Toelichting situatie rond aanbesteding exploitatie Dokhaven.

Wat ging er aan vooraf?

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van november 2019 heeft het bestuur de concessieaanvraag van de gemeente Vlissingen voor het exploiteren van de passantenplaatsen in de  Dokhaven toegelicht.

Kernpunten uit deze aanvraag waren o.a.:

-in concurrentie met andere aangevraagde partijen een bindend voorstel indienen

-betreft 32 ligplaatsen voor vrijwel uitsluitend gebruik door passanten

-minimale huurvergoeding aan gemeente bedraagt € 29.040,–/jaar (€ 24.000,– excl BTW)

-opbrengst passanten ten gunste van de exploitant

-looptijd 5 jaren, waarna nieuwe aanbesteding zal plaatsvinden

-aanvullende kosten voor bijvoorbeeld camera’s voor exploitant

De ALV verleende desgevraagd aan het einde van de bijeenkomst vrijwel unaniem het mandaat aan het bestuur om op basis van de tekst en inhoud van de concessieaanvraag in te schrijven en in het verlengde daarvan het mandaat om bij gunning de exploitatie door onze vereniging te effectueren.

Hoe hebben wij op de aanvraag ingeschreven?

Het bestuur heeft de aanvraag van de gemeente positief beoordeeld en zag hierin een kans om onze vereniging een bredere basis te geven en tegelijkertijd de concurrentie om de gunst van passanten een stap voor te zijn.

Daarna is er een uitgebreide analyse gemaakt en zijn vragen aan de gemeente gesteld (Nota van Inlichtingen). Op basis daarvan heeft het bestuur de conclusie moeten trekken dat het inschrijven op de aangevraagde wijze te grote risico’s en onzekerheden voor onze vereniging zou betekenen. Daarom is bij inschrijving afgeweken van de gestelde voorwaarden. Ook heeft het bestuur een alternatief ingediend bij de gemeente, dat niet alleen de passantenhaven betreft maar ook de in de Dokhaven gelegen vaste ligplaatsen.

Na ruim een jaar overleg en onderhandelingen is er nu overeenstemming met de gemeente bereikt over de wijze waarop onze vereniging betrokken raakt bij het beheer en exploitatie van de Dokhaven.

Wat is de situatie op dit moment?

Zoals in onze Zoom-informatieavond al is verteld, zijn de gesprekken met de gemeente in de richting van het door ons ingediende ‘alternatief’ gegaan. In deze Zoom-avond hebben we ook de naam Passantenhaven Scheldekwartier geïntroduceerd.

Dit heeft geleid tot afspraken tussen gemeente en vereniging onder voorbehoud van goedkeuring door B&W en door de leden van onze vereniging. 

De gemaakte afspraken betreffen:

-partijen sluiten een overeenkomst voor de exploitatie van de 32 passantenplaatsen aan de Peperdijk (Passantenhaven Scheldekwartier)

-partijen sluiten een overeenkomst voor het beheren van de 57 vaste ligplaatsen aan de Jan Weugkade (Stadshaven Scheldekwartier)

Hoofdlijnen van de beide overeenkomsten

De exploitatieovereenkomst volgt in grote lijnen de tekst, inhoud en voorwaarden van de oorspronkelijke concessieaanvraag.

Belangrijke verschillen zijn:

-looptijd wordt 10 in plaats van 5 jaar 

-huursom start met € 2.905,– voor 1e jaar en wordt in 9 jaarlijkse stappen verhoogd tot € 29.050,– dus een aanzienlijke reductie t.o.v. de oorspronkelijke aanvraag

-jaarlijks vindt overleg plaats met de gemeente om op basis van onze exploitatieresultaten te zien of een snellere groei naar de oorspronkelijk gevraagde huurprijs van € 29.050,– mogelijk is.

-wij kunnen met een opzegtermijn van 1 kalenderjaar de overeenkomst altijd tussentijds beëindigen

-In de overeenkomst wordt opgenomen dat onze vereniging een beheerovereenkomst voor de vaste ligplaatsen sluit, zodat wij ‘toezicht’ hebben over beide zijden van de Dokhaven.

Wat wordt o.a. van onze vereniging verwacht:

-ontvangen en begeleiden passanten 

-toewijzen plaatsen winterliggers in passantenhaven

-innen liggelden (wij bepalen tarieven)

-onderhoud en schoonhouden haveninrichting w.o. drijvende steigers, sanitaire unit en havenmeesterkantoor

-schoonhouden haven

De beheerovereenkomst is een nieuw onderdeel van de afspraken met de gemeente en valt strikt genomen niet onder het mandaat van 6 november 2019.  Wat houdt de beheerovereenkomst in en wat zijn de consequenties voor de vereniging?

Aan de Jan Weugkade (=noordzijde van de Dokhaven) wordt de Stadshaven Scheldekwartier aangelegd met 57 vaste ligplaatsen welke door de gemeente te koop worden aangeboden. De verwachting is dat met name de (toekomstige) omwonenden de potentiële kopers groep zullen vormen. Alle eigenaren van deze ligplaatsen zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren Stadshaven (VVE). Voor alle (nog) niet verkochte ligplaatsen treedt de gemeente op als eigenaar met de daarbij behorende verplichtingen.

Onze vereniging sluit een 10-jarige overeenkomst met de VVE waarin de volgende afspraken zijn vastgelegd:

-Wij beheren de VVE-ligplaatsen en houden de haven schoon (zie ook bij Exploitatieovereenkomst)

-Wij voeren de ligplaatsadministratie waaronder verbruik water/elektriciteit

-Wij onderhouden de haveninrichting (schoonhouden en kleine reparaties steigers)

-Niet-verkochte ligplaatsen mogen door ons verhuurd worden aan o.a. passanten, verkochte vrije ligplaatsen in overleg met eigenaar.

-Algemeen havenbeheer en administratie

Voor al deze werkzaamheden mogen wij een jaarlijkse vergoeding in rekening brengen van € 470,– excl BTW/ligplaats/jaar (totaal dus € 26.790,– excl BTW/jaar)

Samenvatting

Onze vereniging sluit dus twee overeenkomsten. De exploitatieovereenkomst voor Passantenhaven Scheldekwartier kost ons geld, maar beduidend minder dan in de eerdere aanvraag. Daar staan inkomsten van passanten tegenover maar er staan ook door ons te leveren werkzaamheden tegenover. De beheerovereenkomst levert ons geld op en geeft ons wellicht uitzicht op wat grotere passantenplaatsen maar vraagt ook een behoorlijk stuk inzet van onze kant.