van de bestuurstafel

december 2017

Beste leden en aanhang,
Zo in deze ‘donkere’ dagen voor de Kerstdagen wil ik graag even kort terugblikken op het afgelopen jaar.

Een jaar waarin (weer) veel werk is verzet op onze haven maar ook een jaar waarin op persoonlijk vlak heugelijke en verdrietige gebeurtenissen zijn gepasseerd.

Kortom altijd genoeg zaken om nog eens te overdenken. De leeftijd van onze vereniging alsook de gemiddelde leeftijd van onze leden neemt nog steeds toe! Dat op zich is natuurlijk mooi. De keerzijde is echter het feit dat verjonging van het ledenbestand ook wenselijk is naar de toekomst toe. Het is onze gezamenlijke opdracht om de ‘jeugd’ te verleiden om watersporter te worden. In relatie hiermee mag het  jeugdzeilen binnen onze vereniging afgelopen jaar gerust een succes worden genoemd. Met dank aan onze jeugdzeil-begeleiders! Op naar voorjaar 2018. 

De haven zelf heeft ook diverse successen te vieren.

Denk aan de “Blauwe Vlag”, het plaatsen van mooie vlaggen, de aanleg van de “kanaalsteiger” de vernieuwing van de middensteiger en nog veel meer om hier op te noemen.

Het realiseren van al deze vernieuwingen en het uitvoeren van al het onderhoud wordt voornamelijk door een (te) kleine harde kern van onze leden met veel enthousiasme uitgevoerd. Veel dank hiervoor!

En, aan het einde van dit jaar is het werk nog niet af. Op het moment dat ik dit schrijf wordt er nog volop gewerkt aan het vernieuwen van de schutting bij de ingang van onze haven. Een klus die ons ook nog wacht is het ingraven  en aanbrengen van kabels ten behoeve van ons nieuw aan te leggen cameranetwerk om onze haven veilig en leefbaar te kunnen houden.

Onze vereniging valt of staat met de inspanningen van onze leden zelf!

We mogen ook terugkijken op diverse (jaarlijks terugkerende) evenementen zoals de verjaardag van onze vereniging, evenementen in ons clubhuis georganiseerd door Doede, de AED cursus, de Zeeuwse Duotocht en nog veel meer….

Ik wens u, mede namens ons bestuur, uw familie en de mensen die u dierbaar zijn sfeervolle feestdagen een veilige jaarwisseling en alvast een voorspoedig en vooral gezond 2018.

Daarnaast wens ik u uiteraard, waar mogelijk, een mooi nieuw vaarjaar toe.

Ik ontmoet u graag op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018 in ons clubhuis, aanvang 15:30 uur.

Met hartelijke groet,
Sal Cracau

Voorzitter

03-10-2016

Van de bestuurstafel

oktober 2016.

Op 1 oktober is start het winterseizoen gestart.

In tegenstelling tot voorgaande jaren blijft de exploitatie van het clubhuis in handen van Joke en Meindert.

Ze zijn bereid om ook gedurende de wintermaanden het clubhuis “open” te houden.

Dat open houden zal voor een groot deel mede afhankelijk blijven van de barvrijwilligers,

die net als altijd in de winter als vrijwilliger de bardienst blijven uitvoeren.

Door de week van 09.00 uur tot 17.00 uur, in het weekend van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op alle dagen zijn Joke en/of Meindert vanaf 15.00 uur in het clubhuis aanwezig.

Afgesproken is dat we voor de consumpties dezelfde prijzen aanhouden als verleden jaar.

De keuken blijft, uiteraard op afspraak, deze winter open en ook is er nu weer de mogelijkheid voor de leden een feestje/ of verjaardag te houden.

Doede blijft de voorman van de EK en zal als contactpersoon tussen het Bestuur en de Uitbaters optreden.

Ook zal Doede weer actief zijn op het gebied van avondactiviteiten,

samen met Paula, Roos en andere vrijwilligers van de Vereniging.

Op het programma staan o.a. een bierproeverij,
het wereld bekende trommelen en de wijnproeverij (met kazen)
kijk hiervoor op de site
en schrijf je in.

Met actieve steun van alle leden hoopt het bestuur dat we een succesvol winterseizoen zullen hebben met deze nieuwe formule.

Kijk voor het winterprogramma op de site, klik op agenda.

https://vvwschelde.nl/agenda/

Deze winter gaan we de passantensteiger vervangen.

Zonder dat we daar bij de jaarvergadering al een definitieve datum aan hadden gegeven,

hebben we besloten om die klus ook deze winter nog uit te voeren.

De Deurloo heeft belangstelling voor onze huidige passantensteiger,

hierdoor is het voor ons interessant om de nieuwe steiger

nog deze winter aan te schaffen en dus te “laten” monteren.

Dat “laten” is uiteraard weer een rekbaar begrip,

we moeten deels zelf de oude steiger slopen,

water- en het elektrisch eraf,

steigerdelen demonteren.

Daarna afvoeren (Deurloo) en de nieuwe steigers monteren (……) .

Uiteraard weer het water en elektrisch er op.

Alles zodat we het komende seizoen klaar zijn om onze gasten te kunnen ontvangen.

John zal ook nu weer de leiding van het project op zich nemen,

maar hij kan dat uiteraard niet alleen.

Dus hou de detailplanning van John aub een beetje in de gaten

en kijk in jullie agenda’s of er na ½ november nog wat (extra) ruimte is om te helpen.

We hebben afgelopen zomer veel complimenten gehad over de nieuwe havenindeling en inrichting

en we weten zeker dat we na deze klus nog een mooier geheel krijgen.

Het winter werk start op zaterdag 22 oktober.

Dan is ook de eerste toonboxmeeting
De lijst met werkzaamheden gaat op de site;

Winterwerklijst 2016

Tot zien op de haven,

Siewert Bijlsma,

voorzitter.

,

09 april 2016

Aan leden ligplaatshouders

Op de ledenvergadering is besproken dat de Verzekering van ons wil dat alle helling-  en kraanactiviteiten goed gedocumenteerd zijn. Alhoewel het hellingboek de mogelijkheid geeft om ook in de wintermaanden te registreren dat je op de helling bent geweest en we weten dat diverse leden dat ook hadden gedaan, stond er slechts 1 naam geregistreerd. We hebben die avond ook overlegd hoe we de registratie van korte (tussendoor) hellingbeurten zouden kunnen doen. In het hellingboek is feitelijk te weinig ruimte om alles op te nemen en het boek zodanig aanpassen dat alle hellingbeurten genoteerd en geregistreerd kunnen worden leidt tot een uiterst onoverzichtelijk hellingboek.

Op de laatste bestuursvergadering is het onderwerp aan de orde geweest en hebben we voor de volgende praktische oplossing gekozen. 

Voor Leden-ligplaatshouders die aan de werkplicht hebben voldaan:

1 gratis hellingbeurt afhankelijk van het tijdstip 2 of 3 dagen.

Elke hellingbeurt, anders dan de ene gratis hellingbeurt, kost € 10,- per keer. (met een max. tijdsduur van 1 dag) en exclusief gebruik van hogedrukreiniger.

Elk gebruik van mastenkraan en loopkat kost € 5,-

Die kosten worden geïnd door de havenmeester en genoteerd in het daarvoor bestemde bonnenboekje. De gebruiker krijgt voor zijn administratie het origineel, de doorslag blijft in het bonnenboekje. Daarmee hebben we een sluitende administratie en kunnen we, indien gewenst, precies terug zien wanneer wie van wat gebruik heeft gemaakt.

Niemand van de leden heeft toestemming om ongeautoriseerd gebruik te maken van de helling of mastenkraan en loopkat.

Hiermee hebben we ons in ziens een sluitend, werkbaar en betaalbaar systeem opgezet. 

p.s. 

Het hierboven beschreven systeem geldt voor leden-ligplaatshouders die aan hun werkplicht hebben voldaan.

Leden die dat niet hebben betalen voor de helling € 60,- per dag.

Niet leden betalen € 98.50 per dag

Siewert Bijlsma 

maart 2016

 Kort achter elkaar op 8 februari en 2 maart, hebben we een 2 tal goed bezochte ALV’s gehad.

Op de vergadering van 8 februari hebben we uitleg gegeven over de voortgang van de werkzaamheden aan de damwand en hebben we u toestemming gevraagd voor de investering in de nieuwe (drijvende) steiger. Die toestemming heeft u gegeven en we hebben inmiddels, bij Inter Boat Marinas de steiger voor fase1 ( vervangen steiger damwand) besteld.

Ook gaf u toestemming voor de vervanging van de passantensteiger (fase 2) de realisatie daarvan staat gepland voor de winter 2017.

Op de ALV van 2 maart zijn een aantal zaken aan de leden voorgelegd: 

1. Siewert Bijlsma heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter, de ALV is hiermee akkoord gegaan.

2. Het onderwerp “werken en betalen” is besproken, de ALV heeft tegen de keuze mogelijkheid voor betalen gekozen. Hiermee blijft de werkplicht voor ledenligplaatshouders bestaan.

3. Het onderwerp slecht onderhoud (artikel 18 jachthavenreglement) is wederom besproken, een aantal leden is schriftelijk gewezen op de staat van onderhoud van hun schepen. Daar is door hen positief op gereageerd en we gaan er vanuit dat zaken zullen worden aangepakt in het komende seizoen. 

4. Daar waar slecht onderhoud nadrukkelijk een reden kan zijn voor het bestuur om een ligplaats van een lid op te zeggen is niet gebruiken van je schip niet op een dergelijke manier in onze statuten en reglementen vastgelegd. Toch wordt dat voor onze haven in toenemende mate een probleem. Dat is al vele malen op de ALV aan de orde geweest, ook individuele leden zijn er recent en in het verleden op gewezen. Uiteraard is er begrip voor iedereen die om welke reden dan ook tijdelijk geen gebruik kan maken van zijn schip, maar in de haven liggen schepen die al jaren niet meer worden gebruikt. De haven verwordt daarmee tot een botenparkeerplaats en dat verstopt de mogelijkheid voor leden op de wachtlijst die wel actieve watersporters zijn.

Het bestuur doet een beroep op leden die geen gebruik meer maken van hun schip om adequate maatregelen te nemen.

Het bestuur heeft zich voorgenomen om bij de komende ALV met een voorstel te komen waarbij het niet gebruiken van je schip kan leiden tot opzegging van je ligplaats.

5. Reeds enkele keren heeft het bestuur gebruik gemaakt van Email om de leden te benaderen voor een oproep of vergadering, aan de leden is gevraagd of we deze wijze van communiceren kunnen beschouwen als schriftelijk zoals in de statuten voorgeschreven. De ALV is hiermee akkoord. Uiteraard blijven de leden die niet over email beschikken de uitnodiging schriftelijk ontvangen.

6.De praktijk laat zien dat schepen die op de helling staan niet altijd worden geregistreerd in het hellingboek, dat kan tot ongewenste onduidelijkheid leiden b.v. in het geval van claims. De verzekeringsmaatschappijen van beide partijen achten deze onduidelijkheid ongewenst. Registreren van elke hellingbeurt is derhalve vanaf heden verplicht, ook indien men slechts kort op de helling (b.v. enkele uren) heeft gestaan.