REGLEMENT: 43e Zeeuwse Duotocht (2023).

 1. Inschrijven: Inschrijven geschiedt via www.vvwschelde.nl. Met het inschrijven committeren de schipper en de maat zich aan de reglementen, de zeilaanwijzingen en de onderlinge samenhang ervan. Vier weken voor de start geldt de inschrijving als definitief. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet meer mogelijk. 
 2. Covid-19: Alle maatregelen opgelegd door de overheid i.v.m. Covid-19 worden opgevolgd.
 3. Start en Finish: De start van de Duotocht is op donderdag 28 september 2023 om 18:00 uur. De zeilaanwijzingen worden tijdens de briefing (palaver) op donderdag 28 september 2023 om 17.00 uur in clubhuis de Klip bekend gemaakt. De finish is voor iedereen op zondag 01 oktober 2023 vóór 16.00 uur. Start- en finishlijn zijn de ingang van de jachthaven van VVW ”Schelde”, Prins Hendrikweg 4, te Vlissingen. 
 4. Prijsuitreiking: De prestatieprijzen worden indien mogelijk live uitgereikt aansluitend op de finish op zondag 01 oktober 2023 om 18.00 uur tijdens de mosselmaaltijd.
 5. Reisverslag: De organisatie ontvangt graag reisverslagen. Er zijn geen vormvereisten.
 6. Gratis ligplaats: De deelnemende schepen mogen voor en na de Duotocht, gratis in de jachthaven van de VVW “Schelde” liggen. Deze gratis ligplaats geldt voor maximaal 10 dagen. Langer is bespreekbaar.
 7. Uitsluiting: De jury behoudt zich het recht voor schepen en of deelnemers, zonder opgaaf van redenen, uit te sluiten. De tochtplanning van de Zeeuwse Duotocht is gebaseerd op monohull toerzeilschepen. Scheepsmetingen en of ratings zijn niet van toepassing.
 8. Track & Trace: De schepen worden gevolgd door middel van een “track & trace” box. De schipper dient zorg te dragen voor een juiste bevestiging aan het boordnet. Na de tocht levert de schipper de “track & trace box” weer in bij de organisatoren.  
 9. Verantwoordelijkheid: De schipper is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn / haar schip en bemanning. 
 10. Aansprakelijkheid: Schipper en schippersmaat handelen geheel op eigen risico en kunnen in geen geval de vereniging VVW “Schelde” de organisatoren van VVW “Schelde” of een ander, betrokken bij de organisatie, aansprakelijk stellen.
 11. Scheepvaartreglementen: De scheepvaartreglementen en bepalingen die op de Nederlandse binnenwateren en op de Noordzee van kracht zijn, alsmede door bevoegd gezag gegeven verkeersaanwijzingen, gaan boven de zeilaanwijzingen en het reglement van de Zeeuwse Duotocht. 
 12. Vaargebied: Er wordt gevaren in de zuidwestelijke delta.
 13. Windwaarschuwing: Bij een waarschuwing van de KNMI (marifoonweerbericht) voor windkracht 6 Bft of meer uit de westelijke kwadranten (noord inbegrepen), of een waarschuwing voor 7 Bft of meer uit de oostelijke kwadranten (zuid inbegrepen) is het verboden zich buiten de schepenlijn (buitengaats) te begeven. Indien men zich daar reeds bevindt moet men na de waarschuwing terstond de kortste of de snelste route naar beschut water binnen de schepenlijn te nemen.  
 14. Motorgebruik: De gehele tocht moet onder zeil worden volbracht. Een mechanische voortstuwing mag wel gebruikt worden in de havengebieden, vanaf dehavenlijn. Buiten de havengebieden mag alleen in geval van nood, of als goed zeemanschap dit vereist, tijdelijk van een mechanische voortstuwing gebruik worden gemaakt. Dit dient onverwijld gemeld te worden aan de jury, en genoteerd in het journaal. De jury zal beoordelen of het gebruik gerechtvaardigd was.
 15. Zeilaanwijzingen: In de zeilaanwijzingen vindt men de verplichte havens, vaargeulen en opdrachten. Daarnaast keuze havens, keuze vaargeulen en keuze opdrachten: Hiermee kan men punten verdienen. 
 16. Uitslag: Deelnemers die reglementair de verplichte zeilaanwijzingen hebben volbracht en op tijd finishen hebben aan de opdracht voldaan. Zij ontvangen de prestatieprijs. Het puntentotaal, behaald met de extra verplichtingen en keuzeopdrachten, bepaalt wie de beste prestatie heeft geleverd. Bij een ex aequo wordt de volgorde bepaald door de finishtijd. 
 17. Havengebied: Onder havengebieden worden verstaan: Havens, sluizen, kanalen, Oude Maas en Dordtsche Kil. Bij havens en andere kunstwerken is de havenlijn een rechte lijn tussen het rode en groene havenlicht. Indien een haven geen havenlichten heeft dient deze lijn te worden getrokken tussen de boven water uitstekende hoofden van eventuele havendammen of kennelijk daartoe bedoelde kunstwerken. Bij sommige havens wordt de havenlijn in de vaaraanwijzingen nader omschreven. Voor de passage van de Zeelandbrug en de Haringvlietbrug geldt een gebied van 100 meter rondom het beweegbare gedeelte ook als havengebied. In een havengebied mag men de motor gebruiken. 
 18. Motor verplicht: Voor het Kanaal door Walcheren van de Keersluisbrug (Vlissingen) tot en met de Stationsbrug (Middelburg), de Oude Maas en de Dordtsche Kil is het verplicht de mechanische voortstuwing te gebruiken.
 19. Respecteren boeien: De verplichte vaargeulen en keuzevaargeulen dienen in zijn geheel bevaren te worden, waarbij alle boeien aan de goede kant gepasseerd moeten worden.
 20. Afmeren: In zowel de verplichte- als de keuzehavens dient men tenminste tien minuten afgemeerd te blijven liggen, om detectie door het track & trace systeem mogelijk te maken. Alle havens dienen met het eigen schip te worden aangelopen. 
 21. Bemanning: De volledige bemanning van twee personen moet gedurende de gehele tocht aan boord zijn. Voor jagen en boegseren wordt dispensatie verleend. 
 22. Volgorde: De te kiezen route en de volgorde van de geselecteerde punten ligt ter beoordeling bij de schipper, dit behoudens eventuele dwingende voorschriften in de zeilaanwijzingen.
 23. Rust: Tijdens de tocht bestaat er geen verplichte rust. De jury wijst de deelnemers nadrukkelijk op haar eigen verantwoordelijkheid!
 24. Jury: De jury wordt tijdens de briefing bekendgemaakt. Zij zijn elke dag bereikbaar voor vragen, toelichting enz. tussen 10.00 uur – 22.00 uur.
 25. Volgers: Er wordt gebruik gemaakt van “volgers” die de deelnemers volgen via track & trace. Zij geven hun bevindingen door aan de jury.
 26. Stoppen: Bij het voortijdig beëindigen van de tocht dient de schipper zich z.s.m. bij de jury af te melden. Bij de prijsuitreiking dient de “Track & Trace” box ingeleverd te zijn.
 27. Strafpunten: De jury kan strafpunten toekennen.
 28. Te laat: Tot maximaal 60 minuten te laat finishen betekent dat men alle punten verliest. In dat geval blijft het schip geklasseerd. Meer dan 60 minuten te laat betekent diskwalificatie. 
 29. De jury beslist in die gevallen waarin de reglementen of de vaaraanwijzingen niet voorzien.