tarieven voorstel 2022

[featured_image]
Downloaden
Download is available until [expire_date]
 • Versie
 • Downloaden 0
 • Bestandsgrootte 4.00 KB
 • Aantal bestanden 1
 • Datum plaatsing 23 maart 2022
 • Laatst geüpdatet 23 maart 2022

tarieven voorstel 2022

Voorstel tarieven: Hoe zat het ook al weer?

In de digitale ALV van december 2021 heeft het bestuur een andere opzet van de tarieven voor liggelden voorgesteld en met de leden besproken. (Zie ‘Voorstel herziening tariefstelsel VVW Schelde versie 1.2 nov 2021’). Dit voorstel kreeg in de stemming net geen meerderheid tijdens de digitale ALV maar de stemuitslag werd wellicht beïnvloed door een aantal uitgesproken kritische leden.

Echter, veel voorstanders van het voorstel meldden zich in de dagen na de ALV per brief en mail of ‘gewoon op de steiger’ bij bestuursleden.

Reden genoeg voor een heroverweging.

De opzet voor de nieuwe tarieven in grote lijnen: De liggelden gaan in één keer een flinke stap omhoog en bestaande leden/ligplaatshouders krijgen ‘vanwege hun verdiensten voor de vereniging’ een korting op het liggeld.

Bij toewijzing van een ligplaats aan een nieuw lid geldt die korting  niet.

Een nieuw lid bespaart daarentegen wel op het entreegeld bij toekenning van een vaste ligplaats.

Daarnaast zijn er suggesties door het bestuur gedaan om de huidige werkplicht te vervangen door vrijwillige werkparticipatie.

Waar staan we nu?

Omdat er geen meerderheid is gevonden bij de stemming is het ‘oude’ tarievenstelsel in 2022 ongewijzigd van kracht gebleven. Wel zijn de tarieven aangepast met een gematigde prijscorrectie.

Het is de wens van het bestuur om de financiële structuur van de vereniging te blijven verstevigen.

Om die reden heeft het bestuur het voorstel herziening tariefstelsel nog eens onder de loep genomen.

Tijdens de ALV in december zijn verschillende bezwaren tegen het bestuursvoorstel ingebracht. Sommigen vinden dat de liggelden omhoog kunnen (zie ook verslag Commissie 2.0) en anderen streven zo laag mogelijke tarieven na. Er is dus geen eenduidig standpunt onder de leden.

De meeste aandacht tijdens de ALV ging uit naar de veronderstelde tweedeling tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ leden. Daarnaast was er verwarring over de werkplicht en werkvergoeding.

Het bestuur blijft van mening dat een herziening van de tarieven in combinatie met een heroriëntatie op de ‘werkplicht’ nodig is.

Een paar aandachtspunten

 1. De toekomst van de vereniging is gebaat met een gezonde financiële basis waarbij de afhankelijkheid van inkomsten van passanten verder afneemt. (Cie 2.0)
 2. Investeringen in de haven en ver/nieuwbouw van het clubhuis en herindeling terreinen vergen in de nabije toekomst behoorlijke uitgaven. De mogelijkheid voor een eventueel bankkrediet worden mede bepaald door de financiële basis van de vereniging.
 3. In artikel 18 van ons havenreglement staan vrij harde eisen t.a.v. werkplicht voor alle leden (bedoeld wordt: vaste ligplaatshouders) met zelfs een boeteclausule. Weliswaar zijn in het verleden nooit sancties opgelegd. Dit artikel 18 spreekt ook van terugverdienen van het entreegeld door nieuwe leden. Niet het gehele entreegeld kan worden terugverdiend en ook moeten door de kortere wachtlijst nieuwe leden toch soms extra entreegeld betalen.
 4. In artikel 24 van ons havenreglement staat dat leden die aan de werkplicht hebben voldaan recht hebben op een gratis hellingbeurt.

Voorstel tarieven 2022 (aangepast)

Het bestuur stelt voor om het eerder gedane voorstel tarieven zodanig te wijzigen dat tegemoet wordt gekomen aan bezwaren van leden. Het voorstel 2022 omvat de volgende elementen:

 1. De liggelden worden per 1 jan 2023 verhoogd naar  € 15,-- /m2 (*)
 2. Alle huidige ligplaatshouders krijgen een korting op het liggeld van 32% wegens ‘bewezen diensten aan en de opbouw van de vereniging in het verleden’. Het netto liggeld voor de huidige ligplaatshouders blijft dus € 10,20 (*)
 3. De liggelden voor de huidige ligplaatshouders worden in principe voor 5 jaren vastgezet maar worden wel jaarlijks geïndexeerd. In geval van onvoorziene ontwikkelingen kan het bestuur overigens besluiten hiervan af te wijken.
 4. Alle huidige én toekomstige ligplaatshouders kunnen vrijblijvend voldoen aan de ‘werkplicht’ uit het havenreglement. Vanwege de vrijblijvendheid wordt ‘werkplicht’ nu ‘werkparticipatie’ genoemd.
 5. In het geval een huidige ligplaatshouder niet aan de werkparticipatie kan of wil voldoen vervalt de korting op het liggeld en vervalt het recht op een gratis hellingbeurt. Het bestuur kan dispensatie verlenen wegens bijzondere omstandigheden.
 6. Huidige ligplaatshouders van 80 jaar en ouder worden vrijgesteld van werkparticipatie en behouden de korting op het liggeld en de gratis hellingbeurt.
 7. Nieuwe ligplaatshouders kunnen ook voor korting op het liggeld in aanmerking komen als hun bijdrage door werkparticipatie dit naar het oordeel van het bestuur rechtvaardigt. De beoordeling vindt op individuele basis plaats.
 8. Het entreegeld voor nieuwe ligplaatshouders wordt vastgesteld op € 250,-- ongeacht de afmetingen van de boot. Werkparticipatie gedurende de periode op de wachtlijst heeft geen invloed op de hoogte van het entreegeld maar kan wel de basis voor toekenning van toekomstige korting op de liggelden vormen.

(*) dit bedrag is exclusief de jaarlijkse prijsindexatie als gevolg van inflatie.

Ook per 1 januari 2023 zal naar verwachting een indexering plaatsvinden.

Conclusies

 1. Door het toepassen van de bovenstaande wijzigingen van de ligplaatstarieven doet de vereniging recht aan de belangen van de huidige leden/ligplaatshouders. Nieuwe leden/ligplaatshouders gaan meer betalen maar nog steeds ruim minder dan in de omliggende havens. Ook hebben zij de mogelijkheid om door hun betrokkenheid bij en inzet voor de vereniging een korting op hun liggeld ‘te verdienen’. Een win-win situatie voor betreffend lid en voor de vereniging!
 2. Door de vereenvoudiging en verlaging van de entreegelden worden nieuwe leden/ligplaatshouders voor de verhoogde liggelden gedeeltelijk gecompenseerd.
 3. Er ontstaat voor huidige leden/ligplaatshouders de mogelijkheid om af te zien van werkparticipatie. Dit maakt een eind aan de huidige situatie waarin sommige leden nu geen bijdrage leveren zonder consequenties.
 4. Het huidige huishoudelijk reglement en het havenreglement moet op de inhoud van het onderliggende voorstel worden aangepast. Beide reglementen moeten sowieso aangepast worden als de concept statuten door de ALV worden aanvaard.

Algemeen

Kortom, het bestuur gaat dit tariefvoorstel, dus met de voorgestelde wijzigingen, bij de komende ALV op 13 april in stemming te brengen.

Leden die na het lezen van dit stuk vragen hebben kunnen deze per mail, telefonisch of in een gesprek stellen aan:

penningmeester: Dick Altena,

mobiel 06-54 71 35 00

email penningmeester@vvwschelde.nl

of aan

bestuurslid: Kees Groeneweg,

mobiel 06-25 03 07 13

email: kees@groeneweg.eu