Statuten en reglementen

Voorstel aanpassing Statuten, Huishoudelijk reglement en Jachthaven reglement.

Naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) veranderde op 1 juli 2021 de regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting en andere. Dit betekent voor onze vereniging dat de statuten moeten worden aangepast.

Tevens zijn er een aantal artikelen in de statuten aangepast welke specifiek voor onze vereniging van toepassing zijn.

Het bestuur heeft naar aanleiding van de vorige algemene vergadering, na afwijzing door de vergadering, besloten om een brede commissie te vormen om de nieuwe statuten voor te bereiden. Deze commissie bestaat uit 2 leden en 2 bestuursleden, Dik, Joost, Jan en Gerwin.

Met de ervaring van vorig jaar waarbij de nieuwe statuten twee keer zijn afgewezen door algemene vergadering heeft de commissie de bestaande statuten, de afgewezen statuten en de statuten van de Arne alsmede de opmerkingen in de laatste AV als uitgangspunten gebruikt. Hieruit is gebleken dat de statuten van de Arne het beste uitgangspunt voor onze nieuwe statuten zijn.

VVW. Schelde specifieke zaken zijn aangepast of aangevuld in de nieuwe statuten en vooroverleg met diverse leden heeft plaatsgevonden.

Artikel voor artikel is besproken en het concept is getoetst door de notaris.

Statuten

Wij brengen hier de nieuwe statuten en hebben een selectie gemaakt van de meest belangrijke wijzigingen en aanvullingen. 

 • Artikel 4. Aspirant-leden zijn vervallen en jeugdleden en student-leden zijn toegevoegd.
 • Artikel 9. Lid 1; nieuwe bestuursleden dienen minimaal een jaar lid van de vereniging te zijn.
 • Artikel 11. Lid 1; de voorzitter wordt op voordracht van het bestuur maar gekozen door de algemene vergadering.
 • Artikel 15. Lid 4;  we houden vast aan 3 volmachten per lid op de algemene vergadering.
 • Artikel 15. Lid 4; een lid heeft een stem.
 • Artikel 18. Lid 4; digitaal vergaderen is in dit artikel geregeld, echter voorkeur blijft voor fysiek vergaderen.

Indien de leden nog vragen hebben over de inhoud van de nieuwe statuten kunnen zij dit per e-mail verzenden aan  secretaris@vvwschelde.nl

Huishoudelijk reglement;

Een selectie van de meest belangrijke wijzigingen en aanvullingen;

 • Artikel 1; website toegevoegd in het kader van de “nieuwe media” voor het voorzien van informatie en communicatie.
 • Artikel 4; begunstigers en aspirant-leden aangepast in donateurs, studentleden en jeugdleden. 
 • Artikel 17 en 18; bestuur samenstelling en aantal bestuursleden aangepast naar huidige situatie en conform de beschrijving in de Statuten.

Jachthaven reglement;

Een selectie van de meest belangrijke wijzigingen en aanvullingen;

In het nieuwe jachthaven reglement zijn de wijzigingen en aanvullingen van de Statuten verwerkt. Tevens zijn regels en richtlijnen aangepast en aangevuld op basis van de huidige organisatie en procedures als ook zijn de web site en E-mail correspondentie opgenomen in dit reglement.

Belangrijke wijzigingen en aanvullingen zijn;

 • Artikel 2 omschrijving vereniging aangevuld met Stadshaven.
 • Artikel 3 definities toegevoegd voor het verduidelijken van de begrippen. 
 • Artikel  7, 8 en 9 aanstelling, taken en verantwoording van havenmeester en hulphavenmeester aangepast. Bootsman gewijzigd in hulphavenmeester.
 • Artikel 13 tekst voor het toewijzen van vaste ligplaatsen verzameld in één artikel.
 • Artikel 16 stalling op de wal; tekst aangevuld met regels en procedures zoals deze nu worden gehanteerd.
 • Artikel 19 werkplicht gewijzigd in werkparticipatie met voorwaarden, regels waaronder  de korting op havengeld en de vrije helling beurt.
 • Artikel 20 aanvullingen en verduidelijking mbt werkparticipatie bij verkoop vaartuig. 
 • Artikel 32 tekst elektrische aansluitingen aangepast naar huidige procedure van verbruik en afrekening.
 • Artikel 34 en 35 Regels voor het op het terrein parkeren en stallen van auto’s, motoren, fietsen ed. toegevoegd.
 • Artikel 42 tekst; doelstelling bescherming milieu toegevoegd.

Leeswijzer

Er zijn 6 documenten toegevoegd, door op de regel te klikken zijn deze te lezen, te printen en of te downloaden.

 1. Concept statuten van de notaris.
 2. Vergelijk van huidige van kracht zijnde statuten en de nieuwe statuten.
 3. Nieuw huishoudelijk reglement.
 4. Vergelijk van huidig van kracht zijnde huishoudelijk reglement en het nieuwe huishoudelijk reglement.
 5. Nieuw Jachthaven reglement.
 6. Vergelijk van huidig van kracht zijnde Jachthaven reglement en het nieuwe Jachthaven reglement.