ALV 2020

Als bestuur hebben wij besloten tot uitstel van onze ALV. Het kan niemand ontgaan zijn dat het ‘Coronavirus’ de aanleiding was om een bijeenkomst als onze ALV uit veiligheidsoverwegingen te verdagen naar een later, nog te bepalen, tijdstip. Wij hopen op jullie begrip voor dit besluit. Om jullie toch even bij te ‘praten’ ontvangen jullie hierbij relevante informatie van de bestuurstafel:

We hielden afgelopen verenigingsjaar 2 extra ALV’s, t.w.:

 • i.v.m. een royement
 • i.v.m. Stadshaven (Dokhaven)

We hielden afgelopen verenigingsjaar een informatieavond ivm commissie 2.0.

Financieel:

De jaarrekening is gecontroleerd en in orde bevonden. Toelichting en décharge zal later, tijdens de eerstvolgende ALV, aan de orde komen.

De begroting van 2020 zal later, tijdens de eerstvolgende ALV, aan de orde komen om te worden vastgesteld. 

De kascommissie bestond uit Bert Beerman & Roland de Hullu met Dick Leer als reserve lid. De kascommissie zal tijdens de eerstvolgende ALV haar bevindingen delen met de ALV.

Bestuur:

M.b.t. de samenstelling van het bestuur mag gemeld worden dat Rob Besse tussentijds aftredend is.

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar:

 • Sal Cracau, voorzitter 
 • John Meijer

Het bestuur volgt het advies van de Commissie 2.0 om het bestuur te laten bestaan uit 5 leden. Via natuurlijk verloop (als een bestuurslid aan geeft te willen stoppen of zich niet meer herkiesbaar stelt) zal dit gerealiseerd worden. 

Samenstelling Bestuur (onder voorbehoud van de eerstvolgende ALV):

 • Sal Cracau, voorzitter
 • Dick Altena, penningmeester en vicevoorzitter
 • John Meijer, havencommissaris / secretaris
 • Peter de Visser, havencommissaris
 • Lisa Bruinsma, bestuurslid
 • Kees Groeneweg, bestuurslid

Tijdens de eerstvolgende ALV zal het onderwerp Bestuur aan de orde komen en zullen wij ook stilstaan bij het aftreden van Rob Besse.

Voorts is en blijft Rinus de Nooijer onze havenmeester.

Statuten:

Op de agenda stond een voorstel van het bestuur om in te stemmen met de gewijzigde statuten zoals vermeld op de website ( https://vvwschelde.nl/download/concept-statuten-2020/ ). Hiermee volgt het bestuur het advies van de Commissie 2.0.

Om de voortgang van het vervolg hierop, namelijk het vernieuwen, wijzigen en aanpassen van het Huishoudelijk Reglement en Havenreglement niet onnodig te vertragen verzoekt het bestuur je om nu vast in te stemmen met het voorstel waarbij je voor 1 april 2020 je bezwaren via het bestuur kenbaar kunt maken (vvwschelde@vvwschelde.nl). We kunnen dan de stukken laten passeren bij de notaris.

Dus als je bezwaar hebt tegen de statutenwijziging laat dit dan vóór 1 april 2020 weten via het e-mailadres: vvwschelde@vvwschelde.nl . Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat je instemt met het bestuursvoorstel.

Tariefsverhoging liggeld leden:

Het voorstel van het bestuur m.b.t. tariefsverhoging voor ligplaatsen van ligplaatshouders en daarmee opvolging van het advies van de Commissie 2.0 zal worden aangehouden en behandeld op de eerstvolgende ALV waarbij een toelichting zal worden gegeven over de achtergronden in samenhang met onze investeringsagenda.

Blauwe Vlag:

Ook voor 2020 hebben wij weer de Blauwe Vlag aangevraagd. Medio mei zal bekend worden gemaakt of onze jachthaven weer in aanmerking mag komen voor het voeren van de Blauwe Vlag.

Landtong:

De ontwikkeling op de landtong (waar de bunker staat) kan niemand zijn ontgaan. De Stichting Behoud Hoogaars (SBH) worden onze nieuwe buren. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een loods, in opdracht van de gemeente, heeft voor ons en onze ligplaatshouders voor zeer veel overlast gezorgd. De stormperiodes hebben een ware zandstorm en zandverplaatsing veroorzaakt uit de bouwput naar en in onze haven en op de vaartuigen in onze haven. Wij hopen dat eventuele schades worden opgelost. 

Onze ‘buren’ van RWS / Provincie:

Er lijkt weer schot te komen in de sanering van het terrein van onze buren. Wat wij sanering noemen heet eigenlijk isolering wat zoveel betekent als dat de uitstroom van verontreiniging wordt voorkomen door het in te pakken en wel door middel van damwanden. Een eerste overleg hierover met een delegatie van ons bestuur heeft inmiddels plaatsgevonden en een volgend overleg staat gepland. De consequentie zal zijn dat de steiger van de Klip tot het havenmeesterkantoor geheel of gedeeltelijk vernieuwd zal moeten worden. Wellicht zal er sprake zijn van een volledige herinrichting van deze oever. Wordt vervolgd.

Stadshaven (Dokhaven):

Wij hielden afgelopen verenigingsjaar (na de zomer) een extra ALV om als bestuur mandaat te verkrijgen om (wellicht) de exploitatie van de Stadshaven te verkrijgen. De gemeente Vlissingen wil dit in concessie geven waarvoor een aanbestedingsprocedure geldt. De inschrijving hiervoor is inmiddels achter de rug. Over het vervolg kunnen en mogen wij op dit moment niets berichten.

Jeugdzeilen:

Het jeugdzeilen vinden wij allen belangrijk. Het is echter nog een hele opgave om voldoende instructeurs / begeleiders te krijgen zoals recent al vermeld in een nieuwsbrief. We krijgen nu wat respijt in tijd omdat de Corona maatregelen ook cursussen, bijeenkomsten en (jeugd)zeilevenementen raken.

1 april:

Traditiegetrouw is 1 april de start van het vaarseizoen. Dat betekent dat de boten op de wal terug het water in gaan en dat de dekzeilen verdwijnen van de boten. Wij rekenen op jullie medewerking! Ook verwachten we dat de slotjes verwijderd worden van de electrakasten omdat de stroomkasten dan weer vrijgegeven worden.

 Dus:

 • Vóór 1 april boten op wal > te water
 • Vóór 1 april dekzeilen opruimen
 • Slot van electrakasten af…

Zomeravondzeilen:

Voor het 3e achtereenvolgende jaar proberen wij weer het zomeravondzeilen te organiseren. Dit jaar zal dit zijn op de woensdagavonden in mei en juni. Zie agenda. Op zaterdag 27/6 is dan de finale van het zomeravondzeilen alsmede onze 86e verjaardag + BBQ!! Wij gaan er vanuit dat de Coronamaatregelen dan niet meer nodig zijn.

Zeeuwse Duotocht:

De 41e Zeeuwse Duotocht en solo-zeiltocht zal worden gehouden van 23 t/m 27 september 2020. Doe mee! Er is ook een korte versie.

Tot slot:

Onze ALV zal later op een nader te bepalen tijdstip alsnog worden gehouden om alle zaken netjes volgens de spelregels af te handelen. 

Namens het bestuur wil ik graag iedereen bedanken die op één of andere wijze, op de voorgrond of op de achtergrond op zijn of haar eigen wijze een steentje heeft bijgedragen aan het ‘reilen en zeilen’ van onze mooie haven.

Ik wens iedereen een mooie voorbereiding op het vaarseizoen en tot ziens op de haven!

Sal Cracau

Voorzitter.