotocht Light wordt aan deze deelnemers bekendgemaakt welk deel van de verplichtingen geschrapt wordt.
 • Uitslag: Deelnemers die reglementair de verplichte zeilaanwijzingen hebben volbracht en op tijd finishen hebben aan de opdracht voldaan. Zij ontvangen de prestatieprijs. Het puntentotaal, behaald met de keuzeopdrachten, bepaalt wie de beste prestatie heeft geleverd. Bij een ex aequo wordt de volgorde bepaald door de finishtijd. Duotocht Light krijgt de uitslag eerst, daarna de Zeeuwse Duotocht.
 • Havengebied: Onder havengebieden worden verstaan: Havens, ( o.a. verplichte havens en keuzehavens ), sluizen, kanalen, Oude Maas en Dordtsche Kil. Bij havens en andere kunstwerken is de havenlijn een rechte lijn tussen het rode en groene havenlicht. Indien een haven geen havenlichten heeft dient deze lijn te worden getrokken tussen de boven water uitstekende hoofden van eventuele havendammen of kennelijk daartoe bedoelde kunstwerken. Bij sommige havens wordt de havenlijn in de vaaraanwijzingen nader omschreven. Voor de passage van de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug geldt een gebied van 100 meter rondom het beweegbare gedeelte ook als havengebied. In een havengebied mag men de motor gebruiken.
 • Motor verplicht: Voor het Kanaal door Walcheren van de Keersluisbrug (Vlissingen) tot en met de Stationsbrug (Middelburg), de Oude Maas en de Dordtsche Kil is het verplicht de mechanische voortstuwing te gebruiken.
 • Verboden vaarwaters: Deze mogen alleen loodrecht overgestoken worden.  Ook niet buiten de betonning evenwijdig aan de geul varen.
 • Respecteren boeien: De verplichte vaargeulen en keuzevaargeulen dienen in zijn geheel bevaren te worden, waarbij alle boeien aan de goede kant gepasseerd moeten worden.
 • Afmeren: In zowel de verplichte- als de keuzehavens dient men tenminste tien minuten afgemeerd te blijven liggen, om detectie door het track & trace systeem mogelijk te maken. Alle havens dienen met het eigen schip te worden aangelopen.
 • Bemanning: De volledige bemanning van twee personen moet gedurende de gehele tocht aan boord zijn. Voor jagen en boegseren wordt dispensatie verleend.
 • Volgorde: De te kiezen route en de volgorde van de geselecteerde punten ligt ter beoordeling bij de schipper, dit behoudens eventuele dwingende voorschriften in de zeilaanwijzingen.
 • Rust: Tijdens de tocht wordt de schipper geacht zijn schip tenminste 10 aaneengesloten uren gemeerd te laten liggen in één van de in de zeilaanwijzingen genoemde havens tussen vrijdag 26/9 22.00 uur en 27/9 08.00 uur. Dit artikel is niet van toepassing voor de Duotocht Light.
 • Jury: De jury bestaat uit Willem van Ouwerkerk (06 51538903) en Sal Cracau (06 27063950). Zij zijn elke dag bereikbaar voor vragen, toelichting enz. tussen 10.00 uur – 22.00 uur.  
 • Volgers: Er wordt gebruik gemaakt van een pool van “volgers” die de deelnemers volgen via track & trace. Zij geven hun bevindingen door aan de jury.
 • Stoppen: Bij het voortijdig beëindigen van de tocht dient de schipper zich z.s.m. bij de jury af te melden. Bij de prijsuitreiking dient het T&T kastje aanwezig te zijn.
 • Strafpunten: De jury kan in uitzonderlijke gevallen strafpunten toekennen bij kleine overtredingen.
 • Te laat: Tot maximaal 60 minuten te laat finishen betekent dat men alle punten verliest. In dat geval blijft het schip geklasseerd. Meer dan 60 minuten te laat betekent diskwalificatie. Dezelfde regels gelden voor het te laat gaan rusten. Met dien verstande dat de minimale rusttijd gehandhaafd blijft.
 • De jury beslist in die gevallen waarin de reglementen of de vaaraanwijzingen niet voorzien.