NotulenALV07december2021

[featured_image]
Downloaden
Download is available until [expire_date]
 • Versie
 • Downloaden 0
 • Bestandsgrootte 4.00 KB
 • Aantal bestanden 1
 • Datum plaatsing 23 maart 2022
 • Laatst geüpdatet 23 maart 2022

NotulenALV07december2021

Locatie: Online via ‘Zoom’Tijd:19:30-22:30

 1. Openingenmededelingenvoorzitter

 1. Ingekomenstuk(ken)

Dik Leer en Jan van Zalinge jr hebben vragen ingezonden naar aanleiding van de agenda van deze ALV. De beantwoording van deze vragen is door het bestuur opgenomen in de presentatie. Daarnaast is de avond van tevoren al een voorbespreking geweest met Dik en Ricardo over de door hen opgestelde vragen.

 1. Besprekingnotulenvandealgemeneledenvergadering

Betreft: algemene ledenvergadering van 13 mrt 2019 .

Als ook: buitengewone ledenvergadering van 06 nov 2019. 

Beide verslagen worden ongewijzigd door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. 

 1. Jaarverslagpenningmeesterenvaststellingbegroting

Dick geeft een presentatie van de cijfers van de boekjaren 2019 en 2020. Daarnaast wordt een inkijkje gegeven in de cijfers van 2021.

John Dooms: het aandeel van de vaste ligplaatshouders aan inkomsten is gestegen, zoals we een aantal jaren geleden al hadden ‘voorspeld’, de inkomsten van passanten zouden afnemen.

Seayou: is er een groei in ledental geweest? Antwoord: dat is redelijk stabiel, nu 149 leden. Door opening van de Stadshaven is wel meer animo om lid te worden.

 1. Kascommissie2019/2020

Verslag van de kascommissie 2019:

Roland de Hullu: Bert heeft destijds verslag gedaan maar dat is nu niet in de presentatie opgenomen. Geen bijzonderheden of afwijkingen geconstateerd.

Verslag van de kascommissie 2020:

Roland de Hulllu: Geen afwijkingen geconstateerd, kascommissie stelt voor penningmeester bij deze te dechargeren van verdere verplichtingen. De vergadering neemt dit over en dus wordt de penningmeester decharge verleend.

 1. Benoemingnieuwlidvoordekascontrole-commissie

Volgend jaar zullen Dik Leer en Ferry Kramer de kascontrole commissie vormen. Steven Steen stelt zich beschikbaar als reservelid.

 1. Aftredenenkiezenvanbestuursleden(formaliserenconformstatuten)

Aftredend:

Rob Besse (tussentijds, 2019)

Rob wordt hartelijk bedankt en benoemd tot erelid van de vereniging.

Aftredend en herkiesbaar:

Sal Cracau, voorzitter (2020)

John Meijer, waarnemend secretaris & havencommissaris (2020) Dick Altena, 1e penningmeester (2021)

Aftredend en niet herkiesbaar:

Peter de Visser (2021)

Het bestuur volgt het advies van de Cie 2.0 om het bestuur te laten bestaan uit 5 leden.

 1. Koffiepauze

Het bestuur doneert namens de leden een bedrag aan de KNRM i.p.v. rondgang met het ‘KNRM-bunkerbootje’).

 1. Verslaghavencommissaris

John geeft aan de hand van een presentatie een overzicht van wat er de afgelopen tijd in de haven is gedaan en van de op handen zijnde vernieuwingen.

 1. Gevraagdebesluiten

Voorstel van het bestuur om in te stemmen met de gewijzigde statuten (website tab leden- only).

Arie de Groot: begrijpt niet waarom dit online moet worden besloten. Hij meent dat we beter kunnen afwachten tot het voorjaar wanneer de coronacijfers waarschijnlijk weer zijn gedaald, en we er live over kunnen spreken. Hij vindt het te belangrijk om hier online over te beslissen. Jan Mastenbroek sluit zich hierbij aan.

Daarnaast stelt Arie dat het dubbel stemrecht verlenen aan vaste ligplaatshouders discriminerend is naar de rest van de leden. Heeft het bestuur hieraan gedacht? Antwoord: we willen de vaste gebruikers van de haven meer invloed laten hebben op de dagelijkse gang van zaken. Ook bij deze mening van Arie sluit Jan zich aan en hij meent dat dit voor nieuwe leden die nog geen ligplaats hebben niet bijdraagt aan het saamhorigheidsgevoel.

Hans: krijgen gezinsleden ook dubbel stemrecht? Antwoord: nee.

Ricardo Beuken sluit zich aan bij de mening van Arie dat dit niet online zou moeten worden beslist. Hij vraag daarnaast waarom we niet in de zomer een ALV hebben belegd toen het kon. Kees geeft aan dat het bestuur dit ook betreurt, maar dat in het hoogseizoen geen goede timing is omdat veel mensen op vakantie zijn en het organiseren van een ALV ook een periode van aankondiging en voorbereiding nodig heeft.

Jan Mastenbroek: er wordt gesproken over ingekomen stukken van Jan van Zalingen jr en Dik Leer, maar deze zijn niet voor de vergadering gepubliceerd aan de leden. Daardoor is het niet duidelijk wat de vragen van Jan en Dik zijn geweest. Er wordt uitgelegd dat de antwoorden op de vragen in de presentatie zijn opgenomen.

Antwoorden op de vragen uit het ingezonden stuk van Dik Leer en consorten:

Waarom willen we externe bestuursleden toelaten? Zodat we iemand kunnen aanstellen als er een hiaat valt door een onverwachts stoppen van een huidig bestuurslid, en de vereniging kan blijven functioneren.

Waarom wil je die externe bestuursleden betalen? Omdat we van iemand die we aanstellen vanuit professionaliteit niet kunnen verwachten dat die dit pro deo doet.

Kunnen we niet meer stemmen toestaan door machtiging? Nee, participatie is heel belangrijk bij een ALV en ALV’s worden over het algemeen steeds slechter bezocht (aldus notaris). Met het beperken van aantal machtigingen ‘dwing’ je leden deel te nemen aan de vergaderingen. Voor onze vereniging is het scheiden van het controlerende en besturende orgaan niet passend, daar is de vereniging te klein voor. Dan zou je een bestuur en een raad van bestuur moeten hebben.

Arie de Groot: het aanstellen van een externe partij als bijvoorbeeld een penningmeester doet het allemaal nogal commercieel aanvoelen, het verenigingsgevoel verdwijnt hierdoor.

Ferry Kramer: leden hebben ook de mogelijkheid om gemachtigd te worden. Hoewel er nu maar 56 mensen aanwezig zijn, halen we dan misschien het quorum niet met machtigingen? Dick Altena geeft aan dat dit helaas niet het geval is.

Ricardo wil nog terugkomen op het aanstellen van een externe partij als bestuurslid. Is het niet een betere optie gewoon iemand van binnen de vergadering aan te wijzen en een externe partij te koppelen? Zodat je het toch binnen de vereniging houdt.

Hans stelt voor dat Ricardo zich dan voor elke vrijkomende bestuursfunctie beschikbaar stelt.

Dik Leer licht toe waarom hij het woord ‘argwaan’ in de mond nam. Hij vreest voor een vercommercialisering van de vereniging en een eventuele externe overname van de vereniging. Worden we dan een commercieel bedrijf?

Hans stelt voor het aantal externe bestuurders te limiteren tot 1.

Jan Willem wil weten of het direct na deze ALV stemmen in een extra ALV wel in overeenstemming is met de nieuwe statuten waar we voor gaan stemmen. Antwoord: we opereren tot de nieuwe statuten zijn goedgekeurd nog onder de huidige statuten.

Voorstel van het bestuur om in te stemmen met nieuwe tarievenstructuur (website tab leden-only).

Arie de Groot: vindt dat we voor alle leden hetzelfde tarief moeten hanteren. Dit is onvriendelijk naar nieuwkomers.

Jan Mastenbroek: sluit zich aan bij Arie. Deze nieuwe tariefstructuur is niet in lijn met de adviezen van de Cie 2.0. We moeten geen verdeeldheid scheppen tussen de leden en het verenigingsgevoel mogelijk beschadigen.

Hans vraagt zich af of nieuwe leden ook tot die 32% korting kunnen komen door aan hun werkplicht te voldoen. Antwoord: er zal een meewerkwaardering komen. Hans vraagt of de ‘oude’ leden hun 32% kunnen verliezen als ze niets meer doen, antwoord: nee. Maar kunnen de nieuwe leden dan 5 jaar werken en dan ook niets meer doen? Antwoord: nee. Hans stelt dat dit met twee maten meten is.

Dik Leer komt met een tegenvoorstel: dat de waardering voor werken hoger wordt waardoor voor iedereen de tarieven verhoogd kunnen worden, maar voor de meewerkers gelijk blijven.

Vraag Jan van Zalinge jr: geldt de korting van 32% ook voor niet-werkende leden? Antwoord: ja voorlopig wel.

Ferry Kramer: onder het kopje ‘kern van dit voorstel’ wordt het woord ‘eenvoudiger’ genoemd. Maar voor wie is het eenvoudiger? Voor het bestuur juist meer werk om al die kortingspercentages voor iedereen bij te gaan houden. Ferry vraagt ook of de indexering voor kortingspercentages dan ook voor de ALV moet komen, het antwoord is ja. Hij merkt op dat dit niet is wat de Cie 2.0 in gedachten had.

Er wordt gestemd, met de stemmen van Jan erbij wordt het voorstel zoals het er nu ligt verworpen.

 1. Besprekingbeleidbestuur

Klip: het hebben van een clubhuis voor een vereniging vinden we relevant, maar we lopen aan tegen de energieprijzen, het verouderde gebouw en de verouderde sanitaire voorzieningen, en weinig animo vanuit de leden.

We zouden alles in één keer willen gaan aanpakken over 3-4 jaar wanneer alle steigers zijn vernieuwd. De uitnodiging naar de ALV is om hierover mee te denken en die ideeën met het bestuur te delen. Een algemene herinrichting van het terrein.

John Dooms is verheugd dat we deze kant op denken. Hij denkt dat de kans groter is om een uitbater te vinden wanneer de boel vernieuwd is.

Arie de Groot denkt dat het evident is dat er iets aan het terrein moet worden vernieuwd, het is niet voor z’n tijd om er iets aan te veranderen. Hoe lang is onze pacht met de gemeente om na te gaan denken over nieuwbouw? Moeten we er niet al te veel geld in steken wanneer de toekomst nog onzeker is? Antwoord: de pacht is voor onbepaalde tijd, er is geen aanleiding dat daar iets aan zal veranderen. Ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Yacht Valley zijn juist reden om mee te ontwikkelen. Ferry sluit zich daarbij aan. We zouden de

vereniging meer op de kaart moeten zetten.

Hans: denk na over de nieuwe locatie van de Klip zodat je je huidige faciliteiten zo lang mogelijk kunt handhaven en dus inkomsten houden.

Van werkplicht naar werkwaardering. Dick licht toe. Hans benoemt dat er een maximum moet zitten aan de hoogte van het te verdienen kortingspercentage.

Rob Besse: je moet niet te veel belonen want dan komen mensen alleen voor de beloning en niet omdat ze echt iets willen doen voor de club. Je kunt beloning niet laten groeien ten opzichte van de prestatie. Dan wordt de prestatie er misschien wel minder op. Het gesprek dat je dan als bestuur moet voeren met de leden, daar wordt niemand vrolijk van. Hans sluit zich daarbij aan want hij vindt solidariteit binnen de vereniging heel belangrijk.

Evenementen

Ferry: 6 april 2022 is het 450 jaar geleden dat Vlissingen zich heeft bevrijd. Er zal van alles worden georganiseerd en het zou leuk zijn dat wij als vereniging ook iets doen. Ferry doet een oproep aan de ALV voor input – hoe kunnen wij participeren?

Jeugdzeilen

Oproep aan de ALV om mee te denken over het jeugdzeilen en hoe dit invulling moet krijgen in de toekomst.

Rondvraag: Ricardo stelt voor meer boten neer te leggen in de Stadshaven, liefst met lampjes en gezelligheid. Het bestuur komt hierop terug.

Rob Besse zegt dat hem bijstaat dat hij ergens heeft gelezen dat je 7 dagen in het jaar (behalve juli/augustus) kosteloos in de Stadshaven kunt liggen.

Dik Leer valt op dat er een zeer beperkt aantal leden aanwezig zijn bij de digitale ALV. Hij wil dit slechts even benoemen. Daarnaast wil Dik nog aandacht vestigen op zijn vraag over de maximale lengte vaste ligplaatshouders, die zal kunnen worden verplaatst naar een volgende ALV.

Arie de Groot wil nogmaals oproepen de digitale stemming over de statuten niet plaats te laten vinden en uit te stellen tot een fysieke vergadering.

We gaan over naar de volgende ALV. Er wordt gestemd over de statuten. 47 leden hebben online gestemd, en er waren nog machtingingen. Totaal 35 stemmen voor en 17 tegen. Er moest een 75% meerderheid worden behaald, dat is niet gebeurd.